INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hatice GÜZEL  
İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI, FARKLI DEĞERLERE SAHİP ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ VE FEN BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 60, Pp,2745-2755

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UNWANTED TEACHER BEHAVIOUR, MIDDLE SCHOOL STUDENTS WITH DIFFERENT VALUES AND SCIENCE ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2089
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ferit İZCİ & Mehmet Şerif YILDIZ  
YÖNETİCİLERİN STRATEJİK YÖNETİM ALGISININ VAN VE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZELİNDE ANALİZİ
Sayı 60, Pp,2756-2775

ANALYSIS OF THE STRATEGIC MANAGEMENT PERCEPTION OF MANAGERS IN VAN AND GAZIANTEP METROPOLITAN MUNICIPALITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2080
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yakup Alper VARIŞ & Serhat ATALAY  
GÜZEL SANATLAR LİSELERİ BATI MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 60, Pp,2776-2788

TEACHER OPINIONS ON THE ACHIEVEMENTS OF THE WESTERN MUSICAL INSTRUMENTAL COMMUNITIES COURSE OF THE FINE ARTS HIGH SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2096
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Saffet KARAYAMAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap İncelemesi; Kırk Artı Kırk
Sayı 60, Pp,2789-2793

Book Review, Forty Plus Forty
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Refik YALUR  
STATİK LOGO TASARIMINDAN DİNAMİK LOGO TASARIMINA DÖNÜŞÜM
Sayı 60, Pp,2794-2802

TRANSFORMATION FROM STATIC LOGO DESIGN TO DYNAMIC LOGO DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2090
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI  
OSMANLI DEVLETİNDE KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE OK ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 60, Pp,2803-2807

A RESEARCH ON ARROW TYPES ACCORDING TO USAGE PURPOSES IN OTTOMAN EMPIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2081
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet TAMER  
GÖÇ, GÖÇÜN NEDENLERİ ve ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ANALİZ
Sayı 60, Pp,2808-2818

A CONCEPTUAL ANALYSIS ON MIGRATION, CAUSES AND INTERNATIONAL MIGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2070
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma Güzin AĞCA-VAROĞLU  
ALMANYA’DA KADIN İHTİDASINA BİR BAKIŞ
Sayı 60, Pp,2819-2825

AN INSIGHT INTO FEMALE RELIGIOUS CONVERSION IN GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2101
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice AYDIN & Okan YAŞAR  
2005 ve 2017 COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE YAZILMIŞ COĞRAFYA DERS KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 60, Pp,2826-2842

COMPARISON OF GEOGRAPHY TEXTBOOKS WRITTEN ACCORDING TO 2005 AND 2017 GEOGRAPHY LESSON CURRICULUM IN TERMS OF VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2099
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet Cihat ARI & Serra Zerrin KORKMAZ  
YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER VE DEPREMLERİN OLUŞTURACAĞI HASARLARIN BELİRLENMESİNDE GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜNE YÖNELİK ELEŞTİREL BİR TARTIŞMA
Sayı 60, Pp,2843-2859

CRITERIA AFFECTING STRENGTHENING OF STRUCTURES AND A CRITICAL DISCUSSION REGARDING THE ROLE OF CURRENT TECHNOLOGIES IN DETERMINING THE DAMAGES CAUSED BY EARTHQUAKES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2094
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayvaz MORKOÇ  
AZERBAYCAN’IN ÜNLÜ YAZARI FERMAN KERİMZADE (1937-1989) VE "KARLI AŞIRIM" ADLI TARİHİ ROMANI HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Sayı 60, Pp,2860-2869

SOME INFORMATION ABOUT THE FAMOUS NOVELIST OF AZERBAIJAN FERMAN KERIMZADE AND HIS WORK TITLED KARLI AŞIRIM (SNOW PASS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2100
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serap SARIBAŞ  
MAN(NER) AND NATURE: CULTURE AND EXISTENCE IN PAUL BOWLES’ “A DISTANT EPISODE”
Sayı 60, Pp,2870-2874

İNSAN/TUTUM VE DOĞA: PAUL BOWLES’İN “DİSTANT EPİSODE” ADLI ESERİNDE KÜLTÜR VE VAROLUŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2097
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şeyda TEMİZ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 60, Pp,2875-2880

INVESTIGATION OF THE ATTITUDE OF PRİMARY SCHOOL TEACHİNG CANDIDATES TO TECHNOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2086
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatıma TOKGÖZ GÜN & Mehmet ÖZKARTAL  
THE DIMENSION OF CULTURE IN POSTER DESIGN
Sayı 60, Pp,2881-2887

THE DIMENSION OF CULTURE IN POSTER DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2102
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülşen TORUSDAĞ & İlker AYDIN  
THE POWER OF DISCOURSE, CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS ON NASREDDİN HODJA ANECDOTES
Sayı 60, Pp,2888-2893

THE POWER OF DISCOURSE, CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS ON NASREDDİN HODJA ANECDOTES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2118
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zülküf NARLIKAYA & Özcan DEMİR  
COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE MUHASEBE VE FİNANS DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
Sayı 60, Pp,2894-2904

INVESTIGATING THE ATTITUDES OF STUDENTS' TAKING ACCOUNTING AND FINANCE COURSES TOWARDS THE DISTANCE EDUCATION IN THE COVID-19 PANDEMIA PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2104
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet UYAR & Akın KARAKUYU  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARI
Sayı 60, Pp,2905-2914

READINESS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS' TOWARDS E-LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2119
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gürkan GÜNDÜZ & İhsan YÜKSEL  
İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNDE UYGULANAN MODELLER; TÜRKİYE VE ABD’NİN İÇ GÜVENLİK YÖNETİM UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 60, Pp,2915-2924

THE MODELS WHICH APPLIED IN THE INTERNAL SECURITY MANAGEMENT; A STUDY INTENDED FOR TURKEY AND USA’S INTERNAL SECURITY MANAGEMENT APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2122
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seda ŞEN ; Salih GÜNEY & Binnur GÜRÜL  
PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 60, Pp,2925-2938

A RESEARCH ON THE EFFECT OF STAFF EMPOWERMENT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2133
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU & Abdullah AKMAZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE ETKİSİ: COVID-19 SÜRECİNE BİR BAKIŞ
Sayı 60, Pp,2939-2953

THE EFFECT OF THE PERSONAL FEATURES OF UNIVERSITY STUDENTS ON THE PERSPECTIVES OF THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM: A GLANCE ON THE COVID-19 PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2103
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Buse KIZILIRMAK  
BANKNOT GRAVÜR TEKNİĞİ: TAİLLE-DOUCE
Sayı 60, Pp,2954-2965

BANKNOT ENGRAVING TECHNIQUE: TAILLE-DOUCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2036
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdurrahim YILDIZ  
ESKİ TÜRK İNANIŞ VE PRATİKLERİNDEKİ DAĞ KÜLTÜNÜN ERZİNCAN’DAKİ İZLERİ
Sayı 60, Pp,2966-2977

TRACES OF THE MOUNTAIN CULT IN OLD TURKISH BELIEFS AND PRACTICES IN ERZINCAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2105
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Behrad KHODASHENAS ; Salih GÜNEY & Binnur GÜRÜL  
ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ
Sayı 60, Pp,2978-2988

EFFECT OF ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIORS ON EMPLOYEES ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2132
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülşah DOĞAN  
A FRAMEWORK FOR ASSESSING SOCIAL SUSTAINABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF BUILT ENVIRONMENT
Sayı 60, Pp,2989-3009

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YAPILI ÇEVRE PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇERÇEVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2130
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meryem ÖZTÜRK & Özge GENÇER  
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ KATILIM BANKALARI İLE GELENEKSEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (2016:Q1-2020:Q2 DÖNEMİ)
Sayı 60, Pp,3010-3026

COMPARATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF PARTICIPATION AND CONVENTIONAL BANKS IN THE TURKISH BANKING SYSTEM (2016:Q1-2020:Q2 PERIOD)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2117
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |