INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Doç.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Münevver ERYALÇIN ; Sibel DEMİREL & Veli DUYAN  
BİREYİN ÇOKLU DOĞASI: DENETİMLİ SERBESTLİK ALTINDAKİ BİREYLERİN YAŞAM POZİSYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 14, Pp,1564-1577

THE MULTIPLE NATURE OF INDIVIDUAL: EVALUATION Of THE LIFE POSITIONS OF INDIVIDUALS UNDER PROBATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.255
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Duygu İÇYER & Esra MANKAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAYIN ORGANLARINI TAKİP ETME SIKLIĞININ BESLENME BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ
Sayı 14, Pp,1578-1584

THE INFLUENCE OF NUTRITION KNOWLEDGE LEVEL OF THE UNIVERSITY STUDENTS OF THE FREQUENCY OF THE FOLLOWING THE BROADCASTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.240
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Uğur TUZTAŞI & Pınar KOÇ  
SİNAN ANLATISINDA METODOLOJİK BENZEŞİM VE AYRIŞIMLAR: DÖRT KAYNAK ÜZERİNDEN BİR KARŞILAŞTIRMA DENEMESİ
Sayı 14, Pp,1585-1598

METHODOLOGICAL SIMILARITIES AND DISJUNCTIONS IN SİNAN’S NARRATIVES: A COMPARISON ESSAY ON FOUR SOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.241
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mikail KARA & Ali YAYLI  
TÜRK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ALGISI İLE TÜRKİYE’NİN DESTİNASYON İMAJI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ALMAN TURİSTLER ÖRNEĞİ
Sayı 14, Pp,1599-1620

THE AFFECT OF NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS UPON TURKİSH TOURISTIC IMAGE: GERMANY APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.244
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Oğuzhan KURU  
SINIF VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANMA BEKLENTİLERİ
Sayı 14, Pp,1621-1627

EXPECTATIONS OF CLASSROOM AND SCIENCE TEACHING STUDENTS FROM THEIR INSTRUCTORS ABOUT USING INFORMATION TECHNOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.218
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayvaz MORKOÇ  
20. YÜZYIL BAŞLARINDA AZERBAYCAN EDEBİYATINA YANSIYAN KADIN HUKUKSUZLUĞU
Sayı 14, Pp,1628-1637

UNLAWFULNESS TOWARD WOMEN REFLECTED ON AZERBAIJANI LITERATURE IN EARLY 20TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.236
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cangül AKDAŞ  
KENTTE SİNEMA SALONLARININ EVRİMİ: İZMİT ÖRNEĞİ
Sayı 14, Pp,1638-1645

EVOLUTION OF THE MOVIE THEATER IN THE CITY: IZMIT SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.242
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

M. Hakan YALÇINKAYA & Selin DÜLGER  
KÜRESELLEŞMENİN BEYİN GÖÇÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE
Sayı 14, Pp,1646-1654

THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON BRAIN DRAIN: TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.245
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

SERKAN ADA & Murat KARABEN  
İŞBİRLİĞİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI VE SAĞLADIĞI FAYDALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 14, Pp,1655-1664

A STUDY ON THE USE OF COLLABORATION TECHNOLOGY AND ITS BENEFITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.257
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şefik ÖZDEMİR ; Enver KARAKIŞLA & Mehmet Ali DURMUŞ  
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 14, Pp,1665-1669

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF HEALTH MANAGEMENT CANDIDATES: THE CASE OF AKSARAY UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.226
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Volkan GÖKCE  
ETKİN BİR İÇ DENETİM MODELLEMESİ
Sayı 14, Pp,1670-1676

MODELLING FOR EFFECTIVE INTERNAL AUDITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.243
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hekim TAY  
MEKKE TOPLUMUNDA AYETLERE YANSIYAN DİNÎ İNANÇ TARTIŞMALARI
Sayı 14, Pp,1677-1686

RELIGIOUS BELIEF DISCUSSIONS REFLECTON TO THE QURAN IN THE MEKKE SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.250
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mücahit ÇAYIN & Murat SİLİNİR  
KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: MENA VE KUZEY AMERİKA KARŞILAŞTIRMALARI BAĞLAMINDA PANOROMİK BİR İNCELEME
Sayı 14, Pp,1687-1695

THE EFFECTS OF GLOBALİZATİON ON REGİONAL DEVELOPMENT: IN THE CONTEXT OF MENA AND NORTH AMERICA COMPARISONS A PANORAMIC ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.254
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ufuk ERDEM  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE’DEKİ İNGİLİZ ESİRLER: İKİ ESİR KAMPI (Afyon ve Gediz), VE İKİ ESİR GAZETESİ (Afyonkarahisar ve Gediz Gazeteleri)
Sayı 14, Pp,1696-1709

BRITISH PRISONER IN TURKEY DURING WORLD WAR I: TWO PRISONER CAMPS (Afyon and Gediz), AND TWO PRISONER NEWSPAPERS (Afionkarahissar and Kedos Newspapers)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.264
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bilge BAĞCI AYRANCI  
ÖĞRETMEN ADAYLARINA SERBEST YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİNİN UYGULANMASI
Sayı 14, Pp,1710-1716

THE IMPLEMENTATION OF FREELANCE WRITING ATTITUDE SCALE TO TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.265
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet BAŞKAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI
Sayı 14, Pp,1717-1723

TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARDS READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.263
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa TANDOĞAN  
OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
Sayı 14, Pp,1724-1731

HUMAN RESOURCE PLANNING IN HOTEL MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.259
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şebnem ADA & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
Sayı 14, Pp,732-1740

A DESCRIPTIVE REVIEW ON THE FACTORS IMPACTING THE INDEPENDENT AUDIT QUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.258
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yunus KOÇ & Adem PALABIYIK  
DİNDAR KÜRT SİYASAL HAREKETİNİN FİLİSTİN DAVASINA YAKLAŞIMI: HÜR DAVA PARTİSİ ÖRNEĞİ
Sayı 14, Pp,1741-1752

RELIGIOUS KURDISH POLITICAL MOVEMENT APPROACH TO PALESTINIAN LAW: FREE CAUSE PARTY CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.246
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsa ÖZEL  
ENSAR MUHACİR KARDEŞLİĞİ BAĞLAMINDA CAMİ CEMAATİNİN GÖÇMEN ALGISI (Suriyeli Göçmenler Örneği)
Sayı 14, Pp,1753-1767

THE PERCEPTION OF MOSQUEE-ATTENDEES ON IMMIGRANTS IN THE CONTEXT OF BROTHERHOOD OF ANSAR (THE HELPERS) AND AL-MUHAJIR (THE IMMIGRANTS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.247
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dilek TUNALI  
FİLM ANLATISINDA “OLUŞ”TURUCU FİGÜR OLARAK INTRUDER-REDEEMER (KURTARICI-DAVETSİZ MİSAFİR): ALL THAT HEAVEN ALLOWS (1955-HERŞEY SENİN İÇİN), THE SERVANT (1963- UŞAK), TEOREMA (1968-TEOREM)BAĞLAMINDA
Sayı 14, Pp,1768-1778

INTRUDER-REDEEMER AS A CONSTRUCTIVE FIGURE IN FILM NARRATION: A READING IN CONTEXT OF ALL THAT HEAVEN ALLOWS (1955), THE SERVANT (1963), TEOREMA (1968)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.251
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tekmil Sezen GÖKSU & Serap MUNGAY AY  
EVALUATION OF RELATIONAL MARKETING ACTIVITIES OF FOOTBALL CLUBS FROM A FAN PERSPECTIVE
Sayı 14, Pp,1779-1784

EVALUATION OF RELATIONAL MARKETING ACTIVITIES OF FOOTBALL CLUBS FROM A FAN PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.260
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat KARAHAN & Mehmet Ali ÇOBAN  
MUHASEBE VE FİNANS PERSONELLERİNİN DENETİME BAKIŞ AÇILARI (GAZİANTEP)
Sayı 14, Pp,1785-1793

AUDITING PERSPECTIVES OF ACCOUNTING AND FINANCE EMPLOYEES (GAZIANTEP)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.256
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT ; Çağlar ÇEVİK & Arzu ÖNAL SÖNMEZ  
ERGENLERDE İNTERNET KULLANIM SÜRESİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Sayı 14, Pp,1794-1800

PSYHOLOGICAL EFFECTS OF THE DURATION OF INTERNET USAGE ON ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.248
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah ARSLAN & Saime Evren KÖYLÜ BAYDEMİR  
A SYSTEMATIC REVIEW OF RESEARCH ON MIND MAPPING IN EFL CONTEXT
Sayı 14, Pp,1801-1811

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ZİHİN HARİTALARI ÜZERİNE SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.252
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Doruk Görkem ÖZKAN ; Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN & Duygu AKYOL  
TRABZON KENTİ GÜLBAHARHATUN-HIZIRBEY MAHALLELERİNİN TARİHSEL ve MEKÂNSAL GELİŞİM SÜRECİ
Sayı 14, Pp,1812-1818

HISTORICAL AND SPATIAL DEVELOPMENT PROCESS OF GÜLBAHARHATUN-HIZIRBEY NEIGHBORHOOD OF TRABZON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.271
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |