INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Murat AYGEN  
TÜRKİYE SİYASAL HAYATINDA PARTİ KAPATMALARA KÜRT SİYASİ HAREKETİ ÜZERİNDEN ÇÖZÜMLEMELER
Sayı 63, Pp,3688-3703

CLOSING PARTY POLITICAL LIFE OF TURKEY KURDS POLITICAL MOVEMENT THROUGH THE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2181
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mansur KOÇİNKAĞ  
ERKEN DÖNEM FIKIH DÜŞÜNCESİNDE HUKUK DİLİNİN GELİŞİMİNE DAİR BİR İNCELEME
Sayı 63, Pp,3704-3715

A STUDY ON THE DEVELOPMENT OF LEGAL LANGUAGE IN EARLY FIQH THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2259
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Deniz ABUKAN & Zeynep AĞDEMİR  
ORDOLİBERALİZM TARTIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE UYGULANAN MALİ VE PARASAL POLİTİKALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 63, Pp,3716-3732

AN ASSESSMENT OF FISCAL AND MONETARY POLICIES IN EUROPEAN UNION IN THE FRAMEWORK OF ORDOLIBERALISM DISCUSSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2199
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Seyda OZAN  
E-GOVERNMENT IN TURKEY: AN ASSESSMENT FOR PUBLIC ADMINISTRATION
Sayı 63, Pp,3733-3739

TÜRKİYE’DE E-DEVLET: KAMU YÖNETİMİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2201
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali BİRVURAL ; Ahmet TEMİZ & Şeyda TEMİZ  
GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN SOSYAL SORUNLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE İKTİSADİ ANALİZİ
Sayı 63, Pp,3740-3746

OPINIONS AND ECONOMIC ANALYSIS OF INFORMAL EMPLOYEES IN THE RECYCLING SECTOR ON SOCIAL PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2206
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süleyman ÖZDERİN  
İLLÜSTRATİF YÖNTEMLERLE ÇOCUK RESİMLERİNİN “KARAKTER TASARIMLARINA” DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Sayı 63, Pp,3747-3758

CONVERSION OF CHILD PAINTINGS INTO “CHARACTER DESIGNS” WITH ILLUSTRATIVE METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2237
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa OF & İsmail KILIÇASLAN  
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE KİTLE İLETİŞİMİ VE INSTAGRAM ETKİLERİ
Sayı 63, Pp,3759-3773

MASS COMMUNICATION AND INSTAGRAM EFFECTS ON SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2229
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer GÜNGÖR  
KİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Sayı 63, Pp,3774-3777

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN CHEMICAL RESEARCH LABORATORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2120
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet VURAL  
COMPARISON OF THE EFFECTS OF KNEE ISOKINETIC MEASUREMENT WITH DIFFERENT POSITION ON KNEE ISOKINETIC STRENGTH
Sayı 63, Pp,3778-3782

COMPARISON OF THE EFFECTS OF KNEE ISOKINETIC MEASUREMENT WITH DIFFERENT POSITION ON KNEE ISOKINETIC STRENGTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2232
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Memiş KARAER & Ayşe YAVUZ  
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KADIN GİRİŞİMCİLER VE DESTEK POLİTİKALARI ÜZERİNE TEORİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 63, Pp,3783-3789

A THEORETICAL RESEARCH ON WOMEN ENTREPRENEURS AND SUPPORT POLICIES IN THE TURKISH ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2215
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fethi KAYALAR & Filiz KAYALAR  
SUB-MODEL OF BLENDED LEARNING: FLIPPED CLASSROOM MODEL
Sayı 63, Pp,3790-3796

SUB-MODEL OF BLENDED LEARNING: FLIPPED CLASSROOM MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2209
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim YILMAZ ; Mehmet Taragay AYÇE & Orhan SEVİNDİK  
İSTANBUL’DAKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİN TERCİH DÖNEMLERİNDEKİ AÇIK HAVA REKLAMLARININ TASARIM AÇISINDAN ANALİZİ
Sayı 63, Pp,3797-3811

FOUNDATION UNIVERSITIES IN ISTANBUL OUTDOOR ADVERTISEMENTS IN PREFERRED PERIODS DESIGN ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2213
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Koray ERENTÜRK  
ASSESSMENT OF STRATEGIC LEADERSHIP IN STRATEGIC MANAGEMENT CONTEXT
Sayı 63, Pp,3812-3817

ASSESSMENT OF STRATEGIC LEADERSHIP IN STRATEGIC MANAGEMENT CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2253
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İ. Kahraman ARSLAN & Tezer PALACIOĞLU  
AFRİKA’DA YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE
Sayı 63, Pp,3818-3833

FOREIGN INVESTMENT IN AFRICA AND TURKEY’S POSITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2226
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsmet EMRE & Zeynep Gözde KOZLU  
EDEBİYAT KURAMLARININ ONTOLOJİSİ
Sayı 63, Pp,3834-3846

ONTOLOGY OF LITERARY THEORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2211
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nuriye Ebru YILDIZ  
PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN TARİHİ KENTLER VE KENT MERKEZLERİ
Sayı 63, Pp,3847-3861

HISTORICAL CITIES AND CITY CENTERS IN TERMS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2190
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abuzer KALYON  
TÜRK EDEBİYATININ ÖRNEKLERİ KISITLI TÜRÜ: ŞEYH GÂLİB’İN TARDİYELERİ
Sayı 63, Pp,3862-3870

EXAMPLES OF TURKISH LITERATURE RESTRICTED TYPE: SHEIKH GALIB'S TARDIYES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2238
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Demet ÇINAR -  
OSMANLI KLASİK DÖNEMİ’NDE KENT SEMBOLLERİ
Sayı 63, Pp,3871-3880

URBAN SYMBOLS IN THE OTTOMAN CLASSIC PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2242
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Saniye KÖKER  
AHMET MİTHAT’IN FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ ADLI ROMANINA OTOBİYOGRAFİK BİR YAKLAŞIM
Sayı 63, Pp,3881-3887

AN AUTOBIOGRAPHICAL APPROACH TO AHMET MİTHAT’S NOVEL FELATUN BEY and RAKIM EFENDİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2156
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İslam BALAYEV  
DÜNYA PETROL ÜRETİMİ VE FİYATLARI 2009 - 2019 YILLARI AZERBAYCAN VE OPEC ÜLKELERİ İÇİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Sayı 63, Pp,3888-3893

COMPARATIVE ANALYSIS FOR THE WORLD OIL PRODUCTION AND PRICES FOR THE YEARS OF 2009 - 2019 FOR AZERBAIJAN AND OPEC COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2221
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mücahit IŞIK ; Murtaza Can AKÇAKAYA & Ömer ŞENEL  
ESNEKLİK PERFORMANSININ KUVVET İLE İLİŞKİSİ
Sayı 63, Pp,3894-3904

THE RELATİONSHİP OF FLEXIBILITY PERFORMANCE WITH STRENGTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2252
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış DEMİR ; Asiye YÜKSEL & Aykut TOSUN  
KOVİD-19 SÜRECİNDE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 63, Pp,3905-3910

INVESTIGATION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION IN THE COVID-19 PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2187
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hilal AKMAN DÖMBEKCİ  
SAĞLIK KURUMLARINDA VERİMLİLİK ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
Sayı 63, Pp,3911-3916

A CONCEPTUAL STUDY ON EFFICIENCY IN HEALTHCARE INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2241
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gizem ÖZGÜREL & Kadir BAYSAL  
TURİST REHBERLİĞİ ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SEYAHAT OLGUSUNA’’ İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
Sayı 63, Pp,3917-3935

ANALYSIS OF THE PERCEPTIONS OF TOURIST GUIDENCE ASSOCIATE DEGREE STUDENTS ABOUT "TRAVEL CONCEPT" THROUGH METAPHOR METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2208
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İSMAİL KILIÇASLAN & Mustafa OF  
COVİD-19 SÜRECİNDE KARANTİNA UYGULAMALARININ İNSAN PSİKOLOJİSİNE VE YAŞAM TARZINA ETKİLERİ
Sayı 63, Pp,3936-3945

EFFECTS OF QUARANTINE APPLICATIONS ON HUMAN PSYCHOLOGY AND LIFESTYLE IN THE COVID-19 PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2216
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ezgi ŞEN & Barış ATİKER  
GRAFİK TASARIM UYGULAMALARINDA YENİ BİR AKTÖR: YAPAY ZEKÂ
Sayı 63, Pp,3946-3957

A NEW ACTOR IN GRAPHIC DESIGN APPLICATIONS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2250
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bulut DÜLEK & Mehmet Emin YAŞAR  
MARKA BEĞENİLİRLİĞİ ALGILAMALARININ MARKA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: : BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 63, Pp,3958-3965

THE IMPACT OF BRAND LIKEABILITY PERCEPTIONS ON BRAND EQUITY: AN APPLICATION ON BINGOL UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2240
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet TUNCER  
TERMAL VE SPA HİZMETLERİ SUNAN OTEL İŞLETMELERİNDE ŞİKÂYET KONULARI: BİR ŞİKÂYET PORTALINDA UYGULAMA
Sayı 63, Pp,3966-3971

COMPLAINT MATTERS FOR HOTEL BUSINESSES THAT PROVIDE THERMAL AND SPA SERVICES: APPLICATION ON A COMPLAINT PORTAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2230
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berna Turak KAPLAN  
TİNSEL BİR DOKUNUŞ: AŞKIN LİDERLİK
Sayı 63, Pp,3972-3977

A SPIRITUAL TOUCH: TRANSCENDENTAL LEADERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2263
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet MECEK  
KAMU GÖREVLİLERİNİN AYRILDIKLARI KURUMA KARŞI GÖREV ALMA YASAĞI: KAPSAM VE UYGULAMASI
Sayı 63, Pp,3978-3990

PROHIBITION OF RECRUITING DUTIES AGAINST THE INSTITUTION WHICH PUBLIC OFFICIALS RESERVE: SCOPE AND APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2267
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |