INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Meltem GÜZEL  
12 EYLÜL DÖNEMİ’NE FARKLI YAKLAŞIM: “AYHAN HANIM” FİLMİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
Sayı 65, Pp,01-13

DİFFERENT APPROACH TO SEPTEMBER: SEMIOTICS ON THE FILM "AYHAN HANIM"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2233
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Volkan GÖÇOĞLU  
KAMU POLİTİKASI ANALİZİ YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDEN TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİGORTACILIĞI: TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
Sayı 65, Pp,14-26

HEALTH INSURANCE IN TURKEY ON THE CONTEXT OF PUBLIC POLICY ANALYSIS APPROACHES: AN ANALYSIS ON THESES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2256
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma EKİNCİ ; Mustafa ÇELEBİ & Elif EKİNCİ SEL  
ERGENLERİN YABANCI DİL KAYGISININ AÇIKLANMASINDA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ VE YETERLİLİK İNANÇLARININ ROLÜ
Sayı 65, Pp,27-37

THE ROLE OF COPING STRATEGIES AND COMPETENCE BELIEFS ON EXPLAINING THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING ANXIETY OF TEENAGERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2071
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Filiz Tufan Emini & Hasine GÜRSOY  
TÜRKİYE’DE BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDA BEYİN GÖÇÜ OLGUSU
Sayı 65, Pp,38-46

BRAIN DRAIN IN TURKEY’S FIVE YEAR DEVELOPMENT PLANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2257
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yasemin TELLİ ÜÇLER ; Sevilay KONYA & Esra KABAKLARLI  
TEKNOLOJİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: DÜNYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 65, Pp,47-57

EFFECT OF TECHNOLOGY ON REGIONAL DEVELOPMENT: A STUDY ON WORLD COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2265
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meral FIRAT  
İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARI
Sayı 65, Pp,58-67

FISCAL POLICIES IN THE NORDIC COUNTRIES DURING THE ECONOMIC CRISES PERIODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2264
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gonca YAYAN & Tuğçe GÖK KALFA  
TEKNOLOJİNİN TASARIM AÇISINDAN GELECEĞİN SANATLARINA YANSIMALARI
Sayı 65, Pp,68-77

REFLECTIONS OF TECHNOLOGY ON THE ARTS OF THE FUTURE IN TERMS OF DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2262
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa TANRIKULU & Rengin KARACA  
ÇÖZÜM ODAKLI PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMINA DAYALI AKADEMİK ERTELEME PROGRAMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME VE ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 65, Pp,78-91

TTHE EFFECT OF SOLUTION FOCUSED ACADEMIC PROCRASTINATION PROGRAMME ON HIGH SCHOOL STUDENT'S ACADEMIC PROCRASTINATION AND SUBJECTIVE WELL-BEING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2278
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice MEMİŞOĞLU & İrem KARACABEY  
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÖRSEL KULLANIM DURUMUNUN İNCELENMESİ
Sayı 65, Pp,92-105

ANALYSING OF VISUAL USAGE IN THE TEXTBOOKS OF SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2266
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Savaş YILDIZ  
TURİZM SEKTÖRÜNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 65, Pp,106-117

AN EVALUATION ON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN TOURISM SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2277
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevi MAHİR & Ayla AYYILDIZ POTUR  
YENİ NESİL OFİS MEKANLARINDAKİ UYGULAMALARIN MAHREMİYET KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE, FARKLI KUŞAKLARIN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 65, Pp,118-123

THE EVALUATION OF THE APPLICATIONS IN THE NEW GENERATION OFFICE SPACES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT OF PRIVACY, ON THE OPINION OF DIFFERENT GENERATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2279
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Necla AKÇALI & Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ  
ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİNE GETİRİLEN ADLİ VAKA ERGENLERİN UMUTSUZLUK VE DUYGU DÜZENLEME DURUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 65, Pp,124-136

EXAMINATION OF HOPELESSNESS AND EMOTION REGULATION JUDICIAL CASES OF TEENAGERS BROUGHT TO CHILD DEVELOPMENT UNIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2275
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim BOZACI  
AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SELF-ESTEEM ON SELF-GIFTING CONSUMER BEHAVIOR
Sayı 65, Pp,137-143

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SELF-ESTEEM ON SELF-GIFTING CONSUMER BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2284
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aslan NAYEB ; Hüseyin Emre ENGİN & Havva Beril BAL  
İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE ERGONOMİ VE MEKAN DENEYİMİ ÜZERİNE BİR EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ
Sayı 65, Pp,144-152

AN EDUCATIONAL MODEL SUGGESTION ON ERGONOMICS AND PLACE EXPERIENCES IN INTERIOR ARCHITECTURE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2276
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed Saeed ALMAJD  
HUFAF B. IMA EL-GIFÂR Î’NIN MÜSNEDİ
Sayı 65, Pp,153-165


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2291
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim Halil GÜZEL  
TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE KATILIMCI YÖNETİM UYGULAMALARI
Sayı 65, Pp,166-174

MUNICIPALITIES PRACTICES PARTICIPATION MANAGEMENT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2293
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dinçer ÖZTÜRK  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDEN DUHA KOCA OĞLU DELİ DUMRUL HİKÂYESİNE GENEL BİR YAKLAŞIM
Sayı 65, Pp,175-191

A GENERAL APPROACH TO THE STORY OF DELİ DUMRUL SON OF DUHA KOCA FROM THE DEDE KORKUT STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2300
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan GÜMÜŞSOY  
MARKA İMAJININ E-WOM PAZARLAMAYA ETKİSİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 65, Pp,192-201

A REVIEW ON THE MEDIATION ROLE OF CUSTOMER SATISFACTION IN THE EFFECT OF BRAND IMAGE ON E-WOM MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2301
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Büşra Nur URHAN  
NEBEVİ DAVET VE PROPAGANDA
Sayı 65, Pp,202-206Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine YALUR  
SOKAKTAKİ SANATIN GRAFİK TASARIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 65, Pp,207-220

TRANSFORMATION FROM STATIC LOGO DESIGN TO DYNAMIC LOGO DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2285
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alikhan ZHAMALOV & Emine INAN  
SÜRGÜN EDİLMİŞ AHISKA TÜRKLERİNİN ETNİK KİMLİĞİ VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sayı 65, Pp,221-230

ETHNIC IDENTITY AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DEPORTED AHISKA TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2306
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Semanur AKBULUT ; Serpil MENTEŞE & Seda KOCA  
MEKAN ALGISI VE FARKINDALIK: KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ ÖRNEĞİ
Sayı 65, Pp,231-240

SPACE PERCEPTION AND AWARENESS: THE CASE OF KUÇUKÇEKMECE LAKE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2286
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ramal BAYRAMOV  
İŞLETMELERİN GELİŞİMİ AÇISINDAN KOBİ'LERİN İNCELENMESİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
Sayı 65, Pp,241-252

AN EXAMINATION OF SMEs IN TERMS OF DEVELOPMENT OF BUSINESS: THE AZERBAIJAN CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2294
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah TURAN & Vedat YILMAZ  
MİLLİYETÇİLİĞİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASALARINA YANSIMALARI
Sayı 65, Pp,253-283

THE REFLECTION OF NATIONALISM ON METROPOLITAN MUNICIPAL LAWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2298
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |