INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Zerrin TAN  
BENJAMİN BRİTTEN’IN SOLO OBUA İÇİN YAZDIĞI SİX METAMORPHOSES AFTER OVİD ESERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 58, Pp,2207-2225

ANALYSIS OF THE SIX METAMORPHOSES AFTER OVID WORK BY BENJAMIN BRITTEN FOR SOLO OBOE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1931
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Koray ERENTÜRK  
STRATEGIC MANAGEMENT CONSCIOUSNESS
Sayı 58, Pp,2226-2230

STRATEGIC MANAGEMENT CONSCIOUSNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1980
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Neşe BÖRÜ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VATANINI SEVME NEDENLERİ
Sayı 58, Pp,2231-2235

THE REASONS FOR PATRIOTISM OF THE STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1962
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özge ULU ; Mustafa DEMİR & Mohammed ABUQBEİTAH  
PET/MR KRİTİK ORGAN DOZİMETRİSİ
Sayı 58, Pp,2236-2242

PET/MR CRITIC ORGAN DOSIMETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2011
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan ACET & Şerife KOÇ  
DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ’NİN (ENDÜSTRI 4.0) DÜNYAYA VE TÜRKİYE’YE EKONOMİK YANSIMALARI
Sayı 58, Pp,2243-2256

ECONOMIC REFLECTIONS OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (INDUSTRY 4.0) ON TURKEY AND THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1982
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seher UCKUN & C. Gazi UÇKUN  
İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME SÜRECİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 58, Pp,2257-2266

A QUALITATIVE RESEARCH ON THE FINDING AND SELECTING PROCESS OF THE BUSINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1981
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu KURŞUN & Şebnem ASLAN  
YETENEK YÖNETİMİ, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ, DUYGUSAL ZEKA LİDERLİĞİ VE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIKLARI
Sayı 58, Pp,2267-2278

DIFFERENCES OF TALENT MANAGEMENT, ORGANIZATIONAL CULTURE, EMOTIONALLY INTELLIGENT LEADERSHIP AND PSYCHOLOGICAL CONTRACT ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1994
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çağdaş YÜKSEL  
ERMENİ TEHCİRİ SONRASINDA İNGİLTERE LORDLAR KAMARASI’NDA YAPILAN OTURUM
Sayı 58, Pp,2279-2284

THE SESSION IN THE HOUSE OF LORDS OF GREAT BRITAIN AFTER THE ARMENIAN DEPORTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1987
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gulsah KARYAĞDI  
KUZEY YARIMADA ÜLKELERİNDE DOĞAL AHŞAP KULLANIMININ SANDALYE ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Sayı 58, Pp,2285-2296

A SEARCH FOR THE USE OF NATURAL WOOD IN NORTHERN PENINSULA COUNTRIES OVER CHAIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2003
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice GÜZEL  
ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL TUTUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 58, Pp,2297-2307

INVESTIGATION OF SCIENTIFIC ATTITUDE LEVEL OF EIGHTH GRADE STUDENTS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1988
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Saliha EMRE DEVECİ  
TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 58, Pp,2308-2318

INVESTIGATION OF CONSUMER DECISION-MAKING STYLES IN DEMOGRAPHIC FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1984
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pınar EROĞLU & Sönmez GİRGİN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİYOÇEŞİTLİLİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 58, Pp,2319-2326

DEVELOPMENT OF BIODIVERSITY ACHIEVEMENT TEST FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1985
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Güneş SUTCU  
ÇAĞDAŞ RUS EDEBİYATINDA BİR EĞİTİM ROMANI ÖRNEĞİ: “ZÜLEYHA GÖZLERİNİ AÇIYOR”
Sayı 58, Pp,2327-2333

EXAMPLE OF EDUCATIONAL ROMAN: "ZULEIKHA OPENS HER EYES" FROM GUZEL YAKHINA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2001
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selahattin YAKUT  
PANDEMİ SÜRECİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 58, Pp,2334-2347

INVESTIGATION OF PSYCHOSOCIAL IMPACTS OF THE PANDEMIC PROCESS ON HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1997
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hacı ÇİÇEK  
NİL DELTASI’NDAN NEBEVİYE MUSA VE DİVAN’INI OLUŞTURAN BAŞLICA KONULAR
Sayı 58, Pp,2348-2358

MAIN ISSUES THAT COMPRISE NABAWIYA MUSA AND HER DIVAN FROM NIL VALLEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1996
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Savaş YILDIZ  
KOOPERATFLERİN GELİŞİMİNE VE KOOPERATİFLERDE İNSAN KAYNAĞINA YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ
Sayı 58, Pp,2359-2372

OVERVIEW OF EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF COOPERATIVES AND HUMAN RESOURCES IN COOPERATIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1999
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serap SARIBAŞ  
ESKİ DÜNYADAN TÜM DÜNYAYA
Sayı 58, Pp,2373-2375

FROM THE OLD WORLD TO THE WHOLE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2000
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuğçe ÇETİNKAYA KENCER & Döndü Merve ÇETİNKAYA SÖNMEZ  
TARİHSEL SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA KENT KİMLİĞİNDE İBADET YAPILARI: KAYSERİ CUMHURİYET MEYDANI ÖRNEĞİ
Sayı 58, Pp,2376-2387

URBAN IDENTITY IN THE CONTEXT OF HISTORICAL CONTINUITY RELIGIOUS STRUCTURES: EXAMPLE OF KAYSERİ CUMHURİYET SQUARE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2002
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hülya YAVUZ ÖDEN  
VİTRİN TASARIMINDA İLLÜSTRASYON UYGULAMALARI
Sayı 58, Pp,2388-2401

ILLUSTRATION APPLICATIONS IN DISPLAY WINDOW DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2010
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammet ALTUNSOY & Dursun YENER  
HİZMET KALİTESİ VE HİZMET KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KYK ÖRNEĞİ
Sayı 58, Pp,2402-2413

SERVICE QUALITY AND FACTORS AFFECTING SERVICE QUALITY: CDI CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2008
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mihraç KÖROĞLU & Korkmaz YİĞİTER  
BİR FİZİKSEL AKTİVE PROGRAMININ 15-18 YAŞ ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON VE DİKKAT DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
Sayı 58, Pp,2414-2423

EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY PROGRAM ON MOTIVATION AND ATTENTİON LEVELS OF STUDENTS AGES 15-18
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2005
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Coşkun KUMRU & Sevil GÖZÜBÜYÜK  
ESİR TÜRKİSTAN YARGILANIYOR: VELİ KAYYUM HAN’IN NÜRNBERG SORGULAMALARINA DAİR NOTLAR
Sayı 58, Pp,2424-2433

THE CAPTIVE TURKESTAN IS JUDGED: NOTES TO VELİ KAYYUM HAN’S NUREMBERG INQUIRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2024
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İ. Kahraman ARSLAN & Umut BASMACI  
KOKUNUN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 58, Pp,2434-2442

THE EFFECT OF OLFACTORY ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2013
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Büşra KARABACAK & Serkan HACICAFEROĞLU  
ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Sayı 58, Pp,2443-2450

EXPOSED İN WORK ENVIRONMENT OF TRAINERS INVESTIGATION OF MOBBING BEHAVIORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2007
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özgür Taylan AKDAĞ ; Mustafa DEMİR & Mohammed ABUQBEİTAH  
Karaciğer Tümörleri Radyonüklit Tedavisinde Foton Atenüasyonu ve Saçılma Düzeltmesinin Dozimetri Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
Sayı 58, Pp,2451-2460

Evaluation of Effects of Scatter and Attenuation Correction on Internal Dosimetry Calculation for Radionuclide Therapy of Liver Tumor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2012
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |