INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Doç.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Murat KARAHAN  
DENETİM RAPORLARININ YAYINLANMA SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER BİST 100 ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLER ÜZERİNE AMPRİK BİR UYGULAMA
Sayı 15, Pp,1819-1830

AMPRIC APPLICATION ON THE COMPANIES IN THE BİST 100 INDEX INDICATING THE FACTORS EFFECTING THE PUBLISHING PERIOD OF AUDIT REPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.262
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Merve KAPLAN  
BOURDİEU DÜŞÜNCESİNDE ERİL TAHAKKÜM VE BEDEN NOSYONU
Sayı 15, Pp,1831-1836

BOURDIEU IMAGINATION AND THE NOTION OF THE BODY AND THE BODY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.282
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Doruk Görkem ÖZKAN ; Duygu AKYOL & Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN  
KARABAĞLAR İLÇESİNİN AÇIK VE YEŞİL ALAN ANALİZİ VE BİR SİSTEM ÖNERİSİ
Sayı 15, Pp,1837-1846

OPEN AND GREEN AREA ANALYSIS AND A SYSTEM SUGGESTION FOR KARABAĞLAR DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.272
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdal ŞEN & İlker ASLAN  
GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE
Sayı 15, Pp,1847-1855

EFFECTS OF ENTREPRENEUR PERSONAL CHARACTERISTICS ON ENTREPRENEURANCE TENDENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.284
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pınar BACAKSIZ & Yasemin ÜLKER  
CONTEXT AND INTERACTION BETWEEN SOCIAL INNOVATION AND COLLABORATIVE CONSUMPTION: THE CONCEPTUAL STUDY
Sayı 15, Pp,1856-1860

SOSYAL İNOVASYON VE İŞBİRLİĞİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ BAĞLAM VE ETKİLEŞİM: KAVRAMSAL ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.277
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice GÜL ; Yonca ÜNLÜ & Aydın PEKEL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 15, Pp,1861-1865

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SUBJECTIVE WELL-BEING AND EMPATHIC TENDENCY LEVELS FOR UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.270
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Züleyha YILMAZ  
TR90 BÖLGESİNDEKİ SMMM ODA BAŞKANLARININ BOBİ FRS KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 15, Pp,1866-1880

CHAIRS OF THE CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS’ OPINIONS IN TR90 REGİON ON LMEs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.285
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Doruk Görkem ÖZKAN  
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YERE BAĞLILIK
Sayı 15, Pp,1881-1887

URBAN REGENERATION AND PLACE ATTACHMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.269
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeki TAŞTAN & Servet ŞENGÜL  
1990 ve 2000 KUŞAĞI TÜRK ŞAİRLERİNİN ŞİİR ALGISI
Sayı 15, Pp,1888-1895

POETRY PERCEPTION OF THE 1990 AND 2000 GENERATION TURKISH POETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.280
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil AKMEŞE & Mustafa GÜDEROĞLU  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMASI OLARAK GELİR YÖNETİMİNİN MÜŞTERİ ALGISI
Sayı 15, Pp,1896-1909

CUSTOMER PERCEPTION OF REVENUE MANAGEMENT AS A MANAGEMENT ACCOUNTING APPLICATION IN ACCOMMODATION OPERATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.283
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin KOÇARSLAN ; Erhan KILINÇ; Alper GEDİK & H. Mustafa PAKSOY  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 15, Pp,1910-1916

A RESEARCH ON ENVIRONMENTAL SENSITIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.292
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alper GEDİK ; Hüseyin KOÇARSLAN & Memiş KARAER  
ISO 500 İŞLETMELERİNİN MALMQUIST-TFV ENDEKSİ İLE ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
Sayı 15, Pp,1917-1923

AN EFFECTIVENESS MEASUREMENT OF ISO 500 BUSINESS’ WITH MALMQUIST-TFV INDEX: THE CASE OF AUTOMOTIVE SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.291
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

H.Seçil FETTAHLIOĞLU ; Arif YILDIZ & Nusret GÖKSU  
KAHRAMANMARAŞ HALKININ ŞEHİR PAZARLAMASI SÜRECİNDE ALGISININ ÖLÇÜLMESİ VE LOGO GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Sayı 15, Pp,1924-1936

A STUDY ON THE MEASUREMENT OF THE PERCEPTION OF KAHRAMANMARAS PUBLIC AND THE DEVELOPMENT OF THE LOGO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.305
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nalan OKAN AKIN  
TOPLUMUN ESTETİK BİLİNCİNİN OLUŞMASINDA KADINLARIN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÖRNEK
Sayı 15, Pp,1937-1944

THE COMPOSITION OF A SOCIETY OF AESTHETICS AN EXAMPLE ON THE EFFECTS OF WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.303
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Asiye YÜKSEL ; Orkun KONAK, Aykut TOSUN, Öznur GÖKKAYA & Barış DEMİR  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLEN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 15, Pp,1945-1951

OPINIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS TOWARDS POLITICAL COMMUNICATION STUDIES IN SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.278
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mevlüde Canan CAN  
SPORDA KRİZ YÖNTEMİ VE BİR VAKA ANALİZİ: TRABZON’DA HAKEMLER REHİN KALDI
Sayı 15, Pp,1952-1959

CRISIS MANAGEMENT IN SPORTS AND A CASE STUDY: REFEREES TAKEN HOSTAGE IN TRABZON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.287
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan BAKIRCI & Sibel ÇÇİÇEK  
ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİNE GÖRE TASARLANAN ÖĞRENME ORTAMININ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 15, Pp,1960-1974

EFFECTS OF THE LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED ACCORDING TO COMMON KNOWLEDGE CONSTRUCTION MODEL ON 5TH GRADE STUDENTS’ NATURE OF SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.289
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil AKMEŞE & Sercan ARAS  
KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARI: TURİZM İŞLETMECİLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 15, Pp,1975-1981

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERCEPTIONS ON ACCOMMODATION INDUSTRY: A RESEARCH ON TOURISM MANAGEMENT BACHELORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.288
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ünsal TAZEGÜL  
DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 15, Pp,1982-1986

TO COMPARE PERSONALITY CHARACTERISTICS OF STUDENTS WHO REGULARLY DO EXERCISE AND DO NOT EXERCISE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.286
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cüneyt MENGÜ  
TURİZMDE MOTİVASYON STRATEJİLERİ
Sayı 15, Pp,1987-1999

MOTIVATION STRATEGIES IN TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.308
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fethullah YILMAZ  
BERAT GECESİ İLE İLGİLİ BİR RİVAYETİN TAHLİLİ
Sayı 15, Pp,2000-2015

ANALYSIS OF A HADITH RELATED TO HOLY NIGHT OF BARA’AH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.267
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mesut BİLGİNER ; Alican AFŞAR & Zahide AKDOĞAN  
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİ YÖNETEN TEKNOKENT ANONİM ŞİRKETLERİN FAALİYET GELİRLERİNİN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ALINAN HİBELERİN TMS 20’YE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Sayı 15, Pp,2016-2025

EVALUATION OF INCOME OF ACTIVITIES REGARDING TAX LIABILITIES OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT REGION MANAGING TECHNOCITY JOINT STOCK COMPANIES AND ACCOUNTING RECEIVING GRANTS ACCORDING TO TMS 20
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.306
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Okan FETTAHLIOĞLU & H.Seçil FETTAHLIOĞLU  
RİGOR MORTİS (ÖLÜM KATILIĞI) SÜRECİNDE AİLE İŞLETMELERİNİN SORUNSALLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 15, Pp,2026-2035

PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS FOR FAMILY ENTERPRISES DURING RIGOR MORTIS (DEATH PARTICIPATION)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.309
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

M. Kayhan KURTULDU  
DÜŞÜK BAŞARILI PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO SINAVI KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ (BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI)
Sayı 15, Pp,2036-2042

INVESTIGATING THE PIANO EXAM ANXIETY OF THE STUDENTS WITH LOW SUCCESS LEVEL IN PIANO (A CASE STUDY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.294
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah Nuri DİCLE  
MOTİVASYONEL GÖRÜŞME: ÖĞELER, İLKE VE YÖNTEMLER
Sayı 15, Pp,2043-2053

MOTIVATIONAL INTERVIEWING: COMPONENT, PRINCIPLE AND METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.299
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer DEMİRBAĞ  
SEYH GÂLİB’İN BİR ŞARKISINI ŞERH DENEMESİ
Sayı 15, Pp,2054-2062

THE ESSAY ABOUT PARAPHRASING A SONG OF SEYH GÂLİB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.298
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

YAVUZ ARAT & Mehmet UYSAL  
İLK YIL MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ GÖZÜNDEN KENT DÜZLEMİNİN SANATÇI YORUMLARINDAN OKUNMASI; KENTSEL DOKU TÜRETMELERİ
Sayı 15, Pp,2063-2068

READING THE URBAN TEXTURE IN THE COMMENTS OF ARTISTS FROM THE PERSPECTIVE OF FIRST YEAR STUDENTS OF ARCHITECTURE; URBAN TEXTURE DERIVATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.304
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cuma ERCAN  
KOBİ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İŞLETMELER TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
Sayı 15, Pp,2069-2076

A SURVEY TO DETERMINE THE LEVEL OF PERCEIVED BY BUSINESSES TURKEY FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR SMEs: THE EXAMPLE OF GAZİANTEP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.307
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nalan OKAN AKIN  
ÇOMAKDAĞ VE SOĞANLI BEZ BEBEKLERİN ESTETİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 15, Pp,2077-2084

AN AESTHETICAL EVALUATION ON THE RAG DOLLS ÇOMAKDAĞ AND SOĞANLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.276
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Birol KESKİN & İrina MİNAİLOVA  
TARAFLARININ TARİH DERS KİTABINDA 93 HARBİ 1877-1878
Sayı 15, Pp,2085-2093

THE '93 WAR (1877 – 1878) İN THE TEXTBOOKS OF BOTH PARTİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.296
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ercan ÇİÇEK  
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Sayı 15, Pp,2094-2106

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AND AN APPLICATION IN THE RETAIL INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.301
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet UYSAL & Fatma Nur BARAN ATALAY  
TÜKETİM ARACI OLARAK KONUTUN MEKÂNSAL DEĞİŞİMİNİN REKLAMLAR ÜZERİNDEN ÇÖZÜMLENMESİ: KONUT KOOPERATİFLERİ SÜRECİ
Sayı 15, Pp,2107-2116

AN ANALYSIS OF SPATIAL CHANGE/TRANSFORMATION OF HOUSES AS ITEMS OF CONSUMPTION OVER ADVERTISEMENTS: THE PROCESS OF HOUSING COOPERATIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.302
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dinçer BAYER & Ergün DEMİREL  
TÜRKİYE’DE YÜKSEK EĞİTİMİN AKREDİTASYONU KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 15, Pp,2117-2127

AN EVALUATION ON THE ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.297
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şehmus ASLAN & Cumaali KILIÇ  
AİLE İŞLETMELERİNDE SÜREKLİLİĞİ SAĞLAYAN BAŞARI FAKTÖRLERİ
Sayı 15, Pp,2128-2136

STRESS FOR DOCTORS AND NURSES AND WAYS FOR COPING WITH STRESS: EXAMPLE OF DENIZLI PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.300
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil AKMEŞE ; Tevfik EREN, Sercan ARAS & Ekrem DAMAR  
KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI
Sayı 15, Pp,2137-2142

OUTSOURCING PRACTICES IN HOSPITALITY INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.311
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökhan KARHAN & Erkin Nevzat GÜDELCİ  
GELİR DAĞILIMI VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ (KUZNET’S HİPOTEZİ): YUMUŞAK GEÇİŞLİ PANEL REGRESYON (PSTR) ANALİZİ
Sayı 15, Pp,2143-2148

RELATIONSHIP BETWEEN INCOME DISTRIBUTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT (KUZNET’S HYPOTHESIS): ANALYSIS OF PANEL SMOOTH TRANSİTİON REGRESSION (PSTR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.315
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kamil AKBAYIR & Aykan AKÇA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL SAYILARDA BASAMAK DEĞER KAVRAMINI ÖĞRENİM DURUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 15, Pp,2149-2158

AN INVESTIGATION ON HOW MUCH THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS LEARN THE PLACE VALUE CONCEPT IN NATURAL NUMBERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.295
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim YEMEZ  
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 15, Pp,2159-2168

INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR WORKERS ON THE SOCIAL MEDIA ADVERTISING ACCORDING TO DEMOGRAPHIC FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.273
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |