INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof.Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Samuel Akpan BASSEY ; Nelson Robert ENANG & Christopher Ude Nwaeke MAIL  
REVISITING THE LANGUAGE QUESTION IN AFRICAN PHILOSOPHY
Sayı 23, Pp,1053-1067


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.444
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan ALP & Erkan TURAN  
SİYASAL PARTİLERİN 24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM BEYANNAMELERİNDE, DİJİTAL TEKNOLOJİ VE İNOVASYON POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı 23, Pp,1068-1077

COMPARATIVE ANALYSIS OF POLITICAL PARTIES' DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION POLICIES IN THE GENERAL ELECTIONS DECLARATIONS OF JUNE 24, 2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.457
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nesrin DUMAN  
PERİ MASALLARININ ÇOCUK PSİŞESİNDEKİ ÖNEMİ
Sayı 23, Pp,1078-1084

THE IMPORTANCE OF FAIRY TALES IN CHILD PSYCHE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.456
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Taylan GÜVENİLİR & Çınla ŞEKER  
II. DÜNYA SAVAŞI PROPAGANDA AFİŞLERİNDE KULLANILAN İMGELERİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ “A.B.D. ÖRNEĞİ”
Sayı 23, Pp,1085-1101

SEMIOLOGIC ANALYSIS OF IMAGES THAT USED IN WORLD WAR II PROPAGANDA POSTERS “USA EXAMPLE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.468
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tayfur TAZESAVAŞ  
KOSGEB DESTEĞİ İLE ERP YAZILIMI KULLANMAYA BAŞLAYAN KOBİ’LERDE ERP YAZILIMININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ: AKSARAY İLİ ÖZELİNDE NİCEL VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 23, Pp,1102-1112

PRODUCTIVITY EFFECTS OF ERP SOFTWARE IN SMES WHICH STARTED TO USE ERP SOFTWARE WITH KOSGEB SUPPORTS: A QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH IN PROVINCE OF AKSARAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.451
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rıza AKYÜREK  
MÜZİK EĞİTİMCİSİ YETİŞTİREN KURUMLARDA TOPLU ÇALGI EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Sayı 23, Pp,1113-1120

NEW APPROACHES TO TEACHING ORCHESTRA CHAMBER MUSIC EDUCATORS TRAINING INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.466
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İrfan DÖNMEZ & Parisa GÖKER  
OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR SANATINDA TOPOGRAFİK KENT
Sayı 23, Pp,1121-1129

TOPOGRAPHIC CITY DESCRIPTION IN THE OTTOMAN PERIOD MINYATURE ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.455
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sanem ŞEHRİBANOĞLU & M.Günay VAN  
2016 YILINI GERİDE BIRAKIRKEN DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TURİZM'E EKONOMİK AÇIDAN GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 23, Pp,1130-1139

AN ECONOMIC OVERVIEW OF TOURISM IN THE WORLD AND TURKEY WHILE LEAVING THE 2016 YEAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.465
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fidan HAKKARİ  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 23, Pp,1140-1151

VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS' VIEWS TOWARDS DISTANCE EDUCATION COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.467
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet Yılmaz ALBAYRAK  
GÜMÜŞHANE İLİNDE SPOR TURİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SPOR TURİZMİ ÜRÜNLERİ
Sayı 23, Pp,1152-1162

EVALUATION OF SPORTS TOURISM AND THE PRODUCTS OF SPORTS TOURISM IN GÜMÜŞHANE PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.486
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Levent Cihan CEYLAN & Hamit ÖNAL  
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE DESTEK EĞİTİMİ ALMIŞ 5. 6. 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 23, Pp,1163-1178

ATTITUDES OF 5TH, 6TH, 7TH, 8TH GRADES IN SCIENCE AND ART CENTERS TOWARDS MUSIC LESSONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.472
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zühre Nur PEHLİVAN  
KOÇİ BEY’İN SULTAN İBRAHİM’E SUNDUĞU RİSALE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 23, Pp,1179-1182

AN EVALUATION ON THE TRACTATE OF KOCHİA BEY’S TO PADİSHAH İBRAHİM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.474
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mine ERDEM  
KONYA SAHİP ATA HANKAHI’NDAKİ ÇİNİLER
Sayı 23, Pp,1183-1193

KONYA SAHIP ATA HANKAH TILES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.475
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gözde MERT & Osman YILMAZ  
ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN KURUM İMAJI VE MARKA BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 23, Pp,1194-1208

THE RESEARCH FOR THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE CONTEXT ON ORGANIZATIONAL IMAGE AND BRAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.478
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ercan GÜROVA  
MARQUEZ'İN "İYİ KALPLİ ERENDİRA" HİKAYESİNDE BÜYÜLÜ VE FANTASTİK UNSURLAR
Sayı 23, Pp,1209-1213

MAGICAL AND FANTASTICAL ELEMENTS IN “THE INCREDIBLE AND SAD TALE OF INNOCENT ERENDIRA AND HER HEARTLESS GRANDMOTHER” BY MARQUEZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.470
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Eda YAKIT  
HIV İLE ENFEKTE KADINLARDA GEBELİK SÜRECİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
Sayı 23, Pp,1214-1222

PREGNANCY AND NURSING APPROACH IN INFECTION WOMEN WITH HIV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.469
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Orhan ENGİN ; Ahmet SARUCAN & Mehmet Emin BAYSAL  
TÜRKİYE İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ
Sayı 23, Pp,1223-1231

ANALYSIS OF RENEWABLE ENERGY ALTERNATIVES WITH THE MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS FOR TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.476
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yusuf BAYRAKTUTAN ; İbrahim ARSLAN, & Erdal ALANCIOĞLU  
ORTA GELİR TUZAĞINI AŞMADA ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME: TÜRKİYE VE GÜNEY KORE KARŞILAŞTIRMASI
Sayı 23, Pp,1232-1240

Research and Development to Crossover Middle Income Trap: A Comparision of Turkey and S. Korea
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.473
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa KILINÇ  
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNDE MİLLET PARTİSİ VE OSMAN BÖLÜKBAŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME (1948-1973)
Sayı 23, Pp,1241-1246

AN INVESTIGATION ON NATIONAL PARTY AND OSMAN DIVISION ON TURKISH DEMOCRACY   (1948-1973)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.479
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan TUNÇ & Murat KAYA  
KİŞİLERİN DOLAR ARBİTRAJINDA GETİRİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SPEKÜLASYON ETKİSİ
Sayı 23, Pp,1247-1253

FACTORS AFFECTING THE INCREASE OF PROFIT IN THE ARBITRAL OF THE PEOPLE: SPECULATION EFFECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.484
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gözde MERT & Ali AKDEMİR  
ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNİN STRATEJİK NİTELİKLERİNE VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ALGININ KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRILMASI
Sayı 23, Pp,1254-1283

US PRESIDENTIAL SYSTEM OF THE QUALITY PERCEPTION TOWARDS STRATEGIC AND APPLICABILITY IN TURKEY, COMPARATIVE INVESTIGATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.489
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

M. Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EŞLİK ÇALMA DERSİ BAŞARILARININ BAZI DEĞİŞKENLER YARDIMIYLA İNCELENMESİ
Sayı 23, Pp,1284-1292

INVESTIGATING THE ACCOMPANIMENT PLAYING SUCCESS OF THE CANDIDATE MUSIC TEACHERS BY THE HELP OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.490
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sibel GÜVEN & Hasan İŞLEYEN  
SINIF YÖNETİMİNDE İLETİŞİM, İLETİŞİM ENGELLERİ VE SURİYELİ ÖĞRENCİLER
Sayı 23, Pp,1293-1308

COMMUNICATION, COMMUNICATION INSURANCE AND SYRIA STUDENTS IN CLASSROOM MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.485
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bülent DEMİR ; Gülbeniz AKDUMAN & Zeynep HATİPOĞLU  
A RESEARCH ON THE MEDIATING ROLE OF ETHICAL LEADERSHIP PERCEPTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL DEDICATION
Sayı 23, Pp,1309-1322

A RESEARCH ON THE MEDIATING ROLE OF ETHICAL LEADERSHIP PERCEPTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL DEDICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.481
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet KAPLAN & Aykut BEDÜK  
İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ: HİZMET İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 23, Pp,1323-1328

IMPACT OF BUSINESS INFORMATION SYSTEMS ON INNOVOTIVE BEHAVIOR: A SURVEY IN SERVICE ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.483
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sudaporn KHIEWNGAMDEE  
THE METHOD FOR ALLEVIATING SLEEPINESS IN THE SAUNDARANANDA-MAHAKAVYA
Sayı 23, Pp,1329-1334


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.491
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gonca YILDIZ & Fahri ÇAKI  
KİMLİK POLİTİKALARI VE ULUSALCI KİMLİK POLİTİKALARINA TEPKİ TÜRLERİ
Sayı 23, Pp,1335-1351

IDENTITY POLITICS AND TYPES OF REACTION AGAINTS NATIONALIST IDENTITY POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.454
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gaye ATİLLA & Cumali KILIÇ  
ORGANIZATIONAL CYNICISM AND EMPLOYEE PERFORMANCE RELATIONSHIP: MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY ACADEMICIANS EXAMPLE
Sayı 23, Pp,1352-1358

ORGANIZATIONAL CYNICISM AND EMPLOYEE PERFORMANCE RELATIONSHIP: MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY ACADEMICIANS EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.418
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |