INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ömür ALYAKUT  
KİTLE KÜLTÜRÜNÜN GELENEKSEL TÜRK TATLI KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: İNTERNET MEDYASINDA YENİ NESİL LOKMA TATLISI
Sayı 51, Pp,377-391

THE EFFECT OF MASS CULTURE ON TRADITIONAL TURKISH SWEET CULTURE: NEW GENERATION LOKMA DESSERT IN INTERNET MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1780
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Eren ALKAN  
İNSANİ BİLİMLERDE YENİ BİR YAKLAŞIM: (ANTİ) MİLİTARİZM ÇALIŞMALARI
Sayı 51, Pp,392-401

A NEW APPROACH IN HUMANITIES: (ANTI) MILITARISM STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1766
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Orhan BİNGÖL  
ÖTEKİLEŞTİRMEYİ TERSİNE ÇEVİREN BİR ÖRNEK: AYŞE TÜKRÜKÇÜ
Sayı 51, Pp,402-412

AN EXAMPLE THAT REVERSES OTHERING: AYSE TUKRUKCU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1784
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derya YAYMAN  
İHRACATA YÖNELİK VERGİ TEŞVİK UYGULAMALARI
Sayı 51, Pp,413-439

TAX INCENTIVE PRACTICES FOR EXPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1781
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hacer ÇORUH KURT  
BATI ANADOLU’DA KAVŞAK NOKTASI BİR KENT: KYZİKOS
Sayı 51, Pp,440-448

A CITY AT THE JUNCTION POINT OF WESTERN ANATOLIA: KYZIKOS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1791
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fikret ALINCAK  
EVALUATION OF THE LEVEL OF THE VALUES IN PHYSICAL EDUCATION TEACHING ACCORDING TO THE TEACHER’S OPİNİON
Sayı 51, Pp,449-455

EVALUATION OF THE LEVEL OF THE VALUES IN PHYSICAL EDUCATION TEACHING ACCORDING TO THE TEACHER’S OPİNİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1783
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülferah ERTÜRKMEN  
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE SOSYAL KORUMA HARCAMALARI
Sayı 51, Pp,456-473

SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE UNDERSTANDING OF THE SOCIAL STATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1790
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ceren MUTLUER & Hatice MEMİŞOĞLU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZORLANDIKLARI TARİH DERSLERİNİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMAYA DAYALI OLARAK ÖLÇEKLENMESİ
Sayı 51, Pp,474-481

SCALING THE HISTORY COURSES IN WHICH SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES HAVE DIFFICULTY BASED ON PAIRED-WISE COMPARISON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1779
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadir TİRYAKİ  
AMATÖR FUTBOLCULARIN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 51, Pp,482-488

INVESTIGATION OF SELF-ESTEEM LEVELS OF AMATEUR FOOTBALLERS: THE CASE OF DUZCE PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1782
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süleyman ÖZDERİN  
TİPOGRAFİDE GÜNCEL TASARIM SORUNLARI VE YARATICILIK
Sayı 51, Pp,489-502

CURRENT DESIGN PROBLEMS IN TYPOGRAPHY AND CREATIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1785
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlknur TÜRE  
AMERİKAN KOLONİ DÖNEMİNDE ve AMERİKAN DEVRİMİNDE YAHUDİLER
Sayı 51, Pp,503-510

JEWS IN COLONIAL AMERICA AND JEWS IN AMERICAN REVOLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1769
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Talip YİĞİT  
TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TERCİH EĞİLİMLERİ ÜZERİNE İSTATİKSEL BİR ÇALIŞMA
Sayı 51, Pp,511-532

A STATISTICAL STUDY ON PREFERENCE TRENDS OF STUDENT FOR SOCIAL WORK EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1788
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Oğuz EMRE ; Zekeriya ARSLAN; Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ & Burcu ÇOŞANAY  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE REAKTİF PROAKTİF SALDIRGANLIK İLE BİLGİSAYAR OYUNLARI MOTİVASYONU İLİŞKİSİ
Sayı 51, Pp,533-541

RELATIONSHIP BETWEEN REACTIVE-PROACTIVE AGGRESSION AND COMPUTER GAMES MOTIVATION IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1786
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erhan GÜLCAN & Burak KULAKSIZ  
AVRUPA BİRLİĞİ DÜZEYİNDE VE TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNE İLİŞKİN POLİTİKALARIN İNCELENMESİ
Sayı 51, Pp,542-564

INVESTIGATION OF POLICIES RELATED TO YOUTH UNEMPLOYMENT IN TURKEY AND THE LEVEL OF THE EUROPEAN UNION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1753
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Eda Öz ÇELİKBAŞ -  
SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ: TERAPÖTİK SANAT VE YAYOİ KUSAMA
Sayı 51, Pp,565-572

THE HEALING POWER OF ART: THERAPEUTIC ART AND YAYOI KUSAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1800
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gültekin ÇALIŞKAN ; Gülsün YILDIRIM & İsmail ŞENKARDEŞ  
A STUDY ON HERBS USED IN FOOD IN RIZE PROVINCE WITHIN THE CONTEXT OF GASTRONOMY TOURISM
Sayı 51, Pp,573-583

A STUDY ON HERBS USED IN FOOD IN RIZE PROVINCE WITHIN THE CONTEXT OF GASTRONOMY TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1789
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tülay POLAT ÜZÜMCÜ & Nükhet Adalet AKPULAT  
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARININ YARATICI TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖDEMİŞ YEREL HALKININ BAKIŞ AÇISI
Sayı 51, Pp,584-597

EVALUATION OF TRADITIONAL TURKISH HANDIRAFT IN TERMS OF TOURISM: ASPECT OF LOCALS FROM ODEMIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1794
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa AY ; İlknur ÇEVİK TEKİN & Derya ÖZTEMİZ  
ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARI VE BAŞARI DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Sayı 51, Pp,598-609

ATTENDANCE STUDENTS 'ATTITUDES AGAINST ACCOUNTING COURSE AND AN APPLICATION TO DETERMINE SUCCESS LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1728
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elife BÜYÜKÖZTÜRK & Murat ORAL  
İŞLEV DEĞİŞİKLİĞİNİN KAMUSAL BİR ALAN ÜZERİNE ETKİLERİ : OSMANİYE RAHİME HATUN MEYDANI ÖRNEĞİ
Sayı 51, Pp,610-625

THE EFFECTS OF FUNCTION CHANGE ON A PUBLIC SPACE: THE CASE OF OTTOMAN RAHIME HATUN SQUARE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1804
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Filiz KALYON  
FUZÛLÎ DİVANININ DÜŞÜNDÜRÜCÜ UNSURLARI: DEYİMLER
Sayı 51, Pp,626-649

THOUGHT-PROVOKING FACTORS OF THE FUZÛLÎ DIVAN: IDIOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1792
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Canan DEMİR  
ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDEN BEKLENTİLERİ VE BEKLENTİLERİNİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ
Sayı 51, Pp,650-662

HE EXPECTATIONS OF STUDENTS FROM EDUCATION PROCESS AND THE DEGREE OF REALIZATION OF THESE EXPECTATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1802
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Duygu AKAY & Gülden YILMAZ  
EDİRNE İLİNDE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA KULLANILAN TIBBİ BİTKİLER İLE İLGİLİ YAPILAN ANKET ÇALIŞMASI
Sayı 51, Pp,663-678

A SURVEY ABOUT MEDICINAL PLANTS USING FOR RESPIRATORY SYSTEM DISEASES IN EDIRNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1795
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elife BÜYÜKÖZTÜRK & Murat ORAL  
ARKEOLOJİK ALANLARDA ÜST ÖRTÜ TASARIM KRİTERLERİ
Sayı 51, Pp,679-691

TOP COVER DESIGN CRITERIA IN ARCHEOLOGICAL AREAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1806
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsahak TRENCİ & Ö. Faruk EMEKSİZ  
ADANA İLİNDE ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI, SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
Sayı 51, Pp,692-699

PRODUCTION AND MARKETING OF OLIVE, OLIVE OIL, TABLE OLIVES IN ADANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1810
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa KÜÇÜKKAPTAN  
İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN İNOVASYONA ETKİLERİ
Sayı 51, Pp,700-714

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL LEARNING ON INNOVATION IN BUSINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1812
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yusuf GÖRGÜLÜ  
KENT MARKALAMA SÜRECİNDE YÖNETİMSEL İLETİŞİM STRATEJİLERİ (İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 51, Pp,715-726

MANAGERIAL COMMUNICATION STRATEGIES IN THE CITY MARKING PROCESS (EXAMPLE OF IZMIR METROPOLITAN MUNICIPALITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1801
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |