INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hasan Güner BERKANT & Gökay ATILGAN  
EVDE EĞİTİM HİZMETİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN VE UYGULAMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ
Sayı 52, Pp,727-743

EXAMINATION OF TEACHERS' VIEWS AND IMPLEMENTATION PROCESS RELATED TO HOME EDUCATION SERVICE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1826
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aydoğan SOYGÜDEN  
OBEZİTEYE KARŞI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ
Sayı 52, Pp,744-757

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY AGAINST OBESITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1803
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mahir AKKUŞ & Dursun YENER  
MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞTURMADA ARKADAŞLIĞIN ROLÜ: YURT İÇİ OTOBÜS SATIŞ SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME
Sayı 52, Pp,758-768

THE ROLE OF FRIENDSHIP IN CREATING CUSTOMER LOYALTY: A REVIEW OF DOMESTIC BUS SALES SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1811
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tamar KHVEDELIANI & Sudan ALTUN  
LEVAN GOTUA'NIN “YOLSUZ KERVAN” ESERİNDE GİORGİ SAAKADZE KARAKTERİ
Sayı 52, Pp,769-789

THE CHARACTER OF GIORGI SAAKADZE IN LEVAN GOTUA’S SHORT STORY “ROADLESS CARAVAN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1798
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Canan DEMİR ; Seyda ERASLAN TAŞPINAR; Hatice Nilüfer SÜZEN & Muna SİLAV UTKAN  
ÇOCUKLARININ SANAT YOLU İLE “MUTLULUK” KAVRAMINA BAKIŞLARI
Sayı 52, Pp,790-805

CHILDREN'S VIEWS ON THE CONCEPT OF “HAPPINESS” THROUGH ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1823
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülçin SAĞIR KESKİN  
KARL POPPER’IN TEORİK MİRASINA DAİR BİR İNCELEME
Sayı 52, Pp,806-810

A REVIEW OF KARL POPPER'S THEORETICAL LEGACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1827
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Celal ASLAN & Yunus Emre TANSÜ  
HITAYNÂME’YE GÖRE ÇİN KANUNLARI
Sayı 52, Pp,811-818

CHINESE LAWS ACCORDING TO HITAYNAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1830
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derya YAYMAN  
AVUSTRALYA VERGİ SİSTEMİNİN SOSYOEKONOMİK ANALİZİ
Sayı 52, Pp,819-836

SOCIOECONOMIC ANALYSES OF AUSTRALIAN TAX SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1824
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Necip DÜNDAR  
KÜRESEL SALGINLARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 52, Pp,837-852

A RESEARCH ON THE MACROECONOMIC EFFECTS OF GLOBAL OUTBREAKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1797
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vildan ÖZMEN  
ABDURRAHÎM-İ TİRSÎ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ
Sayı 52, Pp,853-859

ABDURRAHIM-I TIRSI AND HIS LITERARY PERSONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1825
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Deniz DEMİRARSLAN  
TARİHSEL SÜREÇTE YATAK ODALARININ GELİŞİMİ
Sayı 52, Pp,860-884

DEVELOPMENT OF BEDROOMS IN HISTORICAL PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1844
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Orhun SOYDAN  
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ SU TOPLAMA ALANI VE DRENAJ AĞLARININ ARCHYDRO YAZILIMI KULLANILARAK BELİRLENMESİ
Sayı 52, Pp,885-896

DETERMINATION OF WATER COLLECTION AREA AND DRAINAGE NETWORKS OF NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR UNIVERSITY CAMPUS USING ARCHYDRO SOFTWARE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1845
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İrfan DOĞAN  
DETERMINATION OF LEVEL OF SOCIAL ANXIETY IN ALCOHOL AND SUBSTANCE ADDICTED PEOPLE
Sayı 52, Pp,897-901

MADDE VE ALKOL BAĞIMLILARINDA SOSYAL KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1842
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fuat ÇELİKEL  
ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞLETMELERİN İNOVASYON PERFORMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 52, Pp,902-914

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CLIMATE ON THE INNOVATION PERFORMANCE OF BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1831
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İslam DEVİREN & Veysel OKÇU  
İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI ÖRGÜTSEL GÜÇ KAYNAKLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Sayı 52, Pp,915-932

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL POWER RESOURCES THE PRIMARY SCHOOL MANAGERS USE AND TEACHERS’ ORGANIZATIONAL SILENCE AND MOTIVATION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1841
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elmas ERDOĞAN & Adive Begül BULUT  
PEYZAJ TASARIMINDA YENİ TREND: AKTİF TASARIM VE AKTİF PARKLAR
Sayı 52, Pp,933-943

A NEW TREND IN LANDSCAPE ARCHITECTURE: ACTIVE DESIGN AND ACTIVE PARKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1843
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma ULUTÜRK  
İŞ PERFORMANSINI ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLERİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 52, Pp,944-956

THE EFFECTS OF ECONOMIC FACTORS AFFECTING JOB PERFORMANCE ON JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1833
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Levent GÖRÜN & Engin EFEK  
FUTBOL HAKEMLERİNİN BENLİK SAYGILARI VE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (DÜZCE ÖRNEĞİ)
Sayı 52, Pp,957-968

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FOOTBALL REFEREES ' SELF-ESTEEM AND DECISION-MAKING STYLES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES (DÜZCE EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1829
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serpil MENTEŞE  
ÇEVRE VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ
Sayı 52, Pp,969-977

RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENT AND SECURITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1832
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halit HAMZAOĞLU  
KAZAKİSTAN’IN “2020-2030 DIŞ POLİTİKA KONSEPTİ”NİN ANALİZİ
Sayı 52, Pp,978-985

ANALYSIS OF KAZAKHSTAN’S “2020-2030 FOREIGN POLICY CONCEPT”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1851
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülbin Çetinkale DEMİRKAN & Gülden SANDAL ERZURUMLU  
ACCORDING TO METHOD OF GÜLEZ DETERMINATION OF RECREATIONAL POTENTIAL OF NIĞDE ATATÜRK CITY FOREST
Sayı 52, Pp,986-995

ACCORDING TO METHOD OF GÜLEZ DETERMINATION OF RECREATIONAL POTENTIAL OF NIĞDE ATATÜRK CITY FOREST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1847
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cihat YAŞAROĞLU & Reşit BİÇER  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KÖK DEĞERLERE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 52, Pp,996-1005

INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' METAPHORIC PERCEPTIONS ABOUT KEY VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1850
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk ŞARKBAY  
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MÜŞTERİ ODAKLI YÖNETİM YAKLAŞIMINA ETKİLERİ
Sayı 52, Pp,1006-1022

THE EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON CUSTOMER-ORIENTED MANAGEMENT APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1848
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nilüfer ÖZEL  
RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA İFADE BİÇİMİ OLARAK KOLAJ
Sayı 52, Pp,1023-1033

COLLAGE AS THE EXPRESSION FORM IN PICTURE CHILDREN BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1856
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |