INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Ercan OKTAY
Kahramanmaraş/Türkiye  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ömer Okan FETTAHLIOĞLU ; Bengü HIRLAK & Feyza SAYIN  
İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİNİN, ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ÜZERİNDE ETKİSİ
Sayı 12, Pp,661-672

THE EFFECTS OF INFORMATION MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL CULTURE IN BUSINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.120
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mine CERANOĞLU & Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ  
1850-1923 YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN FARKLI VİLAYETLERİNDE BULUNAN ERKEK ÇOCUK KIYAFETLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, Pp,673-688

RESEARCH ON THE CLOTHES OF THE BOYS IN DIFFERENT PROVINCES OF OTTOMAN EMPIRE BETWEEN 1850 AND 1923 YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.116
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan YILDIZ  
TECHNOLOGY SPILLOVER THROUGH FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN DEVELOPING COUNTRIES: EVIDENCE FROM PATENT APPLICATIONS
Sayı 12, Pp,689-696

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ARACILIĞI İLE TEKNOLOJİ YAYILIMI: PATENT BAŞVURULARINDAN BULGULAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.118
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa KAPLAN & Yasin GÜLTEKİN  
Y KUŞAĞININ ORGANİK GIDA SATIN ALMA EĞİLİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 12, Pp,697-705

A RESEARCH ON INTENTION TO PURCHASE OF ORGANIC FOOD AMONG Y GENERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.117
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim AKSU & Tolga ORAL  
LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE YÖNELİK ALGI TUTUM VE BAŞARI DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Sayı 12, Pp,706-717

A SURVEY ON THE PERCEPTION ATTITUDE AND SUCCESS STATUS OF UNDERGRADUATE STUDENTS ABOUT ACCOUNTING COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.119
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adem DAĞ  
EĞİTİM İLE SOSYAL HİZMETİN BÜTÜNLEŞMESİNİ HAZIRLAYAN KOŞULLAR VE TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİ
Sayı 12, Pp,718-726

CONDITIONS THAT ARE PREPARED TO INTEGRATE EDUCATION WITH SOCIAL SERVICE AND SCHOOL SOCIAL SERVICE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.108
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burak ÖKDE ; Fatma ÖKDE; İsmail Ercan BÖRÜ & Mehmet DAĞ  
AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMU ALIMLARI VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
Sayı 12, Pp,727-737

PUBLIC PROCUREMENTS IN THE EUROPEAN UNION AND COMPARISON WITH TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.148
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil AKMEŞE & Tevfik EREN  
ORGANİZASYONEL STRATEJİDE VE ORGANİZASYONEL YAPIDADAKİ DEĞİŞİMİN YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İMALAT ŞİRKETLERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 12, Pp,738-751

EFFECTS OF CHANGES IN ORGANIZATIONAL STRATEGY AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE ON MANAGEMENT ACCOUNTING APPLICATIONS: A RESEARCH ON THE MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN BORSA ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.157
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim APAK ; Ali Aykut PEKER & Şefik ÖZDEMİR  
SMMM’LERİN BÜRO ÇALIŞANLARINDAN BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 12, Pp,752-760

A RESEARCH ON DETERMINING THE SATISFACTION LEVEL OF THE EXPECTATIONS OF CPA’S FROM OFFICE STAFF: THE CASE OF AKSARAY CITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.164
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burak LEBLEBİCİOĞLU & Aypar USLU  
EĞİLİMSEL VE DURUMSAL FAKTÖRLERİN ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ
Sayı 12, Pp,761-771

THE EFFECT OF DISPOSITIONAL AND SITUATIONAL FACTORS ON IMPULSE BUYING BEHAVIOR AND A STRUCTURAL EQUATION MODELING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.165
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halis ÇAVUŞOĞLU  
GENEL OLARAK VAROLUŞÇULUĞA BAKIŞ VE VAROLUŞÇULUK ÇEŞİTLERİ
Sayı 12, Pp,772-780

GENERAL VIEWS OF VAROLUCUS AND VAROLUSCULAR VARIANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.115
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Salih AYBEY  
4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA DİN EĞİTİMİ
Sayı 12, Pp,781-787

DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF CHILDREN 4-6 AGE GROUPS AND RELIGIOUS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.150
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep KAZANCI BAŞARAN & Mevlüde Canan CAN  
HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİLERİN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE ARAŞTIRILMASI; RİZE’DEKİ BANKALAR ÖRNEĞİ
Sayı 12, Pp,788-797

AN INVESTİGATİON OF FACTORS AFFECTİNG CLİENTS’ PREFERENCES İN SERVİCE INDUSTRY BY STRUCTURAL EQUATİON MODELİNG; A CASE OF BANKS İN RİZE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.151
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hacı Mehmet ACAR & Tamer KAVURAN  
SAYFA TASARIMINDA HİYERARŞİK DÜZEN: MERSİN’DE GÜNLÜK YAYIN YAPAN YEREL GAZETELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 12, Pp,798-805

HIERARCHICAL STRUCTURE IN THE PAGE DESIGN: AN EVALUATİON ON LOCAL NEWSPAPERS IN MERSİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.147
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah Nuri DİCLE  
ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN DUYGU KONTROL DURUMLARI
Sayı 12, Pp,806-818

THE CHECK THE STATUS OF EMOTION OF PARENTS OF DISABLED CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.121
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pelin MASTAR ÖZCAN & Gül KAYALIDERE  
TÜRKİYE’DE İŞ VE YATIRIM ORTAMININ DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, Pp,819-825

ASSESSMENT OF BUSINESS AND INVESTMENT ENVIRONMENT OF TURKEY AS OF WORLD DOING BUSINESS INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.177
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdurrahman MENGİ  
ENGELLİLERE YÖNELİK BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ ÖRNEĞİ
Sayı 12, Pp,826-840

AN AWARENESS STUDY TOWARDS DISABILITIES: COMMUNITY SERVICE PRACTICES COURSE AS A SAMPLE LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.153
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bahatdin DAŞBAŞI ; Derviş BOZTOSUN & Emre Hayri BARAZ  
MATEMATİKSEL MODELLEME İLE NÜFUS VE YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMIYLA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR TAHMİNİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 12, Pp,841-850

THE ESTIMATES OF POPULATİON BY MATHEMATICAL MODELING AND PER CAPITA INCOME BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK: EXAMPLE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.154
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadir AKPINAR & Gönül AKPINAR  
16 NİSAN 2017 REFERANDUM PROPAGANDA SÜRECİNDE GAZETE HABERLERİNİN İÇERİK ANALİZİ
Sayı 12, Pp,851-857

CONTENT ANALYSİS OF NEWSPAPER NEWS ABOUT APRIL 16, 2017 PROPAGANDA PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.167
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet ÖZDEMİR  
KUR’AN’IN SÜMERLERDE KÖKENİ Mİ YOKSA SÜMERLERDE TEVHİT İZLERİ Mİ?
Sayı 12, Pp,858-866

IS THE ORIGIN OF QUR’AN IN THE SUMERIANS OR THE TAWHEED SIGNS IN THE SUMERIANS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.155
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pelin ARSEZEN & Ulaş KILIÇARSLAN  
RELATIONSHIP BETWEEN WORKAHOLIC BEHAVIOR AND JOB SATISFACTION OF TOURISM INDUSTRY EMPLOYEES: INTERMADIARY ROLE OF EMOTIONAL COMMITMENT TO THE ORGANIZATION
Sayı 12, Pp,867-882

TURİZM ENDÜSTRİSİ ÇALIŞANLARININ İŞKOLİKLİK DAVRANIŞI İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: ÖRGÜTE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.163
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sıtkı AKARSU  
TÜRKİYE’DE GÜNÜMÜZ MÜZİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE
Sayı 12, Pp,883-890

A RESEARCH ON NOWADAYS MUSIC CULTURE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.169
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Emin YILDIZ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE İLİŞKİSİ
Sayı 12, Pp,891-898

THE RELATİONSHİP BETWEEN ACADEMİC ACHİEVEMENT AND PHYSİCAL ACTİVİTY İN SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.168
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gözde OKUMUŞ ; Arzu Önal SÖNMEZ; Hale A. KAHYAOĞLU & Ayten ERDOĞAN  
ÇOCUK VE ERGENLERDE MOXO DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE TESTİ SONUÇLARI İLE KLİNİK TANI OLARAK DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 12, Pp,889-905

COMPARING MOXO ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY TEST RESULTS AND CLINICALLY DIAGNOSED ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.156
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil ŞENGÜL ; Arzu BULUT & Zeliha ATMACA  
HASTALARIN EĞITIM SEVIYELERI ILE SAĞLIK HARCAMALARI VE/VEYA SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU SAYISI ARASINDAKI BAĞLANTININ INCELENMESI.
Sayı 12, Pp,906-916

INVESTIGATION OF THE CONNECTION BETWEEN THE HOSPITAL EDUCATION LEVELS AND HEALTH PURSUITS AND / OR THE APPLICATION NUMBER OF HEALTH SERVICES.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.152
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

I.Emre GÖKTÜRK & H.Serdar YALÇINKAYA  
KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER: TESPİT VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı 12, Pp,917-932

RISKS ENCOUNTERED IN THE LIVESTOCK SECTOR IN TURKEY AND KAZAKHSTAN: IDENTIFICATION AND COMPARATIVE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.166
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevgi KAVUT  
MARKA YÖNETİMİ SÜRECİNDE KURUMSAL İLETİŞİMİN ROLÜ: UNİLEVER ÖRNEĞİ
Sayı 12, Pp,933-939

THE ROLE OF CORPORATE COMMUNICATION ON BRAND MANAGEMENT PROCESS: SUCH AS UNILEVER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.170
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet Kibar ÇETİN ; Emre Şahin DÖLARSLAN; Harun YAKIŞIK & Hülya ÜNLÜ  
SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE İNOVASYON BARİYERLERİ
Sayı 12, Pp,940-955

BARRIERS TO INNOVATION IN INDUSTRY AND SERVICE SECTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.178
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özhan TUNCAY & Türkü Su ÜSTÜNER  
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DIŞ TİCARET DENGESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN MARSHALL-LERNER KOŞULU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ
Sayı 12, Pp,956-964

ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF TRADE BALANCE IN DEVELOPING COUNTRIES IN ACCORDANCE WITH MARSHALL-LERNER CONDITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.180
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Harun YAKIŞIK & Ahmet Kibar ÇETİN  
EKONOMİK, SOSYAL VE POLİTİK KÜRESELLEŞMENİN KÜRESEL GÜÇ OLMADA ETKİLERİ
Sayı 12, Pp,965-975

THE EFFECTS OF ECONOMIC, SOCIAL AND POLITICAL GLOBALIZATION ON GLOBAL POWER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.179
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeki TAŞTAN & M. Arif ERZEN  
ALINYAZISI SAATİ'NDE İSLÂM ÂLEMİNE ÇAĞRI: DİRENİŞ ve DİRİLİŞ
Sayı 12, Pp,976-987

AN INVITATION to the ISLAMIC WORLD in THE ALINYAZISI SAATİ: INSURGENCY and RESURRECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.181
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abass DARBOE & Demet Şefika MANGIR  
İNSAN HAKLARI VE KALKINMA
Sayı 12, Pp,988-993

HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.175
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil AKMEŞE & Sercan ARAS  
KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN OTEL SEÇİM KRİTERLERİ
Sayı 12, Pp,994-1001

HOTEL SELECTION CRITERIA FOR EMPLOYEES IN PUBLIC INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.182
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet Hakan HANÇER & Zeynep TÜFEKÇİ  
ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, Pp,1002-1008

EXAMINATION OF POSITIVE AND NEGATIVE PERFECTIONISM LEVELS OF MIDDLE SCHOOL 8TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.183
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ANTEPLI  
E TİCARETİN GELİŞİMİ VE MUHASEBE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, Pp,1009-1016

E TRADE DEVELOPMENT and EVALUATION OF ACCOUNTING PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.190
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsa ÖZEL -  
“NUH: BÜYÜK TUFAN” SİNEMA FİLMİNDE PEYGAMBER İMAJI
Sayı 12, Pp,1017-1030

IMAGE OF A PROPHET IN THE FILM “NOAH”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.159
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevtap SARIOĞLU UĞUR ; Mustafa SOBA; Esra TEMEL & Şevket SOBA  
ZAMAN VE PERFORMANS YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLER (2010-2017) ÜZERİNE NİTEL BİR BAKIŞ
Sayı 12, Pp,1031-1037

A QUALITATIVE VIEW ON THESES (2010-2017) MADE IN TURKEY RELATED TO TIME AND PERFORMANCE MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.158
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül SİLİ KALEM  
AYRI DÜNYALARIN İNSANIYIZ: ULUSAŞIRI GÖÇ VE KARMA EVLİLİK
Sayı 12, Pp,1038-1046

WE ARE FROM DIFFERENT WORLDS: TRANSNATIONAL MIGRATION AND MIXED MARRIAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.174
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Deniz AKPINAR  
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE AFYONKARAHİSAR MADEN SULARI
Sayı 12, Pp,1047-1060

FROM OTTOMAN TO THE PRESENT DAY AFYONKARAHISAR MINERAL WATERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.185
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pınar Gözlük KIRMIZIOĞLU & Abdülkerim ÇEVİKER  
SPORTİF REKREASYON KAVRAMINA ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ
Sayı 12, Pp,1061-1068

AN ANHTROPOLOGICAL OVERVIEW OF THE CONCEPT SPORTIVE RECREATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.201
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zahide TONGA & Nilüfer VOLTAN ACAR  
“TİTANİK” FİLMİNİN AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, Pp,1069-1080

AN ANALYSIS OF THE MOVIE “TITANIC” IN TERMS OF RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.194
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Volkan DURAN ;Yaşar BARUT & Yusuf BUDAK  
EXAMINATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT PRESENTATION TYPES ON THE ATTENTION AND MEDITATION LEVELS OF INDIVIDUALS THROUGH BRAIN WAVES
Sayı 12, Pp,1081-1090

FARKLI SUNUM TÜRLERİNİN DİKKAT VE RAHATLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.184
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış SEÇER & H.Şebnem SEÇER  
İŞGÜCÜ PİYASALARININ İZLENMESİNDE BÜYÜK VERİ GOOGLE TRENDS VERİLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
Sayı 12, Pp,1091-1103

BIG DATA MONITORING IN LABOR MARKETS A RESEARCH ON GOOGLE TRENDS DATA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.200
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali Aykut PEKER ; Mehmet YÜCENURŞEN & Mehmet Ali DURMUŞ  
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİ ELDE ETMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAKÖY MYO ÖRNEĞİ
Sayı 12, Pp,1104-1113

A STUDY ON OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANCE STUDENTS’ PROFESSIONAL SKILLS ACQUISITION: A SAMPLE OF AKSARAY UNIVERSITY ORTAKÖY VOCATIONAL SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.192
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ramazan Vedat SÖNMEZ  
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 12, Pp,1114-1124

EFFECTIVE AND INVESTIGATION ON ENTREPRENEURSHIP TRENDS IN KOSGEB ENTREPRENEURSHIP TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.176
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tunay ASLAN ;Cevdet KIZIL & Aslı DİN  
MUHASEBE HATA VE HİLELERİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ KAPSAMINDA ANALİZİ: YALOVA ÖRNEĞİ
Sayı 12, Pp,1125-1138

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING ACCOUNTING ERRORS AND FRAUD IN THE CONTEXT OF ACCOUNTING ETHICS: YALOVA CITY EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sibel ADAR CÖMERT  
ZİHİN ENGELLİ RESSAM MUHAMMET YALÇIN VE ESERLERİNDEKİ SANATSAL TASARIM
Sayı 12, Pp,1139-1148

MENTALLY ART MUHAMMET YALCIN AND ARTISTIC DESIGN IN WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.171
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hiçran ALKAN ;Serap AKTEMUR GÜRLER; Nur AKCANCA; Perihan AKBAŞ & Hatice BIÇAKÇI  
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 12, Pp,1149-1155

DETERMINING ASSERTIVENESS LEVEL OF HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.186
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

M. Kayhan KURTULDU & Tuğba IŞILDAK TEZCAN  
ORTAOKUL 7. SINIF ÇALGI VE ÇALGI TOPLULUKLARININ ÖĞRETİMİNDE 5E MODELİNİN ETKİLİLİĞİ
Sayı 12, Pp,1156-1161

EFFECTIVENESS OF 5E MODEL AT THE TEACHING OF THE INSTRUMENT AND INSTRUMENT GROUPS IN SECONDARY SCHOOL SEVENTH GRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.188
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Duygu GÖKCE  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI KENT YOKSULLARINA KENTSEL DİRENÇ KAZANDIRMA
Sayı 12, Pp,1162-1171

BUILDING URBAN RESILIENCE TO CLIMATE CHANGE FOR URBAN POOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.195
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ümit Engin TEKİN  
EKONOMİK ENTEGRASYONLARIN ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ
Sayı 12, Pp,1172-1185

INTERNATIONAL TRADE EFFECTS OF ECONOMIC INTEGRATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.189
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pelin ARSEZEN & Cemal ARTUN  
MARİNA İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN GİRİŞİMLERİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖNERİSİ
Sayı 12, Pp,1186-1192

A RESEARCH PROPOSAL ON THE EFFECTS OF INFORMATION SYSTEMS ON ENTERPRISES' FINANCIAL PERFORMANCE IN MARINE ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.196
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yasemin APALI  
BİLGİ ÇAĞINDA GELENEKSEL BİLGİNİN VARLIĞI
Sayı 12, Pp,1193-1198

EXISTENCE OF TRADITIONAL KNOWLEDGE IN THE KNOWLEDGE ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.197
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa SARKIM ; Fahri SEKER; Ramazan KURTOĞLU & Mehmet KARA  
BOZOK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARI ANALİZİ VE YOZGAT EKONOMİSİNE ETKİLERİ
Sayı 12, Pp,1199-1213

CONSUMPTION EXPENDITURE ANALYSIS OF STUDENTS AT BOZOK UNIVERSITY AND THEIR EFFECTS ON THE YOZGAT ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.199
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zahide TONGA & Derya HALİSDEMİR  
ERGEN ÖZNEL İYİ OLUŞU İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 12, Pp,1214-1221

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN ADOLESCENTS’ SUBJECTIVE WELL BEING AND SELF ESTEEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.206
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Emin YILDIZ  
REKREATİF BADMİNTON OYUNUNUN YETİŞKİN KADINLARDA FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ
Sayı 12, Pp,1222-1227

THE EFFECT OF RECREATIVE BADMINTON GAME ON PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT VALUES OF ADULT FEMALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.193
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan ÇETİNKAYA  
ÇEVİRİNİN DİLBİLİM VE YAZINBİLİM İLE İLİŞKİSİ
Sayı 12, Pp,1228-1233

THE RELATION OF TRANSLATION WITH LINGUISTICS AND LITERARY STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.205
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer DEMİRBAĞ  
ŞAİR VE ÖVÜNME
Sayı 12, Pp,1234-1240

POETRY AND SELF PRAISE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.202
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Öznur YAŞAR  
EĞİTİMSİZLİK SARMALININ KISIR DÖNGÜSÜNDEKİ: ROMAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Sayı 12, Pp,1241-1253

TRAINING OF GYPSIES IN THE VICIOUS CIRCLE OF NON EDUCATION SPIRALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.208
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL  
LIFELONG LEARNING: NOT A 21ST CENTURY, BUT AN OMNITEMPORAL SKILL
Sayı 12, Pp,1254-1267

YAŞAM BOYU ÖĞRENME: 21. YÜZYILIN DEĞİL, TÜM ZAMANLARIN BECERİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.207
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayvaz MORKOÇ  
ABDÜRRAHİM BEY HAKVERDİYEV’İN ESERLERİNDE TOPLUMSAL ELEŞTİRİ
Sayı 12, Pp,1268-1276

SOCIAL CRITICISM IN THE WORKS OF ABDURRAHIM BEY HAKVERDIYEV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.204
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil ŞENGÜL ; Fadime ÇINAR; Haşim ÇAPAR; Arzu BULUT & Cuma ÇAKMAK  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 12, Pp,1277-1287

E-HEALTH LITERACY LEVELS OF HEALTH SCIENCES FACULTY STUDENTS AND ATTITUDES FOR USING INTERNET: A FOUNDATION UNIVERSITY SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.187
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yasemin ERTEK MORKOÇ  
ZÂTÎ’NİN GAZELLERİNDE SES VE ANLAM BAKIMINDAN “İKİLEMELER”İN İŞLEVİ
Sayı 12, Pp,1288-1303

THE FUNCTION OF THE "REDUPLICATION DUAL" IN GAZELS OF ZÂTÎ IN TERMS OF SOUND AND MEANING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.198
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |