INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORTAK GELECEĞİMİZİN SAĞLIKLI İNŞASI İÇİN TARIM ODAKLI KENTLER
(AGRICULTURE - ORIENTED CITIES FOR HEALTHY BUILDING OF OUR COMMON FUTURE )

Author : Duygu GÖKCE  & Aysel ÇARIKÇI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 53-63
    


Summary

Dünya nüfusunun hızla artması, beraberinde bu nüfusun beslenme ve barınma ihtiyacını da arttırmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, barınma ihtiyacını karşılamak başta olmak üzere kentsel ihtiyaçlar için yatay büyümeye dayalı kentleşme anlayışı benimsenmekte, bu anlayış sonucu nüfusun beslenme ihtiyacının karşılandığı verimli tarım arazileri hızla yok edilmektedir. Bu da gıda temini ve güvenliği sorununa yol açmaktadır. Makalede, bu sorundan yola çıkılarak ve barınma-beslenme ilişkisi de göz önüne alınarak, ortak geleceğimizin sağlıklı inşasında; kentlerin kendilerini besleyebilmesi için gıda üretimlerinin tarımsal alanlarda yapılması, bu kapsamda mevcut tarım alanlarının amacına uygun biçimde kullanılması ve yatay yapılaşma yerine dikey yapılaşmanın benimsenmesi gerekliliği savunulmaktadır. Bu kapsamda, ilgili literatürden ve gıda güvenliği ile ilgili uluslararası örgütlerin çalışmalarından yararlanılarak ve ilgili mevzuat Türkiye bağlamında değerlendirilerek, tarım arazileri üzerindeki kentleşme baskısını azaltan, gıda temini ve güvenliğini sağlayan, kendi kendini besleyebilen sürdürülebilir kentlerin oluşturulması amacıyla, “Tarım Odaklı Kentler” in planlanmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.Keywords
tarım arazileri, kentleşme, dikey yapılaşma, gıda güvenliği

Abstract

The rapid increase in the world’s population also increases the needs for the population in terms of feeding and sheltering. Especially in developed countries, an urbanization approach is adopted depending on horizontal growth for meeting the accommodation needs, and as a result of this approach, agricultural lands where the feeding needs of the population are met are rapidly being destroyed. This leads to problems in food acquisition and safety. In the maintenance of the healthy construction of our shared future, considering this predicament and the accommodation-feeding relationship, the article defends the idea that food production should take place in agricultural areas for cities to feed themselves, existing agricultural areas should be used in suitability for their objectives in this process, vertical structuring should be adopted instead of horizontal structuring in this matter. In this concept, by utilizing the relevant literature and the work of international organizations on food safety and assessing the relevant legislation in the context of Turkey, with the purpose of forming sustainable cities that can feed themselves by reducing the urbanization pressure on agricultural lands, it will be possible to form recommendations towards forming “Agriculture-Oriented” cities.Keywords
agricultural land, urbanization, vertical urbanization, food safety