INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof. Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Fehmi DEMİR & Barış YAMAN  
ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 32, Pp,01-08

THE VIEWS OF THE CANDIDATE TEACHERS REGARDING THE PROCESS OF REMOVAL OF CANDIDACY (THE EXAMPLE OF BATMAN PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.970
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlker ASLAN  
İŞLETME YÖNETİMİNDE STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASINDA; BİR ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ
Sayı 32, Pp,09-21

PROVIDING STRATEGIC COMPETITIVENESS IN BUSINESS ADMINISTRATION; THE IMPORTANCE OF INNOVATION STRATEGIES AS A TOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.977
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Deniz DEMİRARSLAN  
BİZANS UYGARLIĞI’NDA GÜNLÜK YAŞAM, MEKÂN VE MOBİLYA
Sayı 32, Pp,22-41

DAILY LIFE, SPACE AND FURNITURE IN BYZANTINE CIVILIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.990
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Münevver BAYAR  
İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ
Sayı 32, Pp,42-52

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEMS ON EFFICIENCY OF EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1000
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Duygu GÖKCE & Aysel ÇARIKÇI  
ORTAK GELECEĞİMİZİN SAĞLIKLI İNŞASI İÇİN TARIM ODAKLI KENTLER
Sayı 32, Pp,53-63

AGRICULTURE - ORIENTED CITIES FOR HEALTHY BUILDING OF OUR COMMON FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.995
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Beyza ERKOÇ & Fethi GÜNGÖR  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DIŞLANMA SEBEPLERİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ TERMAL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Sayı 32, Pp,64-71

REASONS OF SOCIAL EXCLUSION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS: CASE OF UNIVERSITY OF YALOVA TERMAL VOCATIONAL SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1027
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Füsun EKŞİ ; Nesrullah OKAN; Büşra KÖKÇAM & Halil EKŞİ  
YAŞAMIN ANLAMI VE YAŞAMIN AMACI DEĞİŞKENLERİNİN ÖLÜM KAYGISINI YORDAMALARI ÜZERİNE BİR MODEL DENEMESİ
Sayı 32, Pp,72-84

A MODEL EXPERIMENT ON THE MEANING OF LIFE AND PURPOSE OF LIFE VARIABLES, DEATH ANXIETY PROCEDURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.972
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Maged Mohamed ZAKY HASSAN & Mehtap MORKOÇ  
PİŞMİŞ TOPRAK YAPILAR
Sayı 32, Pp,85-99

TERRACOTTA BUILDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.973
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu ŞEKER  
YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNİN SORUN ÇÖZME YETENEĞİ: A3 RAPORU, OBEYA VE SMED
Sayı 32, Pp,100-111

PROBLEM SOLVING ABILITY OF LEAN PRODUCTION TECHNIQUES: A3 REPORT, OBEYA AND SMED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.989
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Haydeh FARAJİ & Fethiye Zalim BAŞBEKLEYEN  
BAĞLANMANIN BENLİK ALGISI, ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 32, Pp,112-127

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONNECTION AND THEIR RELATIONSHIP WITH ANXIETY AND DEPRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1005
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin YILMAZ  
YAŞAM ENDEKSLERİNE BAĞLAMINDA GÖÇ VEREN ŞEHİRLERİN İNCELENMESİ
Sayı 32, Pp,128-142

ANALYSIS OF SENDING COUNTRIES IN THE CONTEXT OF WELL-BEING INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.629
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adnan DEDE  
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLERİN YORUMLANMA DÜZEYİ İLE YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 32, Pp,143-154

A RESEARCH ON THE EFFECT OF THE INFORMATION ACQUIRED BY THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM ON THE INTERPRETATION OF INFORMATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1001
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İnönü KORKMAZ  
MAKİNE ÇEVİRİSİNİN KISA TARİHÇESİ
Sayı 32, Pp,155-166

A BRIEF HISTORY OF MACHINE TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1030
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Samuray Hakan BULUT  
GASTRONOMİDE MENÜ STANDARDİZASYONU KAVRAMININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELER LOKANTASI ALAKART MENÜSÜ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Sayı 32, Pp,167-171

AN ANALYSIS OF THE CONCEPT OF MENU STANDARDIZATION IN GASTRONOMY, WİTH REFERENCE TO THE À LA CARTE MENU OF THE MPS RESTAURANT OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1031
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İmren PEKER  
ASSESSMENT ON OPTIMAL TAXATION
Sayı 32, Pp,172-178

ASSESSMENT ON OPTIMAL TAXATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1033
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Ayhan EKİCİ ;Şenay KURUTÇU & Burhanettin UYSAL  
ERİŞKİNLERDEKİ AKILCI İLAÇ KULLANIM BİLGİ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ
Sayı 32, Pp,179-189

MEASUREMENT OF RATIONAL DRUG USE KNOWLEDGE LEVEL IN ADULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1048
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özge Arpacıoğlu ÖZDEMİR  
FARKLI GELİR DAĞILIMI TÜRLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN BÖLÜŞÜM KONUSUNDAKİ MEVCUT DURUM ANALİZİ
Sayı 32, Pp,190-202

CURRENT SITUATION OF TURKEY ON DISTRIBUTION WITHIN THE FRAMEWORK OF DIFFERENT TYPES OF INCOME DISTRIBUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1002
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gonca Hülya YAYAN & Burcu UÇAR  
TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN MUZAFFER AKYOL’UN ESERLERİNE YANSIMALARI
Sayı 32, Pp,203-220

THE REFLECTION OF SYMBOLS THAT İNCLUDED TURK MYTHOLOGY TO WORK OF MUZAFFER AKYOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1026
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seçkin DOĞANER & Mehmet KAPLAN  
SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİ SEKTÖRÜ VE SPOR OYUNLARI EKONOMİSİ: SPOR MARKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 32, Pp,221-232

LEISURE ACTIVITIES SECTOR AND SPORTS GAMES ECONOMY: AN EXAMINATION ON SPORTS BRANDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1029
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emel CELEP & Murat TOPALOĞLU  
DİJİTAL PAZARLAMA KAPSAMINDA İÇERİK PAZARLAMASI VE NETFLIX’IN GLOKAL PAZARLAMA STRATEJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 32, Pp,233-250

CONTENT MARKETING IN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING AND EVALUATION OF NETFLIX'S GLOKAL MARKETING STRATEGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1044
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşenur AKKAYA & Ceyhun Can ÖZCAN  
TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ TURİZMİNİN EKONOMİK ETKİLERİNİN İNDEKS DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 32, Pp,251-267

THE INDEX EVALUATION OF THE ECONOMIC IMPACT OF THE GASTRONOMY TOURISM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1032
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nigâr Oturakçı ORBAY  
BAĞLAÇ İŞLEVLİ BİR BİRİM: BİLEMEDİN / BİLEMEDİNİZ
Sayı 32, Pp,268-276

A UNIT WITH CONJUNCTION FUNCTION: BİLEMEDİN / BİLEMEDİNİZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.940
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet YORULMAZ  
SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILIKLI MUTLULUK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 32, Pp,277-284

EVALUATION OF INTERDEPENDENT HAPPINESS LEVELS OF HEALTH MANAGEMENT STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1049
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cudi Kaan OKMEYDAN  
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARININ KURUMSAL WEB VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURUMU: TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ 10 MARKASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 32, Pp,285-295

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES ANNOUNCEMENT VIA CORPORATE WEB AND SOCIAL MEDIA ACCOUNTS: A RESEARCH ON TURKEY’S MOST VALUABLE 10 BRANDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1025
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hilal NAYİR EKİNCİ  
ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN NİGÂR-I ÇÎN ŞİİRİNDE MESNEVİLERİN İZLERİ
Sayı 32, Pp,296-300

TRACES OF MASNAVI IN NİGÂR-I ÇÎN POEM OF ASAF HÂLET ÇELEBİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1056
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |