INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Esra KABAKLARLI & Sevilay KONYA  
OECD ÜLKELERİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN PANEL TAHMİNİ
Sayı 48, Pp,4118-4426

PANEL ESTIMATION OF THE EFFECT OF HIGH TECHNOLOGY EXPORT ON ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1682
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat TOPALOĞLU & Ebru ÖZER TOPALOĞLU  
2008-2018 YILLARI ARASINDAKİ YERLİ FİLM ÜRETİM SAYISI VE GİŞE GELİRLERİ ÜZERİNDEN TÜRK SİNEMA SEKTÖRÜNÜN ÖNÜMÜZDEKİ ON YILDAKİ GELİŞİM, DÖNÜŞÜM VE GELECEĞİ
Sayı 48, Pp,4427-4433

THE DEVELOPMENT, TRANSFORMATION AND FUTURE OF THE TURKISH CINEMA SECTOR ON THE NUMBER OF DOMESTIC FILM PRODUCTIONS AND BOX INCOME BETWEEN 2008-2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1691
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

HÜSEYİN ÖZDEMİR & Mikail KARA  
FESTİVALLERİN SOSYAL ETKİLERİ:GELENEKSEL ASIRLIK KARGI PANAYIRI ÖRNEĞİ
Sayı 48, Pp,4434-4441

SOCIAL EFFECTS OF FESTIVALS:SAMPLE OF TRADITIONAL CENTENARY KARGI FAIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1670
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Salih ÖNER & Hacı Bayram TEMUR  
BASKETBOLCULARDA KAFEİN ALIMINDAN SONRA KISA SÜRELİ YÜKSEK YOĞUNUKLU EGZERSİZİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 48, Pp,4442-4446

THE EFFECT OF SHORT-TERM HIGH-DENSITY EXERCISE ON PERFORMANCE AFTER CAFEINE ACTION IN BASKETBALL PLAYERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1657
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ercan KÜÇÜKEŞMEN & Mustafa Erhan TÜRKOĞLU  
SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET İÇİNDEKİ İNOVASYONUN (YENİLEŞİM) ÖNEMİ
Sayı 48, Pp,4447-4457

THE IMPORTANCE OF INNOVATION IN SUSTAINABLE COMPETITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1693
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice GÜZEL & Mehmet UZUNKAYA  
ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİNE GÖRE YAPILAN ÖĞRETİMİN 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
Sayı 48, Pp,4458-4469

THE EFFECT OF 6TH GRADE STUDENTS' VIEWS ON THE NATURE OF SCIENCE ACCORDING TO THE COMMON KNOWLEDGE CONSTRUCTION MODEL (CKCM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1675
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih MANGIR ; Zeynep ÖZTÜRK KARAÇOR & Abdul-Razak Bawa YUSSIF  
MODELLING AND PREDICTING STOCK RETURNS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE): AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH
Sayı 48, Pp,4470-4477

MODELLING AND PREDICTING STOCK RETURNS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE): AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1672
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ebru ÖZER TOPALOĞLU & Murat TOPALOĞLU  
BEYAZPERDE’DEN GİRİŞİMCİLİK HİKÂYELERİ: THE FOUNDER (KURUCU) FİLMİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
Sayı 48, Pp,4478-4481

ENTREPRENEURAL STORIES FROM MOVIE SCREEN: AN INVESTIGATION ON THE FOUNDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1690
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan KÖŞKER & Vedat YILMAZ  
LOGOLARDA KULLANILAN YEREL SİMGELERİN KENT KİMLİĞİ
Sayı 48, Pp,4482-4490

ÜZERİNDEKİ ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİTLİS ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1699
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şirin ÇELİKKANAT & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN MEME KANSERLİ KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 48, Pp,4491-4496

EVALUATION OF HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIORS OF BREAST CANCER WOMEN APPLIED TO ADANA CITY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1666
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Erhan TÜRKOĞLU & Ercan KÜÇÜKEŞMEN  
YOKSULLUK VE ÇALIŞAN YOKSULLAR ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 48, Pp,4497-4506

OVERVIEW ON POVERTY AND WORKING POOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1694
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Memiş KARAER & Ayşe YAVUZ  
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 48, Pp,4507-4513

THE IMPACT OF VOCATIONAL SCHOOLS ON REGIONAL DEVELOPMENT: A RESEARCH ON SELCUK UNIVERSITY TASKENT VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1688
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Farız YILDIRIM  
BABİL KULESİ LANETİ: YENİ LİSAN HAREKETİNDE DİL BİLİNCİ
Sayı 48, Pp,4514-4521

THE CURSE OF THE TOWER OF BABEL: LANGUAGE AWARENESS IN THE NEW LANGUAGE MOVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1689
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ferit İZCİ & Yıldız ATMACA  
YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ SÖYLEMLERİNİN BÜROKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 48, Pp,4522-4533

THE IMPACT OF PRESİDENTİAL SPEECHES ON THE BUREAUCRACY İN THE NEW SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1698
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mona M. I. İSMAİL  
ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON ARAÇLARINDAN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİN GÖREV DAĞILIMLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 48, Pp,4534-4539

ANALYZING THE IMPACT OF MOTIVATION TOOLS ON EMPLOYEES TURNOVER INTENTION UNDER DIFFERENT LEVELS OF TASKS DISTRIBUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1692
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Youssouf Soilihi ALI & Burcu GÜVENEK  
KOMOR ADALARI'NDA DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Sayı 48, Pp,4540-4547

RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND ECONOMIC GROWTH IN THE COMOROS ISLANDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1697
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe ERSAY YÜKSEL  
SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE OSMANLI SANATINDA JAPONİZM
Sayı 48, Pp,4548-4565

JAPANISM IN OTTOMAN ART IN ABDULHAMID II PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1686
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nihat DOGANALP  
DÜNYADAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ EKSENİNDE KATILIM BANKACILIĞI
Sayı 48, Pp,4566-4572

PARTICIPATION BANKING ON THE AXIS OF APPLICATION EXAMPLES FROM THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1696
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdinç KALAYCI & Serdarhan DURU  
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ’NDE AİLE POLİTİKALARI
Sayı 48, Pp,4573-4581

FAMILY POLICIES IN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1703
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Öznur GÖKKAYA  
ÖĞRETİM ELEMANLARININ OTANTİK LİDERLİK İLE AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 48, Pp,4582-4585

TEACHING STAFF INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTHENTIC LEADERSHIP AND ACADEMIC COMMUNICATION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1712
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel OKÇU & İbrahim GİDER  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)
Sayı 48, Pp,4586-4597

THE PERSPECTIVE OF SCHOOL ADMINISTRATORS' ON QUALIFICATIONS OF TEACHER (A QUALITATIVE RESEARCH)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1713
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mahsum AVCI & Arzu GÜLBAHÇE  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN SOSYOMETRİK STATÜLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 48, Pp,4598-4610

A RESEARCH ON INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THEIR SOCIOMETRIC STATUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1685
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aykut TOSUN ; Asiye YÜKSEL; Orkun KONAK & Hasan LATİF  
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 48, Pp,4611-4615

A DETERMINATION OF RESILIENCE LEVELS OF PRIVATE SECURITY AND GUARDING PROGRAM STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1683
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zehra Nuray NİŞANCI ; Abdullah OĞRAK & Ayşe AYVAZOĞLU  
GÖÇMENLİK, GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİK VE GÖÇMEN TÜRK GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 48, Pp,4616-4626

AN ASSESSMENT ON IMMIGRATION, MIGRANT ENTREPRENEURSHIP AND TURKISH IMMIGRANT ENTREPRENEURS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1707
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nihat DOGANALP & Mustafa KARTAL  
VERGİ AFLARININ EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2010-2017)
Sayı 48, Pp,4627-4632

THE ECONOMIC EFFECTS OF TAX AMNESTY: CASE OF TURKEY (2010-2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1714
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış DEMİR & Öznur GÖKKAYA  
AKADEMİSYENLERİN AÇIK LİDERLİK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 48, Pp,4633-4635

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN OPEN LEADERSHIP AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF ACADEMICIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1716
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aslı ÖZEN ATABEY  
ÖZEL SEKTÖR ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ
Sayı 48, Pp,4636-4646

THE IMPORTANCE OF PRIVATE SECTOR RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) ACTIVITIES AND DEVELOPMENT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1687
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zehra Nuray NİŞANCI & Müberra ERDOĞAN  
ÖRGÜTSEL İKLİM-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 48, Pp,4647-4656

ORGANIZATIONAL CLIMATE-ORGANIZATIONAL COMMITMENT RELATIONSHIP: A RESEARCH IN THE BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1710
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mahmut YARDIMCIOĞLU & Merve KAPLAN  
BİR SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK OSMANLI DEVLETİNDE UYGULANAN VE GÜNÜMÜZE UZANAN SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI
Sayı 48, Pp,4657-4664

SOCIAL SECURITY PRACTICES IN THE OTTOMAN STATE AS A SOCIAL POLICY TOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1723
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fehmi SOĞUKOĞLU  
TASAVVUF’TA MÂRİFETULLAH DÜŞÜNCESİNİN HİCRÎ V. YÜZYILA KADAR GELİŞİMİ
Sayı 48, Pp,4665-4669

THE DEVELOPMENT OF THE THOUGHT OF MARIFETULLAH IN SUFISM UNTIL THE 5TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1702
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şahin KARABULUT  
2014 RUSYA – BATI GERİLİMİ VE RUSYA EKONOMİK KRİZİ’NE BAKIŞ
Sayı 48, Pp,4670-4676

2014 RUSSIA – WEST TENSION AND REVIEW OF RUSSIAN ECONOMIC CRISIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1721
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşenur ÖZDAL  
GAZİANTEP TÜRKÜLERİNDE SEVGİLİ
Sayı 48, Pp,4677-4680

DARLING IN GAZIANTEP FOLK SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1727
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevda KATITAŞ ; Başak COŞKUN & Merve TURPÇU  
SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKELERİN DENETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
Sayı 48, Pp,4681-4696

COMPARISON OF SUPERVISION SYSTEMS OF SELECTED COUNTRIES AND A MODEL PROPOSAL FOR TURKISH EDUCATION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1725
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe ÇOBAN  
KKTC’DE BİREYSEL REFAH GÖSTERGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN ANALİZİ
Sayı 48, Pp,4697-4701

ANALYSIS OF CHANGE IN INDIVIDUAL WELFARE INDICATORS IN TRNC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1626
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet TAMER  
GÖÇ SÜRECİNİ TÜRKİYE'DE YÖNETEN MERKEZİ KURUM: GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı 48, Pp,4702-4706

THE MIGRATION PROCESS DIRECTOR IN TURKEY CENTER ORGANIZATIONS: DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION AUTHORITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1358
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yıldız ATMACA & Nurullah ŞABU  
İNGİLTERE VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 48, Pp,4707-4722

A COMPARATIVE ASSESSMENT ON LOCAL GOVERNMENTS IN ENGLAND AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1352
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |