INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Nil KONYALILAR  
HİZMETİÇİ EĞİTİMLER VE İŞLETME ÇALIŞANLARININ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
Sayı 38, Pp,1457-1470

EFFECTS OF SERVICE TRAININGS AND PERFORMANCE OF OPERATING EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1203
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hacı ÇİÇEK & Osman KAYA  
ARAP CAHİLİYE DÖNEMİNDE BİR BABANIN, ÇOCUĞUNA HİKMETLİ ÖĞÜTLERİ -İSLAMÎ DEĞERLER BAĞLAMINDA PEDAGOJİK BİR ANALİZ-
Sayı 38, Pp,1471-1480

A FATHER'S ADVICE TO HIS CHILD WITH FULL OF WISDOM IN THE ARAB JAHILIYYA PERIOD -A PEDAGOGICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF ISLAMIC VALUES-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1224
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serap SARIBAŞ  
BATININ ÇÖKÜŞÜ: OSWALD SPLENGER’IN TARİH, UYGARLIK VE KÜLTÜR FELSEFESİNE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 38, Pp,1481-1483

THE DECLINE OF WEST: AN ANALYSIS OF OSWALD SPLENGER’S PHILOSOPHY OF HISTORY, CIVILIZATION AND CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1252
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özgür ERAKKUŞ  
YÜKSEKÖĞRETİME BAŞLAYAN GENÇLERİN YAŞAM BECERİLERİ AÇISINDAN DERSLERDEN BEKLENTİLERİ
Sayı 38, Pp,1484-1492

UNIVERSITY FRESHMEN’S EXPECTATIONS OF COURSES IN TERMS OF LIFE SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1194
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Müge KANTAR DAVRAN & Burak ÖZTORNACI  
SOCIETAL FACTORS EFFECTIVE ON WOMEN’S EDUCATION IN TURKEY
Sayı 38, Pp,1493-1504

TÜRKİYE’DE KADINLARIN EĞİTİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ TOPLUMSAL FAKTÖRLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1222
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet ÖZMEN & Yahya GÜNAY  
ÖRGÜTLERDE YENİ TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’NDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 38, Pp,1505-1517

THE EFFECT OF THE USE OF NEW TECHNOLOGY ON THE EMPLOYEES IN ORGANIZATIONS: AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (EDMS) AT GİRESUN UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1225
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat KORUCUK  
İŞARET – GESTALT (TOLMAN) KURAMI’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Sayı 38, Pp,1518-1522

CRITICISM OF SIGN – GESTALT (TOLMAN) THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1226
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yusuf Can PAR  
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “ÇARDAKLI BAKICI” ADLI TİYATRO ESERİNDE YERLİ (MİLLİ) UNSURLARIN YANSIMALARI
Sayı 38, Pp,1523-1537

MUSTAFA NECATI SEPETCIOĞLU'S REFLECTIONS OF THE DOMESTIC (NATIONAL) ELEMENTS IN THEATER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1227
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nusret GÖKSU ; Ayşe YILMAZ & Tuğçe TÜRKSAYAR  
ÜRÜN TASARIMINDA ve ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÜRETİM PERFORMANSINA ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ GIDA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 38, Pp,1538-1546

THE EFFECT OF TECHNOLOGY USAGE ON PRODUCTION PERFORMANCE IN PRODUCT DESIGN AND PRODUCTION: A RESEARCH IN FOOD SERVICES IN KAHRAMANMARAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1181
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat SAKA & Oktay ÇETİN  
PROPOSAL OF AN OPTIMIZATION MODEL FOR DRY PORT APPLICATION FOR CONTAINER TRANSPORTATION FROM KOCAELI PORTS
Sayı 38, Pp,1547-1554

KOCAELİ LİMANLARINDAN KONTEYNER TAŞIMACILIĞI İÇİN KURU LİMAN UYGULAMASINA YÖNELİK BİR OPTİMİZASYON MODELİ ÖNERİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1235
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Semahat Merve TOP & A. Yağmur TOPRAKLI  
CAMİLERDE PANİK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE DERLEME ÇALIŞMASI
Sayı 38, Pp,1555-1565

LITERATURE REVIEW FOR EVALUATION OF PANIC SITUATION IN MOSQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1236
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berna Turak KAPLAN  
İNSAN KAYNAKLARININ MÜCADELE RUHU: KARİYER UYUM YETENEKLERİ
Sayı 38, Pp,1566-1572

SPIRIT OF HUMAN RESOURCES: CAREER ADAPTATION CAPABILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1257
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN & Cemile Nihal YURTSEVEN  
ÇOK BOYUTLU ÖĞRENCİ YAŞAM TATMİNİ ÖLÇEĞİNİN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE UYARLANMASI
Sayı 38, Pp,1573-1579

ADAPTING THE MULTIDIMENSIONAL STUDENTS’ LIFE SATISFACTION SCALE TO SPORT SCIENCE FACULTY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1231
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dursun BOZ ; Erkan GAYGISIZ & Cengiz DURAN  
MOBBİNG İLE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ: KÜTAHYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
Sayı 38, Pp,1580-1591

THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING AND JOB PERFORMANCE: THE CASE OF KUTAHYA HEALTH EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1234
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nihan ÖZKAN  
ÜRÜN TASARIMI ve TEDARİK ZİNCİRI AGI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR DERLEME MAKALESİ
Sayı 38, Pp,1592-1601

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRODUCT DESIGN AND SUPPLY CHAIN: A REVIEW PAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1256
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erkin Nevzat GÜDELCİ  
BATMAN İLİNİN EKONOMİK DURUMUNUN GENEL ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 38, Pp,1602-1610

THE EVALUATION OF BATMAN CITY’S ECONOMIC STATE IN GENERAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1254
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berna Turak KAPLAN  
ÜNİVERSİTELERİN REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN KARİYER UYUM YETENEKLERİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 38, Pp,1611-1622

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN RECREATION ACTIVITIES OF UNIVERSITIES AND CAREER ADAPTATION CAPABILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1258
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mevlüt ÇAKMAK  
TÜRK KELAMCILARI KİTABI
Sayı 38, Pp,1623-1626

TURKISH THEOLOGIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1255
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çiğdem AKMAN & Gülseren ERGÜN  
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’NİN YÖNETİM YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 38, Pp,1627-1640

AN ASSESSMENT ON THE STRUCTURE OF GOVERNMENT OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1230
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice Kübra ECEMİŞ YILMAZ  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI, KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SİBER SALDIRILARIN TANIMLANMASI SORUNU
Sayı 38, Pp,1641-1655

THE ISSUE OF DEFINING CYBER ATTACKS IN TERMS OF THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS, THE NORTH ATLANTIC TREATY, AND INTERNATIONAL LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1250
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alper BAHTİYAROĞLU  
MANZUM BİR HALK HİKÂYESİ: HAZÂ DÂSTÂN ANASINIÑ GÖZÜNİ ÇIKARAN (DİL İNCELEMESİ-METİN)
Sayı 38, Pp,1656-1674

A POETICAL FOLKTALE: HAZÂ DÂSTÂN ANASINIÑ GOZUNI CIKARAN (LINGUISTIC ANALYSIS-TEXT)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1248
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Moustafa al Moustafa  
EBDALLER
Sayı 38, Pp,1675-1682

الأبدال
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1251
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammet Berat CAN  
XIX. YY. FİLİSTİN TOPRAKLARINDA DİRENİŞ EDEBİYATININ ORTAYA ÇIKMASINA SEBEP OLAN KÜLTÜREL VE SİYASİ OLAYLAR
Sayı 38, Pp,1683-1694

XIX. YY. CULTURAL AND POLITICAL EVENTS THAT CAUSE RESISTANCE LITERATURE IN PALESTINE SOIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1266
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özlem YILDIRIM  
ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE ZAMİRLER, SIFATLAR, ZARFLAR VE EDATLAR
Sayı 38, Pp,1695-1704

TIMES, ADJES, ENVELOPES AND PREFORTS IN THE POEMS OF CILDIRLI ASIK SENLIK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1267
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fikret YAMAN & Hilal ERDOĞAN  
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO ŞİRKETLERİNİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: X, Y, Z KUŞAKLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı 38, Pp,1705-1714

FACTORS AFFECTING THE CHOICE OF CARGO COMPANIES IN THE LOGISTICS SECTOR: COMPARATIVE ANALYSIS OF X, Y, Z GENERATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1270
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |