INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Prof. Dr. Birol MERCAN
Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Erdem BAĞCI & Adnan DEDE  
HANE HALKI TASARRUFLARININ BİREYSEL YATIRIMLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE ETKİLİ OLAN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER
Sayı 36, Pp,971-983

SOCIO-ECONOMIC FACTORS AFFECTING THE REPLACEMENT OF THE HOUSEHOLD SAVINGS TO INDIVIDUAL INVESTMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1167
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa TANDOĞAN  
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ GELİŞMELER
Sayı 36, Pp,984-992

NEW DEVELOPMENTS IN STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1171
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan TUTAR & Selçuk NAM  
KURUMSAL E-ÖĞRENMEDE ÖRGÜTSEL ENGELLER: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Sayı 36, Pp,993-1005

ORGANIZATIONAL BARRIERS IN CORPORATE E-LEARNING: A SITUATION STUDY IN THE BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1170
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet KOLUMAN ; Can ATABEY & Tolga KAHRAMAN  
TÜRK GIDA MEVZUATI ÜZERİNE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI, AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE FASIL 12'NİN ETKİLERİ: UYUMLAŞTIRMA VE GERÇEKLEŞTİRME
Sayı 36, Pp,1006-1014

EFFECT OF WORLD TRADE ORGANIZATION’S AGRICULTURE AGREEMENT, COMMON AGRICULTURE POLICY AND CHAPTER 12 ON TURKISH FOOD LEGISLATION: HARMONIZATION AND ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1164
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış YALÇINKAYA & Füsun İSTANBULLU DİNÇER & Mithat Zeki DİNÇER  
TURİZMDE ÇOCUK: TURİST OLARAK ÇOCUKLA
Sayı 36, Pp,1015-1029

CHILDREN IN TOURISM: CHILDREN AS TOURISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1137
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çağrı AYTAÇ  
SABAHATTİN ALİ’NİN VE CENGİZ AYTMATOV’UN ROMANLARINDA TOPLUMCU-GERÇEKÇİLİK
Sayı 36, Pp,1030-1040

SABAHATTIN ALI AND CENGIZ AYTMATOV SOCIALIST REALISM IN NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1165
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlker ÖZTÜRK & Gülşen ÖZTÜRK  
TARAKLI BEZ DOKUMACILIĞI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMUNA YÖNELİK BAZI TESPİTLER
Sayı 36, Pp,1041-1050

TARAKLI CLOTH WEAVING AND INTENDED FOR TODAYS CONDITIONS SOME DETERMINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1178
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Doğan BIÇKI  
MAHALLENİN İMKÂNSIZLIĞI ÜZERİNE NOTLAR: YİTİRİLEN BİR DEĞER OLARAK KOMŞULUK İLİŞKİLERİ
Sayı 36, Pp,1051-1061

NOTES ON THE IMPOSSIBILITY OF NEIGHBOURHOOD: THE NEIGHBOURHOOD RELATIONS AS A LOST VALUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1113
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pınar GÜLOĞLU & Gonca Hülya YAYAN  
GÜLSÜN KARAMUSTAFA’NIN PSİKOLOJİK VE SOSYO-KÜLTÜREL YOZLAŞMA İLE ELE ALDIĞI ESERLERİNDE Kİ ALEGORİK ANLAYIŞ
Sayı 36, Pp,1062-1081

THE ALLEGORICAL UNDERSTANDING OF GULSUN KARAMUSTAFA’S WORKS ON PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-CULTURAL DEGENERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1169
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa KOCABAŞ & İbrahim AKDAĞ  
AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE ÜNİVERSİTE SEÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 36, Pp,1082-1090

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CULINARY STUDENTS AND UNIVERSITY ELECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1179
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yunus HASTUNÇ  
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ DÖNEMİNDEKİ BİREYLERİN BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİĞE BAKIŞ AÇILARI
Sayı 36, Pp,1091-1095

OPINIONS OF INDIVIDUALS IN THE PERIOD OF UNIVERSITY CHOICES ABOUT TEACHING AS A PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1168
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selahattin ÖZBERK  
ALMANYA’NIN ENERJİ POLİTİKASI; ÜRETİMİ, TÜKETİMİ, TİCARETİ
Sayı 36, Pp,1096-1114

ENERGY POLICY OF GERMANY; PRODUCTION, CONSUMPTION, TRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1182
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gamze İLKE & Recep Cengiz AKÇAY  
İSTANBUL VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN KADIN AKADEMİSYENLERİN İŞ YERLERİNDE YILDIRMAYA MARUZ KALMASININ İŞ PERFORMANSI İLE İLİŞKİSİ
Sayı 36, Pp,1115-1131

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPOSURES OF SHORT ACADEMIC WORKERS WORKING IN ISTANBUL FOUNDATION UNIVERSITY WITH BUSINESS PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1180
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Menderes KANDEMİR  
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 36, Pp,1132-1149

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND DEPLOYMENT: A RESEARCH IN THE PRODUCTION SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1172
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Resul KAYA  
PERSONEL SİSTEMİNİN İŞLETME ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
Sayı 36, Pp,1150-1167

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE PERSONNEL SYSTEM IN ENHANCED BUSINESS EFFICIENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1174
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Umut DAĞISTAN  
ÖRGÜT ÇALIŞMALARI VE ROMAN SANATI
Sayı 36, Pp,1168-1177

ORGANIZATIONAL STUDIES AND THE ART OF NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1184
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Onur KURUKAYA  
ESKİ TÜRKÇEDEN ÇAĞATAY TÜRKÇESİNE ANLAM DEĞİŞMESİNE UĞRAMIŞ BAZI KELİMELER
Sayı 36, Pp,1178-1188

SOME MEANING OF CHANGING WORDS FROM OLD TURKISH TO CHAGATAI TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1183
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Onur ÇETİN  
OSMANLI MEZAR TAŞLARINDA BİTKİSEL MOTİFLER ETRAFINDA GELİŞEN KÜLTÜR VE İNANÇ DÜNYASI: EYÜP ÖRNEĞİ
Sayı 36, Pp,1189-1197

THE WORLD OF CULTURE AND FAITH DEVELOPING AROUND THE VEGETATIVE MOTIFS IN OTTOMAN TOMBSTONES: THE EYUP EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1186
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI ; Sercan ARAS & Emel ÇINARLI  
TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA TEMA PARKLAR: KONYA ÖRNEĞİ
Sayı 36, Pp,1198-1210

THEME PARKS WITHIN THE SCOPE OF TOURISTIC PRODUCT DIVERSIFICATION: EXAMPLE OF KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1185
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine AY  
YERİNDEN EDİLEN SURİYELİ SIĞINMACILARIN SINIR ÜLKELERİNE GÖÇÜ
Sayı 36, Pp,1211-1219

MIGRATION OF DISPLACED SYRIAN REFUGEES TO THE BORDER COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1188
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sadettin PAKSOY  
TERSİNE LOJİSTİK-YEŞİL LOJİSTİK VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
Sayı 36, Pp,1220-1228

REVERSE LOGISTICS -GREEN LOGISTICS AND ENVIRONMENTAL RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1192
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emre BALCI  
ARZ ODAKLI SOSYAL HİZMET UYGULAMASI OLARAK AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI
Sayı 36, Pp,1229-1237

FAMILY SOCIAL SUPPORT PROGRAMME AS SUPPLY-ORIENTED SOCIAL WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1189
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nazan KORUCUK  
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞVEREN MARKASININ ÖNEMİ
Sayı 36, Pp,1238-1247

THE IMPORTANCE OF EMPLOYER BRAND IN STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1190
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdinç TUTAR ; Filiz KUTLUAY TUTAR & Ramil MİRALİYEV  
ASYA ULAŞTIRMA KORİDORLARININ AVRUPAYA ENTEGRASYONU GİRİŞİMLERİ: AZERBAYCAN`A ETKİLERİ
Sayı 36, Pp,1248-1256

THE INITIATIVES OF ASIA TRANSPORTATION PROTECTIONS ON EUROPEAN INTEGRATION: EFFECTS ON AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1201
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |