INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Farid AHMADOV  
INCOME DISTRIBUTION IN AZERBAIJAN AND ITS EFFECT ON ECONOMIC GROWTH
Sayı 59, Pp,2461-2469

INCOME DISTRIBUTION IN AZERBAIJAN AND ITS EFFECT ON ECONOMIC GROWTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2056
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nermin AKARÇAY  
NEGATİF DIŞSALLIKLARIN ÖNLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ANLAYIŞININ ÖNEMİ
Sayı 59, Pp,2470-2482

PREVENTION OF NEGATIVE EXTERNALITIES AND THE IMPORTANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2004
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali APİYEV ; Salih GÜNEY & Binnur GÜRÜL  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜT İKLİMİNE ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 59, Pp,2483-2495

THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIORS ON ORGANIZATIONAL CLIMATE AND RESEARCH ON THIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2057
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ulvi ZARBALİYEV ; Salih GÜNEY & Binnur GÜRÜL  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 59, Pp,2496-2513

ORGANIZATIONAL CULTURE ON JOB SATISFACTION EFFECT AND RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2058
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep Ebru AYATA  
CARL CZERNY’NİN PİANOFORTE – SCHULE ESERİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜ VON DEM VORTRAGE’IN (DUYGULU ÇALMA ÜZERİNE) YORUMA VE YORUMCULARA OLAN KATKILARI
Sayı 59, Pp,2514-2525

CONTRIBUTIONS OF CARL CZERNY’S WORK PIANOFORTE – SCHULE PART THREE VON DEM VORTRAGE (ON PLAYING WHIT EXPRESSION) TO INTERPRETATION AND INTERPRETERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2023
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Asuman ÇAPAR  
İDARENİN TARAF OLDUĞU HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUK YÖNTEMİ
Sayı 59, Pp,2526-2535

MEDIATION METHOD IN THE SETTLEMENT OF LEGAL DISPUTES WHERE A GOVERNMENTAL BODY IS A PARTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2055
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine ALTUN YILMAZ & Nigar İNAN  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ VE AKRAN BASKISI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 59, Pp,2536-2541

INVESTIGATION OF AGGRESSION LEVELS AND THEIR RELATIONSHIP WITH PEER PRESSURE AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2027
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ebru AK & Zeynep BÜYÜKSARAÇ  
VERLAINE’İN “LE CIEL EST PAR-DESSUS LE TOIT" ADLI ŞİİRİNDEKİ GÖĞÜN ALTINDA DURARAK ŞİİR ÇEVİRİSİNDE ÇEVİRİ STRATEJİLERİNİN İZİNİ SÜRMEK
Sayı 59, Pp,2542-2551

CHASING TRANSLATION STRATEGIES IN POETRY TRANSLATION STANDING UNDER THE SKY OF VERLAINE’S POEM “LE CIEL EST PAR-DESSUS LE TOIT"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2061
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Coşkun KUMRU & Çağdaş YÜKSEL  
ANTALYA TARİHİNİN DERİN TANIĞI: ST. DİDİER
Sayı 59, Pp,2552-2559

THE PROFOUND WITNESS OF ANTALYA HISTORY: ST. DIDIER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2025
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Betül ÇELİK ; Salih GÜNEY & Binnur GÜRÜL  
ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 59, Pp,2560-2573

THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON EMPLOYEES AND A STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2068
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mihraç KÖROĞLU & Korkmaz YİĞİTER  
PLANLANMIŞ BİR YÜZME PROGRAMININ 15-18 YAŞ ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON, ATILGANLIK VE DİKKAT DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
Sayı 59, Pp,2574-2584

EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY PROGRAM ON MOTIVATION, ASSERTIVENESS AND ATTENTİON LEVELS OF STUDENTS AGES 15-18
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2006
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ümit TABAR  
ZAMAN,MEKAN VE İNANÇ EKSENİNDE AVUSTRALYA ABORİJİNLERİ
Sayı 59, Pp,2585-2601

AUSTRALIAN ABORIGINES ON THE AXIS OF TIME, SPACE AND BELIEF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2059
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet ÖZEN & Çağhan ADAR  
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLARIMIZIN KORUNMASINDA DÜĞÜN GELENEKLERİ; DODURGA DÜĞÜNLERİ
Sayı 59, Pp,2602-2617

WEDDING TRADITIONS IN THE CONSERVATION OF OUR INTANGIBLE CULTURAL HERITAGES; DODURGA WEDDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2031
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şenol YAVUZ ; Berna GÜR & Aylin YAVUZ  
İMALAT İŞLERİNDE ÇALIŞANLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Sayı 59, Pp,2618-2627

INVESTIGATION OF THE PERCEPTION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN EMPLOYEES IN MANUFACTURING WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2030
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet YILDIZ  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİ İLE BENLİK KAVRAMLARI
Sayı 59, Pp,2628-2636

ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR THE MATHEMATICS COURSE, ACADEMIC SELF-EFFICACY AND SELF-CONCEPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2054
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet Cihat ARI & Murat ORAL  
KÜLTÜREL ŞEMANIN MİMARLIK EĞİTİMİNDE TASARIM SÜRECİNE ETKİSİNİN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜNDE ARAŞTIRILMASI
Sayı 59, Pp,2637-2650

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CULTURAL SCHEMES ON THE DESIGN PROCESS IN ARCHITECTURE EDUCATION IN SELJUK UNIVERSITY DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2034
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tolgahan BOSTAN ; Aliye BOSTAN; Sezai SARPKAYA & Ali YABACI  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİNİN YALNIZLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 59, Pp,2651-2663

AN INVESTIGATION OF ALEXYTIMITY LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF LONELINESS AND DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2062
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin BEZCİ & Sibel ARSLAN  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 59, Pp,2664-2673

INVESTIGATION OF THE TIME MANAGEMENT SKILLS OF THE STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES DEPENDING ON VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2029
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İdiris DEMİREL  
BATI SİYASET DÜŞÜNCESİNDE ZAMAN VE TARİH FELSEFELERİ
Sayı 59, Pp,2674-2688

TIME AND HISTORY PHILOSOPHIES IN WESTERN POLITICAL THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2032
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hacı ÇİÇEK  
ŞARK-İSLÂM MEDENİYETİNDE VASİYET, TAZİYE VE MERSİYE/AĞIT KÜLTÜRÜ
Sayı 59, Pp,2689-2695

THE CULTURE OF ADVICE, CONDOLENCE AND LAMENT IN EASTERN-ISLAMIC CIVILAZION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2065
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim Halil GÜZEL  
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMİN KALKINMA PLANLARINA YANSIMASI
Sayı 59, Pp,2696-2706

THE REFLECTION OF THE CHANGE IN SOCIAL STATE UNDERSTANDING TO DEVELOPMENT PLANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2069
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selahattin YAKUT  
PANDEMİ SÜRECİNİN İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 59, Pp,2707-2717

AN INVESTIGATION OF THE PSYCHOSOCIAL EFFECTS OF THE PANDEMIC PROCESS ON THE THEOLOGY STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2064
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bilgi KABAKCI & Bahar GÜDEK  
MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 59, Pp,2718-2730

THE STUDY OF THE JOB SATISFACTION OF MUSIC TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2063
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ulaş AKSOY & Mehmet ULUKAN  
FARKLI KLASMANLARDAKİ FUTBOL HAKEMLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 59, Pp,2731-2738

INVESTIGATION OF THE COMMUNICATION SKILLS OF FOOTBALL REFEREE IN DIFFERENT CLASSIFICATIONS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2035
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dana ALNATOUR  
A REVIEW ON EFFORTS OF HEALTH TOURISM IN TURKEY
Sayı 59, Pp,2739-2744

TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2066
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |