INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Cengiz ÇAKALOĞLU  
YEMEN’DE İMAM YAHYA İSYANININ BAŞLAMASI VE İLK ASKERÎ HAREKÂT
Sayı 39, Pp,1715-1723

THE STARTING OF IMAM YAHYA REBELLION IN YEMEN AND THE FIRST MILITARY OPERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1272
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat KORAY & Oktay ÇETİN  
EKONOMİK DÖNGÜLERDE KURU YÜK GEMİLERİNİN DEĞERLEMESİ İÇİN ADİL FİYATIN BELİRLENMESİ
Sayı 39, Pp,1724-1733

DETERMINING THE FAIR VALUE FOR DRY BULK CARRIERS’ VALUATION IN ECONOMIC CYCLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1275
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gözde MERT & Bülent GÜNDOĞMUŞ  
ÖRGÜT ÇALIŞANLARINDA KUANTUM ORGANİZASYON ALGISININ ARAŞTIRILMASI
Sayı 39, Pp,1734-1757

INVESTIGATION OF QUANTUM ORGANIZATION PERCEPTION OF EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1276
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meryem KAVAK  
EŞ SEÇİMİNDE TERCİH BOYUTU
Sayı 39, Pp,1758-1780

CHOICE SIZE OF WIFE SELECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1277
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsmail Cem FERİDUNOĞLU  
KALİTELİ DEMOKRASİYE GİDEN YOLDA DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SİYASETİN FİNANSMANI
Sayı 39, Pp,1781-1796

FINANCING OF WORLD AND TURKISH POLITICS ON THE PATH TO HIGH-QUALITY DEMOCRACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1278
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emrah FELEK & Çiğdem Müge HAYLI  
CHILDREN AND SOCIALIZATION
Sayı 39, Pp,1797-1800

CHILDREN AND SOCIALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1283
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Akın KARAKUYU  
TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
Sayı 39, Pp,1801-1807

AN OVERVIEW OF POSTGRADUATE THESES WITHIN THE FIELD OF PRIVATE SECURITY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1271
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nilüfer CANÖZ & Zeynep ERGEN IŞIKLAR  
YÜKSEKÖĞRENİMDE HAVACILIK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ BÖLÜM TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Sayı 39, Pp,1808-1820

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTED IN THE CHOICE OF THE DEPARTMENT OF THE AVIATION SECTOR IN HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1268
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selin GÜNAYDIN & Özgül UYAN  
PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ UYGULAMASININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Sayı 39, Pp,1821-1834

THE EFFECT OF PERFORMANCE-BASED WAGE SYSTEM ON EMPLOYEES' MOTIVATION: A FIELD RESEARCH IN THE TEXTILE SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1285
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zehra ANTEP  
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 39, Pp,1835-1844

STUDY ON DETERMINING ATTITUDES OF HEALTH WORKERS AGAINST CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1282
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet ARMUTLU  
KÜLTÜRLERARASILIK VE KÜLTÜRLERARASILIK İÇERİSİNDE EUGENİO BARBA’NIN YERİ
Sayı 39, Pp,1845-1853

THE PLACE OF EUGENIO BARBA IN INTERCULTURALISM AND INTERCULTURALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1286
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serap SARIBAŞ  
BİYOLOJİK SİLAHLAR: MARİNA FİORATO’NUN ŞİFACI ROMANINDA VEBA HASTALIĞINI BİYOLOJİK AJAN OLARAK KURGULAMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 39, Pp,154--1863

BIOLOGICAL WEAPONS: AN ANALYSIS ON THE FICTIONALIZATION OF THE PLAGUE AS A BIOLOGICAL AGENT IN MARINA FIORATO’S THE VENETIAN CONTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1279
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yaşar ARLI  
A CONTROVERSIAL ART PIECE FROM EPHESOS MUSEUM
Sayı 39, Pp,1864-1867

EFES MÜZESİ’NDEN TARTIŞMALI BİR ESER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1287
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Eyyup ÇINAR  
SEYR-U SÜLUK VE ESASLARI
Sayı 39, Pp,1868-1876

SEYR-U SULUK AND PRINCIPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1228
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Metin Gani TAPAN ; Murat DERİN & İbrahim ŞAHBİKAN  
İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN ANNELERİN YAŞADIKLARI SOSYAL SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 39, Pp,1877-1888

A QUALITATIVE RESEARCH ON THE SOCIAL PROBLEMS OF THE MOTHER WITH HEARING AND SPEECH-IMPAIRED CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1273
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |