INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Fatih SEMERCİ ; Hacer SERİN & Sema PARLAK  
13. YY ANADOLU SELÇUKLU MESCİTLERİNİN CEPHESEL VE MEKANSAL KALİTE ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ
Sayı 53, Pp,1034-1052

FACADE AND SPATIAL QUALITY ANALYSIS OF THE 13TH CENTURY ANATOLIAN SELJUK MASJIDS: KONYA EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1849
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Filiz KUTLUAY TUTAR  
KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE MİKRO FİNANSMANIN ROLÜ: BURSA UYGULAMASI
Sayı 53, Pp,1053-1067

THE ROLE OF MICRO FINANCING IN THE FIGHT AGAINST WOMEN POVERTY: BURSA APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1858
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ozan ESMER  
FARKLI BRANŞLARDAKİ KADIN SPORCULAR İLE YAPILAN ÖZEL ANTRENMANLARIN ÇABUKLUK VE ÇEVİKLİK ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 53, Pp,1068-1072

THE EFFECT OF SPECIAL TRAINING WITH WOMEN ATHLETES IN DIFFERENT BRANCHES ON QUICKNESS AND AGILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1861
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fadime ÇINAR  
EXAMINING THE CROSS-CULTURAL COMPETENCIES OF HEALTHCARE PROFESSIONALS AS A HEALTH MANAGEMENT STRATEGY
Sayı 53, Pp,1073-1085

EXAMINING THE CROSS-CULTURAL COMPETENCIES OF HEALTHCARE PROFESSIONALS AS A HEALTH MANAGEMENT STRATEGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1854
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Akın KARAKUYU & Ali BEDİR  
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNE GÖRE ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 53, Pp,1086-1091

INVESTIGATION OF VIOLENCE TENDENCIES OF PRIVATE SECURITY OFFICIALS ACCORDING TO THE JOB SATISFACTION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1852
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Melda Medine SUNAY  
KARANTİNA TOPLUMUNA DÖNÜŞME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE BELEDİYELERİN SOSYAL DESTEĞİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 53, Pp,1092-1100

THE TRANSFORMATION PROCESS OF SOCIETY TO QUARANTINE AND THE SOCIAL SUPPORT OF THE LOCAL MUNICIPAL AUTHORITIES IN THIS PROCESS: AN EXAMPLE FROM THE PROVINCE OF BURSA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1860
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu Emel ALTINKILIÇ  
GÖKTÜRK GİYİM KUŞAMININ PLASTİK SANATLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 53, Pp,1101-1110

EVALUATION OF GOKTURK CLOTHING IN PLASTIC ARTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1853
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ezgi ÇETİN  
TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN ULUSAL ve ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER BAĞLAMINDA EĞİTİM HAKKINA ERİŞİMİ
Sayı 53, Pp,1111-1122

DISABLED INDIVIDUALS’ ACCESS TO EDUCATIONAL RIGHT IN TURKEY WITHIN THE CONTEXT OF NATIONAL and INTERNATIONAL CONVENTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1857
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tekmil Sezen GÖKSU ; Uğurcan FİDAN; Yaşar Canberk DENİZ & Tugay MANİSA  
PROFESYONEL BASKETBOL KULÜPLERİNDE YÜRÜTÜLEN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN TARAFTAR MEMNUNİYETİNE ETKİSİ DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL KULÜBÜ ÖRNEĞİ
Sayı 53, Pp,1123-1128

THE EFFECT OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITIES CONDUCTED IN PROFESSIONAL BASKETBALL CLUBS ON FAN SATISFACTION - DARÜŞŞAFAKA BASKETBALL CLUB EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1859
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çağatay ÜSTÜN & Seçil ÖZÇİFTÇİ  
COVID-19 PANDEMİSİ VE BİREYİN TOPLUMDAN SOYUTLANMASI
Sayı 53, Pp,1129-1130

COVID-19 PANDEMIC AND PERSON’S ISOLATION FROM SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1867
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış YAMAN  
TÜRKİYE’DE ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Sayı 53, Pp,1131-1135

INVESTIGATION OF THE GRADUATE THESIS HELD ON CHILD DEVELOPMENT AREAS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1872
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat TUNCER & Mehmet TEMUR  
FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖĞRENCİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE BAZI PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Sayı 53, Pp,1136-1146

THE ADAPTATION OF SCALE INTO TURKISH RELATED TO STUDENTS’ MOTIVATION TOWARDS SCIENCE LEARNING AND INVESTIGATION OF SOME PSYCHOMETRIC FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1846
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mieczyslaw MERTİN & Yeliz YEŞİL  
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLERİN POLONYA VE TÜRKİYE ARASINDA KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 53, Pp,1147-1157

COMPARISON OF ACTIVITIES BETWEEN POLAND AND TURKEY TO IMPROVE THE QUALITY OF UNIVERSITY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1870
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Şirin YAKUT  
İŞLETME FAALİYETLERİNİN KALİTESİNİ VE SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN; MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ OPERASYONEL RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 53, Pp,1158-1173

AFFECTING THE QUALITY AND CONTINUITY OF BUSINESS ACTIVITIES; EVALUATION OF OPERATIONAL RISKS IN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1865
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şebnem UŞEN  
PARSİFAL VE EUROPERAS 1&2 ADLI ESERLERİN "GESAMTKUNSTWERK" KAVRAMI IŞIĞINDA İNCELENMESİ
Sayı 53, Pp,1174-1184

REVIEWING THE PARSIFAL AND THE EUROPERAS 1&2 IN THE GLIMS OF THE CONCEPT OF “GESAMTKUNSTWERK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1871
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sinem Melda AZITEPE & Seda ŞİMŞEK TOLACI  
SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN KONUT YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: ANTALYA BALBEY VE HAŞİM İŞCAN MAHALLELERİ
Sayı 53, Pp,1185-1204

THE EFFECTS OF THE SOCIO-CULTURAL DIFFERENCES ON THE DWELLING BUILDINGS: ANTALYA BALBEY AND HASIM ISCAN NEIGHBORHOODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1882
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdinç TUTAR & Aslı KUŞCU  
HANE HALKLARININ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI ETKİLEYEN ETMENLER: BOR UYGULAMASI
Sayı 53, Pp,1205-1218

FACTORS AFFECTING HOUSEHOLDS CONSUMPTION HABITS: BOR APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1877
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Deniz DEMİRARSLAN  
GEÇMİŞTEN GELECEĞE DOĞRU BİR GEÇİŞ: KAPILAR
Sayı 53, Pp,1219-1243

A TRANSITION FROM THE PAST TO THE FUTURE: DOORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1879
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Talip YİĞİT ; Özcan Bayram OKTAY; Cansu Nur ÖZDEMİR & Semra MOUSTAFA PASA  
AŞI KARŞITLIĞI VE FİKRİ GELİŞİMİ
Sayı 53, Pp,1244-1261

ANTI-VACCINATION AND IT’S INTELLECTUAL APPEARANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1881
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fadimana KARATEPE ; Naci KÜÇÜKGENÇAY & Bilge PEKER  
ÖĞRETMEN ADAYLARI SENKRON UZAKTAN EĞİTİME NASIL BAKIYOR? BİR ANKET ÇALIŞMASI
Sayı 53, Pp,1262-1274

WHAT ARE THE PERSPECTIVES OF TEACHER CANDIDATES ON SYNCHRONOUS DISTANCE EDUCATION?: A SURVEY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1868
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hossein Nemati ZAREİ  
PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİ EDEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN MARKA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 53, Pp,1275-1282

THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC FACTORS AFFECTING THE PURCHASE BEHAVIOR IN THE RETAIL SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1883
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Recep EKİNCİ & Eylem EROĞLU DOĞAN  
FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 53, Pp,1283-1291

EVALUATION OF THE STUDIES ABOUT TEACHERS’ VIEWS ON SCIENCE EDUCATION CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1880
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ülkü GEZER  
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN GRAFİK TASARIMDAKİ KULLANIM ALANLARININ REKLAM GRAFİĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Sayı 53, Pp,1292-1301

INVESTIGATION OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY USAGE AREAS IN GRAPHIC DESIGN ON ADVERTISING GRAPHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1700
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emrah ERİŞ & Şahap BULAK  
ULUSLARARASI SİYASAL ALANDA SIKÇA KULLANILAN BAZI TERİMLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
Sayı 53, Pp,1302-1313

TURKISH EQUIVALENTS FOR SOME TERMS FREQUENTLY USED IN POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1888
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Turgay KARALİNÇ  
ÖRGÜT İKLİMİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINA ETKİLERİ
Sayı 53, Pp,1314-1327

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CLIMATE ON THE PERFORMANCE OF THE EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1869
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |