INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Ercan OKTAY
Kahramanmaraş/Türkiye  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Orhan ELMACI  
MUHASEBE EĞİTİMİNİN AKREDİTASYONUNDA STRATEJİK YOL HARİTASI: KAYNAK TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME KOŞULLARI
Sayı 10, Pp,132-151

STRATEGIC ROUTE MAPS IN THE ACCREDITATION OF ACCOUNTING EDUCATION: A RESOURCE BASED MODEL RECOMMENDATION AND REALIZATION CONDITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.43
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan TUTAR ; Ömer Okan FETTAHLIOĞLU & Z.Feyza SAYIN  
BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL USTALIK ÜZERİNDE ETKİSİ OLUR MU?
Sayı 10, Pp,152-164

DOES INFORMATION MANAGEMENT HAVE EFFECT ON ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.41
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih Mehmet CEYHAN & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
ULUSLARARASI ÖLÇEKTE GİRİŞİMCİ VE İŞLETME OLABİLMEK İÇİN OLUŞTURULMASI GEREKEN GİRİŞİMCİLİK İKLİMİ
Sayı 10, Pp,165-172

ENTREPRENEURSHIP CLIMATE WHICH SHOULD NOT BE CREATED IN AN INTERNATIONAL SCALE TO BE ENTITY AND ENTERPRISE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.44
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alirıza AĞ & Seda VURAL  
ÇEVRESEL SORUNLARIN ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR YÖNETİM ARACI OLARAK ÇEVRE MUHASEBESİ
Sayı 10, Pp,173-181

ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AS AN IMPORTANT MANAGEMENT MEANS FOR AVOIDING ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.45
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ANTEPLI  
İŞLETME YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL VE RİSK DEĞERLEME FONKSİYONU
Sayı 10, Pp,182-189

INTERNAL CONTROL AND RISK ASSESSMENT FUNCTION IN BUSINESS ADMINISTRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.46
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İnci BOYACIOĞLU  
BAĞLANMA KAYGISI VE KAÇINMASININ SERBEST HATIRLANAN OTOBİYOGRAFİK ANILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR DİLBİLİMSEL ANALİZ
Sayı 10, Pp,190-197

THE EFFECT OF ATTACHMENT ANXIETY AND AVOIDANCE ON FREELY RECALLED AUTOBIOGRAPHICAL MEMORIES: A LINGUISTIC ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.49
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayten DOĞAN KESKİN ; Hülya SALIK; Ayşenur AKBAŞ; Büşra BAYRAM & Neriman ARAL  
SAĞLIK ALANINDA GÖREV YAPAN ÇOCUK GELİŞİMCİLERİN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
Sayı 10, Pp,198-206

TTHE INVESTIGATION OF CHILD DEVELOPMENT SPECIALISTS' PRACTICES IN THE HEALTH FIELD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.40
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

M.Salih MERCAN  
İŞGAL- ESARET VE KURTULUŞA DOĞRU
Sayı 10, Pp,207-228

OCCUPATION-CAPTIVITY and CORRESPONDENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.52
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan Hakan OKAY ; Ahmet Serkan ECE & Zafer KURTASLAN  
INVESTIGATION OF IN-SERVICE AND PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS’ HABITS AND PURPOSES OF USING SOCIAL MEDIA
Sayı 10, Pp,229-243

INVESTIGATION OF IN-SERVICE AND PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS’ HABITS AND PURPOSES OF USING SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.51
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet İLHAN  
ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM VE DEĞİŞİM SÜRECİNE BAĞLI OLARAK GELİŞTİRİLEN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI
Sayı 10, Pp,244-252

IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL CHANGE STRATEGIES DEVELOPED IN ORGANIZATIONS TO CHANGE AND CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.50
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derviş ERGÜN  
GÖRSEL BELLEK
Sayı 10, Pp,253-259

VISUAL MEMORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.53
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Ertuğrul UÇAR & Bilge KONAL  
NARSİSİZM KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Sayı 10, Pp,260-280

RELATIONSHIPS BETWEEN NARCISSISM PERSONALITY TRAIT AND SELF ESTEEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.54
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aydoğan AYDOĞDU  
ULUSLARARASI KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİNDE SINIFLAMA-STANDARDİZASYON ÇABALARI ve ISO 18513:2003 TERMİNOLOJİ STANDARDI
Sayı 10, Pp,281-294

EFFORTS FOR CLASSIFICATION-STANDARDIZATION IN INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT & ISO 18513:2003 TERMINOLOGY STANDARD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.56
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdost ÖZKAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA TÜRK KÜLTÜR ÖGELERİ OLARAK ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
Sayı 10, Pp,295-300

PROVERBS and IDIOMS as TURKISH CULTURAL ELEMENTS in TURKISH as a FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.55
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kurtuluş MERDAN  
MEDYA, TÜKETİME DAYALI YAŞAM TARZLARI, DAVRANIŞSAL TERCİHLER VE KREDİ KARTI KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEMELER: REGÜLASYONUN TÜKETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA (GÜMÜŞHANE ÖRNEKLEMİ)
Sayı 10, Pp,301-318

AN APPLİCATİON TO MEASURE THE EFFECTS OF THE RESTRİCTİONS IN THE INSTALLMENT SELLİNGS WİTH CREDIT CARDS, ON THE CONSUMPTİON LEVELS (THE EXAMPLE OF GÜMÜŞHANE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.57
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cangül AKDAŞ  
SİNEMADA İSPANYA İÇ SAVAŞI’NIN YENİDEN KURGULANMASI ÜZERİNE: LAND AND FREEDOM – 1995
Sayı 10, Pp,319-331

ON THE RECONSTRUCTION OF THE SPANISH CIVIL WAR IN CINEMA: LAND AND FREEDOM – 1995
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.61
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kamil AKBAYIR  
TÜRKİYE’DEKİ YAZ OKULU UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Sayı 10, Pp,332-338

A CRITICAL OVERVIEW OF SUMMER SCHOOL PRACTICES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.62
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Defne AKDENİZ  
OYSTER SYMBOLISM IN THE ART OF PAINTING
Sayı 10, Pp,339-354


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.64
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fırat YILDIZ  
A COMPARISON OF TOTALITARIANISM IN GEORGE ORWELL’S ANIMAL FARM AND ZULFU LIVANELI’S LAST ISLAND
Sayı 10, Pp,355-359

GEORGE ORWELL’IN HAYVAN ÇİFTLİĞİ İLE ZÜLFÜ LİVANELİ’NİN SON ADA’SINDA TOTALİTERLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.58
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Melike ATAY POLAT  
ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ
Sayı 10, Pp,360-369

SECTORAL ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVES: ADVANCED COUNTIRIES SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.66
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şenay YILDIRIM & Mehmet Nuri KARDAŞ  
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Sayı 10, Pp,370-380

VIEWS OF TURKISH AND SOCIAL STUDIES TEACHERS ON MEDIA LITERACY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.59
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehibe ŞAHBAZ  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞARK ( ORTA DOĞU MESELESİ)
Sayı 10, Pp,381-387

PREVIOUSLY LONGERED ORIENT (MIDDLE EAST ISSUE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.60
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa GÖZEN  
ŞİRKET DEĞERLEMESİ İÇİN FUZZY KÜME TEORİSİNE DAYALI BİR ÖNERİ
Sayı 10, Pp,388-399

A FUZZY SET THEORY BASED RECOMMENDATION FOR CORPORATE VALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.67
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süleyman ERATALAY  
ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİ AYRILMA DURUMU EKİ -TA’NIN SÜMERCEDEKİ İZLERİ
Sayı 10, Pp,400-406

THE TRACES OF OLD TURKISH ABLATIVE –TA IN SUMERIAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.68
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat BAYRAM  
JOSEPH RAZ’DA HUKUKUN DOĞASI
Sayı 10, Pp,407-411

THE NATURE OF LAW İN JOSEPH RAZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.70
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özgür Ekin SUCU  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ETKİN MALİYET YÖNETİMİ ve BİR UYGULAMA
Sayı 10, Pp,412-427

EFFECTIVE COST MANAGEMENT IN HOSPITALITY INDUSTRY AND AN APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.73
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fikret GEDİKLİ  
KUR'AN'A GÖRE İNSAN’IN İYİLİK VE KÖTÜLÜK KARŞISINDA TAVRI
Sayı 10, Pp,428-434

THE ATTITUDE OF THE HUMAN BEING AGAINST GOOD AND EVIL ACCORDING TO THE QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.75
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhittin ELİAÇIK  
BELÂGAT KİTAPLARINDA HÜSN-İ TA’LÎL’İN TARİF VE TASNİFİ
Sayı 10, Pp,435-440

THE DESCRIPTION AND CLASSIFICATION OF THE HUSN-I TALIL IN RHETORIC BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.78
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Osman Kürşat ACAR ; Hasan Hüseyin UZUNBACAK & Seda IRMAKLI  
KOBİ ÇALIŞANLARININ MOBBİNGE MARUZ KALMA DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI (İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 10, Pp,441-451

A STUDY ON SME EMPLOYEES’ EXPOSURE LEVEL TO MOBBING (SAMPLE OF ISTANBUL-IKITELLI ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.74
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gamze KIRILMAZKAYA  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK KAYGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 10, Pp,452-461

INVESTIGATING PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ ANXIETIES AND ATTITUDES TOWARDS PHYSICS LABORATORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.65
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK  
AŞK ÖFKE İKİLEMİNDE ISRARLI TAKİP ÜNLÜLERE YÖNELİK TACİZ VAKALARI
Sayı 10, Pp,462-470

STALKING IN THE LOVE AND HATE DILEMMA: ABUSE CASES AGAINST CELEBRITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.71
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat YORULMAZ & Güler ALKAN  
DENİZCİLİK ÖĞRENCİLERİNİN DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ KARİYER BEKLENTİLERİNİN VE SEKTÖR ÇALIŞMA KOŞULU ALGILARININ ANALİZİ
Sayı 10, Pp,471-480

ANALYSIS OF MARITIME STUDENTS' CAREER EXPECTATIONS IN MARITIME SECTOR AND PERCEPTIONS OF SECTOR WORKING CONDITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.72
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |