INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ali ŞAHİN & Fırat Harun YILMAZ  
AKILLI KENT UYGULAMALARI: STOCKHOLM VE BURSA ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 43, Pp,2987-2915

SMART CITY PRACTICES: AN EVALUATION THROUGH STOCKHOLM AND BURSA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1420
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Funda NAYİR ; Pelin TAŞKIN & Saadet KURU ÇETİN  
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE TARAFSIZLIK KAVRAMINA İLİŞKİN NİTEL BİR İNCELEME
Sayı 43, Pp,2916-2933

A QUALITATIVE STUDY ON THE CONCEPT OF IMPARTIALITY ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1338
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erkan UZUN  
VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE TÜRKİYE’DE GÖREV YAPAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Sayı 43, Pp,2934-2942

TASKS AND RESPONSIBILITIES OF ACCOUNTING PROFESSIONALS WORKING IN TURKEY IN PREVENTING TAX LOSSES AND EVASION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1430
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emre TÜREGÜN  
GENÇ BASKETBOLCULARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI VE MİZAH ANLAYIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 43, Pp,2943-2949

THE RELATIONSHIP BETWEEN YOUNG BASKETBALL PLAYERS’ COPING STYLES WITH STRESS AND SENSE OF HUMOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1433
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet DOĞANAY  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL SEKTÖRDE BİR ÇALIŞMA
Sayı 43, Pp,2950-2957

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND SOCIAL CAPITAL: A STUDY IN THE PRIVATE SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1436
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çiler ÇOKAN DÖNMEZ & Tuba GÜNER EMÜL  
İNFERTİLİTE TEDAVİSİNDE ORTAYA ÇIKAN KOMPLİKASYONLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
Sayı 43, Pp,2958-2966

COMPLICATIONS IN INFERTILITY TREATMENT AND NURSING APPROACHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1421
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Engin EFEK  
FARKLI FAKÜLTELERDE EĞİTİM GÖREN VE SPOR YAPAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİ İLE SPORA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 43, Pp,2967-2975

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MORAL DEVELOPMENT LEVELS OF DUZCE UNIVERSITY STUDENTS WHO STUDY IN DIFFERENT FACULTIES AND SPORTS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1438
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Funda ÖRGE YAŞAR & Gözde ÖN  
TÜRKÇE EĞİTİMİ VE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN TÜRK POP MÜZİĞİ ŞARKILARINDA DEYİM VE ATASÖZÜ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 43, Pp,2976-2995

THE OPINIONS OF STUDENTS STUDYING IN TURKISH EDUCATION AND MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS ON THE USE OF IDIOMS AND PROVERBS IN TURKISH POP MUSIC SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1348
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU ; Tamara FETTAHLIOĞLU ; Nur Banu ATEŞ ; Yasemin ÇELİK & Gül ÇIKMAZ  
KÜRESEL İŞSİZLİK KOŞULLARINDA ZENOFOBİ'NİN YORDANMASI
Sayı 43, Pp,2996-3014

PREDICTING ZENOPHOBIA IN GLOBAL UNEMPLOYMENT CONDITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1373
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cansın ASLANHAN  
BUKET UZUNER’İN “TOPRAK” ADLI ROMANINA MİTOLOJİK BİR BAKIŞ
Sayı 43, Pp,3015-3019

MYTHOLOGICAL VIEW OF BUKET UZUNER'S NOVEL “SOIL”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1440
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan HACICAFEROĞLU & Emre KULABER  
SPOR ETKİNLİKLERİNİN SPORCU ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVENLERİNE YÖNELİK OLAN KATKISINI BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 43, Pp,3020-3027

INVESTIGATING THE CONTRIBUTION OF SPORTS ACTIVITIES TO SELF-CONFIDENCE OF STUDENT ATHLETES IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1447
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep ARIKAN & Salih GÜRBÜZ  
EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN GECEKONDULAR AÇISIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 43, Pp,3028-3033

EVALUATION OF REAL ESTATE TAX AMENABILITY IN TERMS OF SHANTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1458
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Niyazi KURNAZ ; Ali KESTANE & Furkan Semi KULAK  
KARİYER SEÇİMİNDE İÇ DENETİM MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 43, Pp,3034-3044

A RESEARCH ON DETERMINATION OF PERCEPTIONS RELATED TO INTERNAL AUDIT PROFESSION IN CAREER SELECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1448
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah TARINÇ ; Gülsün YILDIRIM & Ceyhun Çağlar KILINÇ  
OSMANLI MUTFAĞININ FÜZYON MUTFAĞI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 43, Pp,3045-3053

EVALUATION OF OTTOMAN CUISINE IN THE FRAMEWORK OF FUSION CUISINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1461
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aslı ÖZEN ATABEY  
GENÇLİK GARANTİ PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA NE EĞİTİMDE NE ISTİHDAMDA NE DE YETİŞTİRMEDE YER ALAN GENÇLER (NEIY) SORUNUNA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 43, Pp,3054-3063

SUGGESTIONS FOR THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF YOUTH (NEIY) IN EDUCATION, EMPLOYMENT AND TRAINING IN LINE WITH THE YOUTH GUARANTEE PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1469
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bilgenur USLU  
İSTİKLAL MARŞI VE TATAR MİLLİ MARŞI ANT ETKENMEN’DE ANLAMSAL EVREN VE KAVRAM HARİTALARI
Sayı 43, Pp,3064-3068

SEMANTİC UNIVERSE AND CON-CEPT MAPS İN TURKISH NATİONAL ANTHEM AND CRİMEAN TATAR NATİ-ONAL ANTHEM ANT ETKENMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1456
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Safa ACAR ; Süleyman ÇELİK & Soner KÜNÇ  
ÜNİGAP ÜYESİ ÜNİVERSİTELERİN STRATEJİK YÖNDEN İNCELENMESİ; MİSYON İFADELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı 43, Pp,3069-3077

STRATEGIC ANALYSIS OF UNIGAP MEMBER UNIVERSITIES; COMPARATIVE ANALYSIS OF MISSION STATEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1462
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bahri ÇETİN  
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KOCAELİ İLİNDE SEKTÖREL BİR ÇALIŞMA
Sayı 43, Pp,3078-3086

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND SOCIAL CAPITAL: A SECTORAL STUDY IN KOCAELI PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1468
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erhan ÖRSELLİ ; Erdal BAYRAKCI & Selçuk DİNÇER  
KENT GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ
Sayı 43, Pp,3087-3096

THE ROLE OF SMART CITIES TECHNOLOGIES IN PROVIDING URBAN SAFETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1460
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Akshin FIRIDUNLU  
PETROL FİYATLARININ VE PETROL İŞLETMELERİNİN AZERBAYCAN EKONMİSİNE ETKİSİ
Sayı 43, Pp,3097-3106

THE EFFECT OF OIL SECTOR AND OIL COMPANIES ON AZERBAIJAN ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1463
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yakup KORKMAZ  
TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ YAPISININ ÖRGÜTLENMESİ
Sayı 43, Pp,3107-3128

TURKISH HEALTH ORGANIZATION STRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1455
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU ; Cemile Nihal YURTSEVEN & Eray YURTSEVEN  
SOSYAL PAZARLAMA UYGULAMALARININ AHLAKİ BOYUTUNUN SPOR İŞLETMESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 43, Pp,3129-3135

EVALUATION OF THE ETHICAL DIMENSION OF SOCIAL MARKETING PRACTICES ON SPORT MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1452
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih Menderes BİLGİLİ  
DİN EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARINDAN DİN KAVRAMI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 43, Pp,3136-3142

AN EVALUATION ON RELIGION CONCEPT OF BASIC CONCEPTS OF RELIGIOUS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1516
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yavuz ÇETİN & Ruken AKAR VURAL  
ANLAMADA ÇOKLU YAKLAŞIMLAR: ÇOKLU ZEKÂ KURAMI
Sayı 43, Pp,3143-3152

MULTIPLE APPROACHES TO UNDERSTANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1467
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erol Murat YILDIZ & Murat ASLAN  
DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİMLERİN BASKIRESİM SANATINA YANSIMALARI
Sayı 43, Pp,3153-3161

REFLECTIONS OF INTERDISCIPLINARY INTERACTIONS ON THE ART OF PRINTMAKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1519
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih Menderes BİLGİLİ  
DİN EĞİTİMİNDE KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA DOĞA VE KUR’AN’IN KAZANDIRDIĞI İLMÎ YÖNTEMİN ÖNEMİ
Sayı 43, Pp,3162-3170

THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC METHOD WON BY THE QUR'AN AND THE NATURE IN THE UNDERSTANDING OF THE QUR'AN IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1517
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vesile ŞEMŞEK  
RUS TARİHÇİ V. F. PANOVA’NIN İSLAM PEYGAMBERİNİN HAYATINA YAKLAŞIMI. (PEYGAMBERLİK ÖNCESİ)
Sayı 43, Pp,3171-3177

RUSSIAN HISTORIAN PANOVAN’S APPROACH TO THE LIFE OF THE ISLAMIC PROPHET (TO PRE-PROPHETİC LİFE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1526
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vesile ŞEMŞEK  
RUS TARİHÇİSİ V. F. PANOVA’NIN İSLAM PEYGAMBERİNİN HAYATINA YAKLAŞIMI (PEYGAMBERLİK DÖNEMİ)
Sayı 43, Pp,3178-3185

RUSSIAN HISTORIAN PANOVAN’S APPROACH TO THE LIFE OF THE ISLAMIC PROPHET (AFTER THE PROPHETIC LIFE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1525
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zarife PANCAR ; Mustafa ÖZDAL & Mehmet VURAL  
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ROYAL JELLY SUPPLEMENT ON SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN SEDENTARY MEN
Sayı 43, Pp,3186-3189

Sedanter Erkeklerde Arı Sütü Takviyesinin Bazı Hematolojik Parametrelerdeki Etkisinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1513
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arif ABBASOV  
PETROL DIŞI SEKTÖR GELİŞİMİNİN AZERBAYCAN EKONOMİSİNE ETKİSİ
Sayı 43, Pp,3190-3197

THE EFFECT OF NON-PETROLEUM SECTOR DEVELOPMENT ON AZERBAIJAN ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1466
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih Menderes BİLGİLİ  
EĞİTİM KAVRAMININ YAKIN ANLAMLARI
Sayı 43, Pp,3198-3205

NEAREST MEANINGS OF EDUCATION CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1521
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa KORUMAZ & Vacit İMAMOĞLU  
CEPHECİLİK (FAÇADİSM)
Sayı 43, Pp,3206-3216

FACADISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1528
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sultan GEDİK GÖÇER & Güler ERTAŞ  
SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM VE SEKTÖREL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 43, Pp,3217-3225

COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES OF CAPITAL MARKET BOARD - A SECTORAL ASSESSMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1518
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nigar ALEV ; Bengü KAYAPALI & Muhyettin ERDEMLİ  
DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI İLE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ
Sayı 43, Pp,3226-3234

THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE VOLATILITY AND INFLATION WITH COINTEGRATION AND CAUSALITY TESTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1533
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nermin AKARÇAY  
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULANIMININ İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ
Sayı 43, Pp,3235-3247

THE EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGY USAGE ON COMPETITIVENESS OF COMPANIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1524
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kibar TAŞ  
SEYYİD MAHMUD-I KEBİR’İN (KUREYŞ) SEYYİD MAHMUD HAYRANİ VE DERVİŞ BEYAZ/GEVR İLE TARİHİ BAĞI
Sayı 43, Pp,3248-3260

SEYYID MAHMUD-I KEBIR'S (KUREYŞ) HISTORICAL CONNECTION WITH SEYYID MAHMUD HAYRANI AND DERVISH WHITE/GEVR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1523
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ukbe UÇAR & Figen BALO  
ANALYSIS OF THE MOST PERFORMANCE POLYMER MATERIALS WITH THE QUALIFIED DECISION METHOD FOR NEURAL IMPLANTS
Sayı 43, Pp,3261-3265

ANALYSIS OF THE MOST PERFORMANCE POLYMER MATERIALS WITH THE QUALIFIED DECISION METHOD FOR NEURAL IMPLANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1530
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emel FİLİZ & Müjdat YEŞİLDAL  
İNTERNET ÇAĞINDA RİSK VE MAHREMİYET KAYGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 43, Pp,3266-3273

A RESEARCH ON RISK AND PRIVACY ANXIETY IN THE INTERNET AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1539
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berna HAMAMCI ;Güneş AÇIKGÖZ; Abdullah DADAK & İlyas KÜÇÜK  
HATAY SAĞLIK HİZMETLERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA VE KONTROL HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI
Sayı 43, Pp,3274-3279

KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF HATAY HEALTH CARE STUDENTS ABOUT PROTECTION AND CONTROL FROM HOSPITAL INFECTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1543
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |