INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof. Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Levent ATALI  
TÜRKİYE’DE SURİYELİLERE SAĞLANAN HİZMETLERİN SPOR YÖNÜ İLE İNCELENMESİ
Sayı 31, Pp,4532-4357

AN ANALYSIS ON THE SERVICES PROVIDED TO THE SYRIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.919
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayhan DAĞDEVİREN ; Mikail KARA & Hüseyin ÖZDEMİR  
ÇAVUNDUR TERMAL KONAKLAMA TESİSLERİNDE HİZMET KALİTESİ
Sayı 31, Pp,4538-4544

SERVICE QUALITY IN ÇAVUNDUR THERMAL ACCOMMODATION FACILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.934
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Metin MENEKŞE  
1844-1845 YILLARINDA ESKİŞEHİR’İN MAHALLE VE KÖYLERİNİN NÜFUSUNA DAİR BAZI BİLGİLER
Sayı 31, Pp,4545-4559

SOME INFORMATION ABOUT THE POPULATION IN THE NEIGHBORHOODS AND VILLAGES OF ESKISEHIR IN 1844-1845
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.910
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

HÜSEYİN ÖZDEMİR & Ayhan DAĞDEVİREN  
KIZILCAHAMAM SOĞUKSU MİLLİ PARKI GÜNÜBİRLİK REKREASYON ALANLARINA YÖNELİK ZİYARETÇİ TERCİHLERİ
Sayı 31, Pp,4560-4567

VISITOR PREFERENCES FOR THE KIZILCAHAMAM SOĞUKSU NATIONAL PARK’S DAILY RECREATION AREAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.952
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hilal KAHVECİ ; Cengiz ACAR & Özlem Candan HERGÜL  
DOĞU KARADENİZ KIYI ALANLARINDA YETİŞEN PERENNİAL (ÇOK YILLIK OTSU) BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 31, Pp,4568-4579

EVALUATION OF PERENNIAL PLANTS GROWING IN EASTERN BLACK SEA COASTAL AREAS IN TERMS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.943
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe Öyküm KESKİNKILIÇ & Müge KANTAR DAVRAN  
TÜRK, MUHACİR VE ARAP KÖYLERİNDE YAŞAYAN KADINLARIN TARIMSAL YAPI ÖZELLİKLERİNDE KUŞAKLAR ARASI DEĞİŞME: ADANA İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 31, Pp,4580-4597

INTERGENERATIONAL CHANGE OF AGRICULTURAL STRUCTURE CHARACTERISTICS OF WOMEN LIVING IN TURKISH, MUHACİR AND ARAB VILLAGES: EXAMPLE OF ADANA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.925
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuncer YILMAZ ; Sevgül EKİNCİ & Eray AKSOY  
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ YAPI SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN KÂRLILIK ORANLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 31, Pp,4598-4610

THE COMPARISON OF THE ERNING RATIOS OF INDUSTRIES OPERATING IN METAL, FURNITURE, MACHINERY AND CONSTRUCTION SECTOR BY USING MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.938
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ÖZATA ; Zeliha ASİLKAN ; Meryem ÇANKAYA & Emre SUZUK  
TÜRKİYE VE DÜNYA’DA SAĞLIK TURİZMİNİNE GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 31, Pp,4611-4619

GENERAL OVERVIEW OF HEALTH TOURISM IN TURKEY AND THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.939
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülsüm Şeyma KOCA  
DÜŞÜK İNSANİ GELİŞMEYE SAHİP OLAN ÜLKELERİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN İNCELENMESİ
Sayı 31, Pp,4620-4627

INVESTIGATION OF GENDER INEQUALITY OF COUNTRIES WITH LOW HUMAN DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.941
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuncay Yavuz ÖZDEMİR ; Murat DEMİRKOL; Yusuf Celal EROL & Muhammed TURHAN  
KOLEKTİF ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ İLE OKUL KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 31, Pp,4628-4635

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COLLECTIVE TEACHER EFFICACY AND SCHOOL CULTURE: THE CASE OF ELAZIĞ PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.924
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abuzer KALYON  
MISIRLI DİVAN ŞAİRİ AYŞE TEYMÛRÎ’Yİ ŞİİRDEN UZAKLAŞTIRAN ÖLÜM: KIZI TEVHİDE’NİN HAYATA VEDASI
Sayı 31, Pp,4636-4648

EGYPTİAN DİVAN POET AİSHA TAYMUR DEATH FROM THE POETRY DEATH: THE GIRL'S TAWHİDA VALUE OF LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.927
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yılmaz TOKTAŞ & Ali ALTINER  
BOLU İLİNİN DIŞ TİCARET YAPISININ SEKTÖR, ÜLKE ve ÜRÜN BAZLI ANALİZİ
Sayı 31, Pp,4649-4655

SECTOR, COUNTRY, AND PRODUCT BASED ANALYSIS OF THE FOREIGN TRADE STRUCTURE OF BOLU PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.917
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rıfat AKBAŞ  
NAHİV İLMİNDE KAVRAM-TERİM PROBLEMİ: İSİM, FİİL VE HARF ÖRNEĞİ
Sayı 31, Pp,4656-4671

CONCEPT-TERM PROBLEM IN NAHIV (SYNTAX) LEARNING: NAME, VERB AND LETTER EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.922
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mümin ESER & Bihter BİÇER OYMAK  
YÜKSEÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Sayı 31, Pp,4672-4685

THE MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION: AN EXAMPLE OF NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.926
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Savaş YILDIZ  
PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN TEKNOLOJİK REHBER ALGISINI BELİRLEMEYE YÖENLİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Sayı 31, Pp,4686-4697

A STUDY FOR DETERMINING THE PROFESSIONAL TOURIST GUIDES’ PERCEPTIONS ABOUT TECHNOLOGICAL GUIDES: THE CASE OF ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.930
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet SARUCAN & Latife DEMİRCAN  
BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLIŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE BİR İŞGÖREN YETKİNLİKLERİ ANALİZİ
Sayı 31, Pp,4698-4708

FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND FUZZY GRAY RELATIONAL ANALYSIS METHODS AN EMPLOYEE COMPETENCIES ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.937
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mahmut KAYA  
İKİ HUKUK ARASINDA ARAFTA: SURİYELİ KADIN MÜLTECİLERİN İNFORMEL EVLİLİKLERİ VE BOŞAN(AMA)MA KRİZİ
Sayı 31, Pp,4709-4721

BETWEEN TWO LAWS, IN THE LIMBO: INFORMAL MARRIAGES OF SYRIAN REFUGEE WOMEN AND THE CRISIS OF (NOT BE ABLE TO) DIVORCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.843
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ACAR  
ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Sayı 31, Pp,4722-4726

ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.955
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gizem ÖZGÜREL & Kadir BAYSAL  
SANAT TURİZMİ AÇISINDAN MÜZE EVLER: ZEKİ MÜREN SANAT MÜZESİ ÖRNEĞİ
Sayı 31, Pp,4727-4741

PERSPECTIVE OF MUSEUM HOUSES IN ART TOURISM: THE SAMPLE OF THE ZEKI MUREN ART MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.968
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

FATİH VAROL  
KONYA’NIN KONAKLAMA SEKTÖRÜ ARZ YAPISI VE GELİŞİMİ
Sayı 31, Pp,4742-4749

KONYA'S ACCOMODATION SECTOR SUPPLY STRUCTURE AND DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.959
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selin BİTİRİM OKMEYDAN  
PAZARLAMA “OYUN”A GELDİ: PAZARLAMADA OYUNLAŞTIRMA YAKLAŞIMI VE ÖRNEKLERİ
Sayı 31, Pp,4750-4768

MARKETING CAME TO “GAME”: GAMIFICATION APPROACH AND EXAMPLES IN MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.963
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer GÜNGÖR ; Öznur GÖKKAYA & Barış DEMİR  
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 31, Pp,4769-4775

INVESTİGATİON OF THE VİEWS OF THE EMPLOYEES OF KOCAELİ UNİVERSİTY ON THE OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY PRACTİCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.958
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu Kalafat ÇAT & Selami ÖZSOY  
SANAL ORTAMDA SPORUN YENİ FORMU: E-SPOR
Sayı 31, Pp,4776-4784

NEW FORM OF SPORT IN VIRTUAL ENVIRONMENT: E-SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.949
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hacı ÇİÇEK & Osman KAYA  
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ARAPÇA HARFLERİNİ TELAFFUZ ETMEDE YAŞADIĞI SORUNLARA DAİR BİR ÇALIŞMA –ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ-
Sayı 31, Pp,4785-4793

A STUDY ON THE PROBLEMS WHICH IS EXPERİENCED IN PRONOUNCING ARABIC LETTERS OF STUDENTS STUDYING IN ARABIC –ADIYAMAN EXAMPLE-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.915
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cem TOPSAKAL  
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 31, Pp,4794-4802

EVALUATING CLINICAL COUNSELING MODEL APPLICATIONS IN TEACHER TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.948
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Behçet KALDIK  
AKADEMİSYENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET İLE İLGİLİ TUTUM VE ALGILARI: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 31, Pp,4803-4815

ATTİTUDES AND PERCEPTİONS OF ACADEMİCİANS ON GENDER: A CASE OF TOKAT GAZİOSMANPAŞA UNİVERSİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.960
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep Gözde KOZLU  
ATTİLA İLHAN’IN ŞİİRLERİNDE DİVAN ŞİİRİ GELENEĞİNİN ETKİSİ VAR MIDIR?
Sayı 31, Pp,4816-4825

IS THERE ANY EFFECT OF DIVAN POETRY TRADITION IN THE POEMS OF ATTILA ILHAN?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.932
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özlem Candan HERGÜL ; Hilal KAHVECİ & Parisa GÖKER  
MADENCİLİK SONRASI ONARIM ÇALIŞMALARINDA PEYZAJ MİMARLARININ ROLÜ
Sayı 31, Pp,4826-4832

ROLE OF LANDSCAPE ARCHITECTS IN POST-MINING RECLAMATION WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.956
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra ÖZKAN PİR  
MOBİL PAZARLAMA ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ
Sayı 31, Pp,4833-4840

CONTENT ANALYSIS FOR GRADUATE THESIS ABOUT MOBILE MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.954
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Demet Şefika MANGIR & Aitolkhyn SYERİKBOL  
SOĞUK SAVAŞ SONRASI MOĞOLİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ
Sayı 31, Pp,4841-4854

MONGOLIA-RUSSIA RELATIONS AFTER COLD WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.961
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep KARAÇOR ; Burcu GÜVENEK ; Fatih MANGIR & Abdul-Razak Bawa YUSSİF  
FORECASTING EXCHANGE RATE VOLATILITY USING INTEGRATED GARCH MODEL: EVIDENCE FROM GHANA
Sayı 31, Pp,4855-4865

FORECASTING EXCHANGE RATE VOLATILITY USING INTEGRATED GARCH MODEL: EVIDENCE FROM GHANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.967
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Uğurcan ERİK & Yeliz PEKERŞEN  
KONYA İLİNİN COĞRAFİ İŞARETLİ GASTRONOMİK ÜRÜNLERİNİN BÖLGE TURİZMİNİN GELİŞİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 31, Pp,4866-4877

EVALUATION OF GASTRONOMIC PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION IN TERMS OF KONYA REGIONAL TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.964
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra KABAKLARLI & Sevilay KONYA  
ECONOMIC EFFECTS OF DIGITAL ECONOMY
Sayı 31, Pp,4878-4883

ECONOMIC EFFECTS OF DIGITAL ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.962
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yalçın KILINÇ & İsmail GÖKDENİZ  
Kurumsal Yatırımcı Sahipliği İle Marka Değeri Arasındaki İlişki: Bir Uygulama
Sayı 31, Pp,4884-4893

The Relationship Between Institutional Investors Ownership and Brand Value: An Application
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.966
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

GİZEM ÖZGÜREL  
KÜLTÜREL MİRASA BİR BAKIŞ: MARMARİS ÖRNEĞİ
Sayı 31, Pp,4894-4906

AN OVERVIEW OF THE CULTURAL HERITAGE: THE CASE OF MARMARIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.969
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

YAŞAR ŞİMŞEK  
AHMET KUTSİ TECER ŞİİRİNDE MEKÂNLAR
Sayı 31, Pp,4907-4929

THE SPACES IN AHMET KUTSI TECER'S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.931
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seda YETİMOĞLU & Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  
CONTEMPORARY APPROACHES IN MUSEUM MARKETING STRATEGIES AND APPLICATIONS IN PRIVATE MUSEUMS IN ANKARA
Sayı 31, Pp,4930-4938

CONTEMPORARY APPROACHES IN MUSEUM MARKETING STRATEGIES AND APPLICATIONS IN PRIVATE MUSEUMS IN ANKARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.951
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Songül KILINÇ ŞAHİN ; Kadir BAYSAL & Erhan İŞLEK  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜZÜM SUYUNUN YEREL LEZZETLERE DÖNÜŞÜMÜ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
Sayı 31, Pp,4939-4951

THE TRANSFORMATION OF GRAPE JUICE INTO LOCAL FLAVORS FROM PAST TO PRESENT: GAZIANTEP EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.971
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burcu TÜRKER ; Erhan İŞLEK & Kutay OKTAY  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE BAŞARI FAKTÖRLERİ VE KÜÇÜK TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
Sayı 31, Pp,4952-4958

SUCCESS FACTORS IN SUSTAINABLE TOURISM: A MODEL PROPOSAL FOR SMALL TOURISM ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.987
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Naci Atalay DAVUTOĞLU  
SANAYİ 4.0'A GÖRE KURGULANAN HİZMET ODAKLI LOJİSTİK FİRMALARININ YÖNETİM YAPILANMASI
Sayı 31, Pp,4959-4966

ADMINISTRATIVE STRUCTURING OF SERVICE BASED LOGISTIC FIRMS BUILT IN ACCORDANCE WITH INDUSTRY 4.0
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.985
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mücahit KAĞAN & Nurcan ÇELİK  
YATILI BÖLGE OKULLARI İLE DİĞER DEVLET OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 31, Pp,4967-4978

THE COMPARISON OF JOB SATISFACTION OF TEACHERS WORKING IN BOARDING AREA SCHOOLS AND OTHER PUBLIC SCHOOLS (AĞRI PROVINCE EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.984
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mohamed ALSALIHEEN ARHAIAM ; Kutay OKTAY & Erhan İŞLEK  
OTELLERDEKİ SATIŞ FAALİYETLERİ: ANTALYA OTELLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 31, Pp,4979-4986

SALES ACTIVITIES IN HOTEL OPERATIONS: AN EMPIRICAL RESEARCH ON ANTALYA HOTELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.986
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fadim AKCA & Nazik ÇELİK YILMAZ  
HABER TASARIM CEMİYETİ (SOCIETY FOR NEWS DESIGN) İÇERİK DÜZENLEME ÖLÇÜTLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 31, Pp,4987-4994

THE DEVELOPMENT OF THE CONTENT EDITING STANDARDS SCALE OF THE SOCIETY FOR NEWS DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.988
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şebnem ASLAN & Şerife GÜZEL  
TÜRKİYE'DEKİ HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Sayı 31, Pp,4995-5002

PRE-HOSPITAL EMERGENCY HEALTH SERVICES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.856
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |