INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Doç.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

F.Ceyda SÜER  
ÇALIŞANLARIN ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE ÇALIŞAN CİNSİYETİNİN BU İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Sayı 16, Pp,1-9

THE EFFECT OF EMPLOYEES' PERCEPTIONS OF JUSTICE ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND THE MODERATING ROLE OF EMPLOYEE’S GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.293
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halil ŞENGÜL & Arzu BULUT  
ERKEK ÇOCUKLARDA YAPILAN SÜNNET VE HASTA HAKLARI BOYUTUNUN İNCELENMESİ
Sayı 16, Pp,10-15

INVESTIGATION OF SUNNET AND PATIENT RIGHTS DENIED IN MALE CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.290
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif Merve ALPAK & Tuğba DÜZENLİ  
KENTSEL TASARIMDA ESNEKLİK VE ADAPTASYON: KENTSEL MEYDAN SENARYOLARI ÜRETİMİ
Sayı 16, Pp,16-22

FLEXIBILITY AND ADAPTATION IN URBAN DESIGN: CONSTRUCTION OF URBAN SQUARE SCENARIOS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.316
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yaşar BEDİRHAN  
ORTA ÇAĞDA SELÇUKLU TÜRKLERİ VE AVRUPA
Sayı 16, Pp,23-45

SELJUK TURKS AND EUROPE IN THE MIDDLE AGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.319
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kerem TOKER & Fadime ÇINAR  
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA FAALİYETTE BULUNAN HASTANELERDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 16, Pp,46-51

INSTITUTIONAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN THE HEALTH SECTOR AND A RESEARCH ON THE HOSPITALS IN EUROPEAN SIDE OF ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.314
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlker KABA & Murat EROL  
ERGENLERİN YAŞAM DOYUMUNUN İNCELENMESİ
Sayı 16, Pp,52-63

INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION OF ADOLESCENTS’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.318
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sine ERDOĞAN MORÇİN & Zişan KORKMAZ ÖZCAN  
YEREL HALKIN TOPLUMSAL KAPASİTE ALGISININ TURİZM POTANSİYELİ ALGISINA ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEĞİ
Sayı 16, Pp,64-72

THE EFFECT OF THE LOCAL PEOPLE'S SOCIAL CAPACITY PERCEPTION TO THE TOURISM POTENTIAL PERCEPTION: THE CASE OF ISPARTA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.310
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ünsal TAZEGÜL  
DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN BEDEN ALGILARI VE YEME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 16, Pp,73-77

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY IMAGE AND EATING ATTITUDES INDIVIDUALS WHO REGULAR EXERCISE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.320
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cansu AYHAN & Abdulvahap ÖZCAN  
TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ (2010-2016)
Sayı 16, Pp,78-93

EFFICIENCY ANALYSIS OF INSURANCE SECTOR IN TURKEY (2010-2016)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.261
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuğba DÜZENLİ ; Elif Merve ALPAK & Duygu AKYOL  
IMPACT OF KITSCH ON URBAN IDENTITY: A CASE STUDY ON TRABZON CITY
Sayı 16, Pp,94-99

KİTSCH KAVRAMININ KENT KİMLİĞİNE ETKİLERİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.312
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aylin MENTİŞ KÖKSOY  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE GSL ÖĞRENCİLERİNİN YANFLÜT KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
Sayı 16, Pp,100-107

EXAMINATION OF MUSIC TEACHER CANDIDATES’ AND FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS REGARDING THE CONCEPT OF CONCERT FLUTE THROUGH METAPHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.335
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış KARDEŞ & Ufuk YAĞCI  
EŞLİK YAPABİLME BECERİSİNİN MÜZİK EĞİTİMİ PROGRAM HEDEFLERİNE ULAŞMA DURUMU
Sayı 16, Pp,108-120

THE STATUS OF ACHIEVING THE GOALS OF THE MUSIC EDUCATION PROGRAMME ABLE TO MAKE ACCOMPANIMENT SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.325
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif BAYRAMOĞLU & Sara DEMİR  
EFFECT OF CLIMATE CHANGE AND CONTRUBUTION OF WATER CONSERVATION IN URBAN LANDSCAPE DESIGN
Sayı 16, Pp,121-126

KENTSEL PEYAJ TASARIMINDA İKLİM DEĞİŞİMİNİN ETKİSİ VE SU KORUMANIN KATKISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.329
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökalp PARASIZ  
A RESEARCH FOCUSED ON IMPROVING VOCALISATION LEVEL ON VIOLIN EDUCATION
Sayı 16, Pp,127-139

KEMAN EĞİTİMİNDE SESLENDİRME DÜZEYLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.330
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin Önlem ERSÖZ  
KARACASU DERİ İŞLEME (TABAKHANE) İŞLETMELERİ VE İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI
Sayı 16, Pp,140-146

LEATHER (TANNERY) ENTERPRISES IN KARACASU COUNTY AND THEIR SOCIO-ECONOMIC SITUATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.331
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat CANCAN ; Recep YÜCESAN & Musa ÖNER  
ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMDE ÜSLÜ ve KÖKLÜ SAYILARDAKİ KAVRAM YANILGILARI, ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 16, Pp,147-159

CONCEPT MİSCONCEPTIONS IN THE STUDENT CENTERED EDUCATION, LEARNING STRENGTHS AND SOLUTION PROPOSALS (ISTANBUL PROVINCIAL EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.332
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Zahit SERARSLAN & Fatih IŞIK  
SPOR YAPAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN, KENDİLERİNİN ETKİLENME DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 16, Pp,160-165

ASSESSING THE VIEWS OF FAMILIES WITH CHILDREN DIAGNOSED WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER DOING SPORTS ON THEIR EXPOSURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.333
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gonca YAYAN & Esra BİLGİN  
GÖRSEL İLETİŞİM SÜRECİNDE MÜZİK FESTİVALİ AFİŞLERİNİN ÇÖZÜMLEMELERİ
Sayı 16, Pp,166-179

ANALYSİS OF MUSIC FESTIVAL POSTERS IN THE PROCESS OF VISUAL COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.323
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Uğur BALOĞLU  
SİNEMADA GÖRSEL VE ANLATISAL NİTELİKLİ GÖSTERGELERİN ÇÖZÜMLENMESİ: BOUNDIN’ ANİMASYON ÖRNEĞİ
Sayı 16, Pp,180-190

THE ANALYSIS OF VISUAL AND NARRATIVE SIGNS IN THE CINEMA: THE EXAMPLE OF BOUNDIN’ ANIMATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.337
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Akif KÖSE  
OKUL MÜDÜR YARDIMCILARININ BAKIŞ AÇILARIYLA OKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİ: BİR ÖZ DEĞERLENDİRME
Sayı 16, Pp,191-211

SCHOOL VICE-PRINCIPALS’ OPINIONS ABOUT THEIR PROFESSION: A SELF- EVALUATION STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.338
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |