INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof. Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Yaşar ATİLA  
KUR’AN’A GÖRE DEĞERLER HİYERARŞİSİNİN İMKÂNI
Sayı 33, Pp,301-320

POSSIBILITY OF HIERARCHY OF VALUES ACCORDİNG TO QUR’AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1006
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadriye Alev AKMEŞE  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI VE BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
Sayı 33, Pp,321-338

STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING APPLICATIONS IN ACCOMMODATION BUSINESSES AND EFFECT OF INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS ON BUSINESS PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1021
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meltem GÜL & Özcan DEMİR  
KOBİ’LERİN MALİYET YÖNETİMİ FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 33, Pp,339-347

EXAMİNİNG THE COST MANAGEMENT AWARENESS OF SMES: ELAZIĞ PROVİNCE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1022
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Oktay BALCI & Cengiz AĞ  
YAŞAMIN ANLAMI VE İŞİN ANLAMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 33, Pp,348-362

THE RELATIONSHIP BETWEEN MEANING IN LIFE AND MEANINGFUL WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1043
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Züleyha BİRİNCİ & Mustafa ÖZGENEL  
OKULLARIN FİZİKSEL YAPISINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 33, Pp,363-372

STUDENT’ PERSPECTIVES OF PHYSICAL FEATURES OF THEIR SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1050
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serpil MENTEŞE  
BİLECİK ŞEHİR MERKEZİNDE KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 33, Pp,373-379

EVALUATION OF URBAN OPEN-GREEN AREAS IN BİLECİK CITY CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1034
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa SOBA & Ali ŞİMŞEK  
BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK (3PL) HİZMETİ VEREN BİR FİRMANIN SEÇİMİ
Sayı 33, Pp,380-399

SELECTING A COMPANY PROVIDING A THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) SERVICE WITH FUZZY TOPSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1051
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Filiz KUTLUAY TUTAR  
TÜRKİYE’ DE KOOPERATİFÇİLİKTE YENİ AÇILIM: ENERJİ KOOPERATİFLERİ
Sayı 33, Pp,400-416

A NEW EVOLUTİON FOR COOPERATİVES IN TURKEY: ENERGY COOPERATIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1052
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat KORUCUK  
ÖĞRENME VE BİLİŞ BAĞINTISI
Sayı 33, Pp,417-426

RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING AND COGNITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1053
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan ALP  
KADINA YÖNELİK ŞİDDET TEMALI KAMU SPOTU ÜZERİNDEN TWİTTER KULLANICILARININ TEPKİ BİÇİMLERİ
Sayı 33, Pp,427-437

RESPONSE FORMS OF TWITTER USERS ON THE PUBLIC SPOT ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1095
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadir KARTALCI  
CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİNDE HESAP VERME SORUMLULUĞU
Sayı 33, Pp,438-448

RESPONSIBILITY OF ACCOUNTING IN THE PRESIDENCY MANAGEMENT SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1062
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk DİVARCI ; Aslı SAYLAN KIRMIZIGÜL; Ebru EZBERCİ ÇEVİK & Hasan KAYA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 33, Pp,449-460

AN ASSESSMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ SELF-REGULATED LEARNING SKILLS IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1054
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ertan ENGİN  
KRALLARIN HAZİNELERİNE ADANMIŞ BİR HAYAT: CEMİL MERİÇ
Sayı 33, Pp,461-464

A LIFE DEVOTED TO KINGS’ TREASURIES: CEMİL MERİÇ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1100
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tansel ÇETİNOĞLU  
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI DİPNOT AÇIKLAMA GEREKLİLİKLERİNİN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN UYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA
Sayı 33, Pp,465-478

COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE COMPLIANCE LEVELS RELATION WITH THE FOOTNOTE DISCLOSURE REQUIREMENTS OF TAS 16 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT STANDARD IN 2016-2017 YEARS: AN APPLICATION IN BORSA ISTANBUL 100 INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1078
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sibel DEMİRARSLAN  
MEKÂN KAVRAMI VE ÖMER KAVUR’UN ANAYURT OTELİ FİLM ÖRNEĞİNDE KENTSEL / BİNA VE İÇ MEKÂN ANALİZLERİ
Sayı 33, Pp,479-494

THE CONCEPT OF SPACE AND THE ANALYSIS OF URBAN/BUILDING AND INTERIOR SPACE IN THE FILM SAMPLE OF THE ANAYURT HOTEL OF ÖMER KAVUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1036
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kaplan UĞURLU  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİNDE ALGILAMA HARİTALARININ KULLANILMASI1
Sayı 33, Pp,495-509

USE OF PERCEPTUAL MAPS IN THE POSITIONING STRATEGIES OF THE ACCOMMODATION FACILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1090
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İnönü KORKMAZ  
YAZIN ÇEVİRİSİNE İLİŞKİN ZORLUKLAR: POE’NUN “TELL-TALE HEART” ÖYKÜSÜNÜN YAKIN OKUNMASI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 33, Pp,510-526

CHALLENGES REGARDING THE LITERARY TRANSLATION: CLOSE-READING OF POE’S “TELL-TALE HEART” AND ANALYSING ITS TURKISH TRANSLATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1096
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mesut DÜNDAR  
BELEDİYELERİN SOSYO-KÜLTÜREL HİZMETLERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
Sayı 33, Pp,527-533

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN SOCIO-CULTURAL SERVICES OF MUNICIPAL MUNICIPALITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1091
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadriye SLOCUM & Elif YAVUZ SEVER  
HAŞİMOTO TANISI ALMIŞ KADIN HASTALARDA TRAVMATİK YAŞANTILARIN VE KOŞULSUZ KENDİNİ KABULÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: KANTİTATİF VE KALİTATİF BİR ÇALIŞMA
Sayı 33, Pp,534-545

A CLOSER LOOK AT THE PAST TRAUMATIC EXPERIENCES AND CURRENT UNCONDITIONAL SELF-ACCEPTANCE OF WOMEN WITH HASHIMOTO’S DISEASE: A QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1097
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet TUNCER  
TÜRKİYE'DE YAŞAM, TURİZM EĞİTİMİ VE TURİZM SEKTÖRÜ: YABANCI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 33, Pp,546-554

LIFE IN TURKEY, TOURISM TRAINING AND TOURISM SECTOR: AN ASSESSMENT FOR FOREIGN STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1055
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İzzet NARİN ; Dursun BOZ & Cengiz DURAN  
ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA
Sayı 33, Pp,555-568

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND JOB SATISFACTION WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A SAMPLE PRACTICE IN THE PUBLIC SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1092
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hacı ÇİÇEK & Osman KAYA  
CELÂLUDDÎN SUYÛTÎ’NİN MAKÂMATÜ’T-TUFFÂHİYYE VE’Z-ZÜMRÜDİYYE’DE KONUŞAN MEYVE ve SEBZELER
Sayı 33, Pp,569-579

FRUITS AND VEGETABLES SPEAKING IN JALÂLADDIN SUYUTI'S MAQMATU'T-TUFFAHIYYA AND AZ-ZUMRUDIYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1098
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra Gökçen KAYGISIZ ; Adnan ÇELİK & Mehmet KAPLAN  
AİLE İŞLETMELERİNDE BİLGİ İFŞASI: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 33, Pp,580-586

INFORMATION DISCLOSURE IN FAMILY BUSINESSES: A CONCEPTUAL EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1102
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma ÖKDE  
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
Sayı 33, Pp,587-597

THE EFFECT OF URBAN TRANSFORMATION APPLICATIONS ON THE QUALITY OF URBAN LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1103
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zehra TÜRK  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA SEYAHAT ACENTELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA ANLAYIŞI
Sayı 33, Pp,598-607

SUSTAINABLE MARKETING APPROACH OF TRAVEL AGENCIES IN SUSTAINABLE TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1108
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe ERKMEN  
İKİ DERECELİ GENEL SEÇİMLERDEN TEK DERECELİ DEMOKRATİK SEÇİMLERE YAŞANAN SÜREÇ
Sayı 33, Pp,608-622

THE PROCESS OF TWO-DEGREE GENERAL ELECTIONS TO SINGLE-DEGREE DEMOCRATIC ELECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1094
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Savaş YILDIZ  
TURİST REHBERLERİNİN EYLEMSİZ REHBER OLMALARINDA VE BAŞKA MESLEKLERİ TERCİHLERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 33, Pp,623-633

A RESEARCH ON THE EFFECTIVE FACTORS FOR TOUR GUIDES BEING INACTIVE GUIDE AND PREFER OTHER PROFESSIONS: CASE OF ISTANBUL PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1099
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Durmuş KOÇAK  
SOSYAL MEDYANIN, MARKA BAĞLILIĞINA ETKİLERİ: BİR ARAŞTIRMA
Sayı 33, Pp,634-651

THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON BRAND LOYALTY: A RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1101
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Eyüp AKIN ; Muhammed Bilgehan AYTAÇ & Yusuf POLAT  
KREDİ KARTLI - MAĞAZA AYRIMINDA SATIŞ PROMOSYONLARININ PLANSIZ SATIN ALMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 33, Pp,652-665

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SALES PROMOTIONS ON THE IMPULSE BUYING BEHAVIOR BY DIVIDING THEM INTO CREDIT CARD PROMOTIONS AND IN-STORE PROMOTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1089
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elmas ERDOĞAN & Parisa GÖKER  
MEKAN, ZAMAN VE TARİH: BURSA, İZNİK ÖRNEĞİ
Sayı 33, Pp,666-681

SPACE, TIME AND HISTORY: BURSA, IZNIK CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1110
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çiğdem ALİÇAVUŞOĞLU & Elif BOYRAZ  
KENDİMİ BİLİYORUM, KORK(M)UYORUM! YENİLİKLERİ KAÇIRMA KORKUSU (FOMO) VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDA DİJİTAL ÜSTBİLİŞİN ROLÜ
Sayı 33, Pp,682-697

I KNOW MYSELF, I DO (NOT) WORRY! THE ROLE OF DIGITAL METACOGNITION ON FEAR OF MISSING OUT (FOMO) AND SOCIAL MEDIA ADDICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1105
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin ÖZNÜLÜER  
ATIK NESNELERİN RESİM SANATINA GİRİŞİNDE PİCASSO VE BRAQUE'NİN ETKİSİ
Sayı 33, Pp,698-708

THE EFFECT OF PICASSO AND BRAQUE ON THE INTRODUCTION OF WASTE OBJECTS TO THE ART OF PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1104
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |