INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Nuriye Ebru YILDIZ & Elmas ERDOĞAN  
PRESERVATION AND SUSTAINABILITY OF TRANSCULTURAL HERITAGE IN HISTORICAL URBAN SITES: NIĞDE CASE
Sayı 56, Pp,1850-1867

PRESERVATION AND SUSTAINABILITY OF TRANSCULTURAL HERITAGE IN HISTORICAL URBAN SITES: NIĞDE CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1918
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cumali KÖSEN  
DIE NATUR UND DIE WIEDERKEHR JESU CHRISTI BEI IBN ?ARABI
Sayı 56, Pp,1868-1876

DIE NATUR UND DIE WIEDERKEHR JESU CHRISTI BEI IBN ?ARABI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1952
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aziz Tamer GÜLER  
İDEOLOJİ ve SİNEMADA İHTİYAÇLARIN MANİPÜLASYONU-BİR SALGIN FİLMİ ÖRNEĞİ: KÖRLÜK
Sayı 56, Pp,1877-1887

IDEOLOGY AND MANIPULATION OF NEEDS IN CINEMA- EXAMPLE OF AN EPIDEMIC FILM: BLINDNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1933
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dudu UYSAL  
YAZININ BİLGİSAYAR VE İNTERNET GİBİ YENİ MEDYALAR TEMELİNDEKİ YENİ DÖNÜŞÜMLERİ
Sayı 56, Pp,1888-1901

THE NEW TRANSFORMATIONS OF THE WRITING BASED ON NEW MEDIA SUCH AS COMPUTER AND THE INTERNET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1951
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Oğuz DEMİRARSLAN & Deniz DEMİRARSLAN  
SALTANATIN YAZLIK SARAYI: BEYLERBEYİ SARAYI’NIN MEKÂN TASARIMI AÇISINDAN ÖNEMİ
Sayı 56, Pp,1902-1919

SUMMER PALACE OF THE SALTANAT: THE IMPORTANCE OF BEYLERBEYI PALACE IN TERMS OF SPACE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1936
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bengütay HAYIRSEVER  
BİR İMGE OLARAK HOROZ SEMBOLÜNÜN ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA KULLANILMASI
Sayı 56, Pp,1920-1939

USING THE ROOSTER SYMBOL AS AN IMAGE IN CONTEMPORARY CERAMIC ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1955
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Furkan Fahri ALTINTAŞ  
KAMU ÇALIŞANLARININ PERFORMANS ANALİZİNE YÖNELİK YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI
Sayı 56, Pp,1940-1961

APPLICATION OF STRUCTURAL EQUALITY MODEL FOR PERFORMANCE ANALYSIS OF PUBLIC EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1908
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül DURUKAN & Özkal Barış ÖZTÜRK  
KÜRESEL SALGINDAN İÇ MİMARİ ÇIKARIMLAR: BOŞU TASARLAMAK ve BOŞLUK KÖRLÜĞÜNDEN KURTULMAK
Sayı 56, Pp,1962-1968

INTERIOR ARCHITECTURAL CONSEQUENCES OF GLOBAL EPIDEMIC: DESIGNING THE VOID AND BE RECOVERED FROM THE VOID BLINDNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1954
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nedime KÖŞGEROĞLU ; Güler BALCI ALPARSLAN; Burcu BABADAĞ; Betül ÖZTÜRK & Gamze ÜNVER  
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
Sayı 56, Pp,1969-1977

PROBLEM-SOLVING SKILLS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVEL OF NURSING STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1793
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İ. Kahraman ARSLAN & Osman BOZKURT  
TARİFE DIŞI ÖNLEMLERİN TİCARET AKIŞINA OLAN ETKİLERİNİN ÇEKİM MODELİYLE İNCELENMESİ
Sayı 56, Pp,1978-1992

ANALYSING THE EFFECTS OF NON-TARIFF MEASURES ON TRADE FLOW BY GRAVITY MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1957
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dilara AYTÜRK TULUKCU & Yavuz ARAT  
LEED SERTİFİKALI YAPILARIN EVRENSEL TASARIM VE SÜRDÜREBİLİRLİK KRİTERLERİ ARAKESİTİNDE SORGULANMASI: KONYA ÖRNEĞİ
Sayı 56, Pp,1993-2012

QUESTIONING OF LEED CERTIFIED STRUCTURES IN THE INTERSECTION OF UNIVERSAL DESIGN AND SUSTAINABILITY CRITERIA: KONYA EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1927
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökcan SEVER & Erhan TUNÇ  
ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYI İLE RISKLI DAVRANIŞLAR ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
Sayı 56, Pp,2013-2025

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL AND RISKY BEHAVIOURS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1953
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burçak ÖNDER  
“AYDIN İLİNDE BAĞIMSIZ ÇALIŞAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE KÜLTÜR DEĞERLERİ” MUHASEBE-KÜLTÜR İLİŞKİSİ
Sayı 56, Pp,2026-2036

“ACCOUNTING CULTURAL VALUES OF INDEPENDENT ACCOUNTING PROFESSIONS IN AYDIN” ACCOUNTING-CULTURE RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1946
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Damla BULUT & Betül ÜNAL  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Sayı 56, Pp,2037-2048

THE ATTITUDE OF PRESERVICE TEACHERS WITH PEDAGOGICAL FORMATION TO TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1948
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat AKARCA  
PSİKOLOJİK SAHİPLENMENİN KAVRAMSAL FARKLILIĞI VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANI İÇERİSİNDE İNCELENEN DİĞER YAPILARDAN FARKLILAŞTIĞI NOKTALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 56, Pp,2049-2061

A RESEARCH ON THE CONCEPTUAL DISTINCTIVENESS OF PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP AND THE FACETS THAT DIFFERENTIATES IT FROM OTHER CONSTRUCTS IN THE FIELD OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1945
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Koray ERENTÜRK  
ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞ STRESİ VE İŞ STRESİNİN YÖNETİLMESİ
Sayı 56, Pp,2062-2067

MANAGING WORK STRESS AND WORK STRESS IN WORKING LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1963
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Atakan AKSU  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
Sayı 56, Pp,2068-2072

DETERMINING THE HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOR OF STUDENTS READING FACULTY OF SPORT SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1958
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selahattin YAKUT & İdris YAKUT  
PANDEMİ SÜRECİNİN PSİKO-SOSYAL ETKİLERİ: EĞİTİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 56, Pp,2073-2084

PSYCHO-SOCIAL EFFECTS OF THE PANDEMIC PROCESS: RESEARCH ON EDUCATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1975
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gonca YAYAN & Beyzanur KARAKUŞ  
MUSTAFA AYAZ RESİMLERİNDE SANAT NESNELERİNİN VE RENKLERİN ANLAMLARI
Sayı 56, Pp,2085-2096

ART OBJECTS IN MUSTAFA AYAZ PICTURES AND THE MEANING OF COLORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1959
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hacı ÇİÇEK  
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BAĞLAMINDA SELAMIN SÖZCÜK ANLAMI VE FONKSİYONUNA DAİR BİR MÜLAHAZA
Sayı 56, Pp,2097-2106

ANALYSIS WORD OF THE SALAAM ON THE WORD LANGUAGE MEANING AND FUNCTION IN THE CONTEXT OF THE ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1965
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serap SARIBAŞ  
EGYPTIAN WISDOM AND GREEK TRANSMISSION FROM The DARK AGES TO THE RENAISSANCE
Sayı 56, Pp,2107-2109


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1995
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

A. Savaş DEMİRCAN  
VERGİ ADALETİNİ İSLAM NASSLARI EKSENİNDE YENİDEN DÜŞÜNMEK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 56, Pp,2110-2118

RE-THINKING TAX JUSTICE ON THE AXIS OF ISLAMIC NASSES: THE CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1978
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Neşe BÖRÜ & Salih YILMAZ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VATANSEVERLİK TUTUM DÜZEYİ
Sayı 56, Pp,2119-2125

DETERMINING THE LEVEL OF PATRIOTISM ATTITUDES OF THE EDUCATION FACULTY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1961
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed HAYANİ  
KARAR KÜFÜR VE AHLAKSIZLIK
Sayı 56, Pp,2126-2135

RULING CURSED INFIDEL AND IMMORAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1973
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan ACET & Ayşenur ŞAKALAK  
YEŞİL EKONOMİ KAPSAMINDA KAMU POLİTİKALARI VE ÇEVRE POLİTİKALARI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 56, Pp,2136-2153

EVALUATION OF PUBLIC POLICIES AND ENVIRONMENTAL POLICIES İN THE CONTEXT OF YESIL ECONOMY: TURKEY'S EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1983
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |