INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Emin ATASOY & Evren ATIŞ  
SİYASİ COĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN BAYKAL - AMUR DEMİRYOLU GÜZERGÂHI
Sayı 69, Pp,993-1021

BAYKAL - AMUR RAILWAY ROUTE FROM THE PERSPECTIVE OF POLITICAL GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2451
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bilal ÖZEL & Meltem ERCAN ÖZLER  
BEYAZ CİRO İLE DEVREDİLMİŞ SENEDİN İFLAS VE KONKORDATODA TAKAS YASAĞINA TABİ OLUP OLMADIĞI MESELESİ
Sayı 69, Pp,1022-1033

THE MATTER OF WHETHER THE TRANSFERRED DEED WITH BLANK ENDORSEMENT IS SUBJECT TO A BAN ON EXCHANGE IN THE BANKRUPTCY AND CONCORDAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2407
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatmanur CUBUKÇU & Ömer Selçuk EMSEN  
EXAMINING OF THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN INDUSTRIAL SECTOR AND SUBSECTORS HAVE EXPORT-LED OR IMPORT-SUBSTITUTING MOTIVE IN TURKEY
Sayı 69, Pp,1034-1050

TÜRKİYE'DE SANAYİ SEKTÖRÜ VE ALT SEKTÖRLERE YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İHRACATA YÖNELİK VEYA İTHAL İKAMECİ MOTİF TAŞIYIP TAŞIMADIĞINA DAİR İNCELEMELER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2412
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhsin Kürşat TÜRKER  
MOBBING PERCEPTION OF TEACHERS AND ACADEMICIANS IN TURKEY: A DESCRIPTIVE ANALYSIS AT PUBLIC SCHOOLS AND UNIVERSITIES
Sayı 69, Pp,1051-1065

MOBBING PERCEPTION OF TEACHERS AND ACADEMICIANS IN TURKEY: A DESCRIPTIVE ANALYSIS AT PUBLIC SCHOOLS AND UNIVERSITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2438
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mert BAŞBAYRAK & Funda ÖRGE YAŞAR  
6 VE 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÇOKLU ZEKÂ KURAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 69, Pp,1066-1077

EVALUATION OF 6th and 7th GRADE TURKISH COURSE BOOKS WITHIN THE FRAMEWORK OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2417
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tolga ŞENTÜRK & Murat Can BAŞARAN  
SOSYAL MEDYADA İŞVEREN MARKALAŞMASI: DENİZBANK İK VE BANK OF AMERICA GLOBAL CAREERS TWITTER HESAPLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ANALİZ
Sayı 69, Pp,1078-1092

EMPLOYER BRANDING IN SOCIAL MEDIA: A QUALITATIVE ANALYSIS ABOUT DENIZBANK AND BANK OF AMERICA GLOBAL CAREERS TWITTER ACCOUNTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2456
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rabia Aktaş ŞENKARDEŞLER  
TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞGÜCÜ PİYASASINDA KADIN İSTİHDAMININ DEMOGRAFİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME SÜRECİNE YANSIMALARI
Sayı 69, Pp,1093-1102

DEMOGRAPHICS OF FEMALE EMPLOYMENT IN THE TURKISH ECONOMY LABOR MARKET AND ITS EFFECTS ON THE PROCESS OF ECONOMIC GROWTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2431
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali CAN  
STRATEJİK İLETİŞİM ARACI OLARAK SEMBOLLERİN KULLANIMI: “SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ FRUNZE’DE (BİŞKEK) BULUNAN HEYKEL VE DUVAR RESİMLERİNİN İDEOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ
Sayı 69, Pp,1103-1113

THE USE OF SYMBOLS AS A STRATEGIC COMMUNICATION TOOL: "THE IDEOLOGICAL ANALYSIS OF SCULPTURES AND WALL PAINTINGS IN FRUNZE (BISHKEK) OF THE SOVIET UNION ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2481
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Omid HOSSEIN ESKANDANI ; Sevgi YILMAZ & Parisa DORAJ  
ROLE OF NATURE IN THE FORMATION OF ORGANIK ARCHITECTUR
Sayı 69, Pp,1114-1122

ROLE OF NATURE IN THE FORMATION OF ORGANIK ARCHITECTUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2416
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Z. Gözde KUTLU  
MİMAR ZEKİ SAYAR’IN PERSPEKTİFİNDEN 1950’LERDE MİMARLIĞA DAİR DEĞERLENDİRMELER
Sayı 69, Pp,1123-1129

FROM THE PERSPECTIVE OF ARCHITECT ZEKİ SAYAR, EVALUATIONS ON ARCHITECTURE IN THE 1950s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2480
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdurrahman BOYRAZ & Müge KANTAR DAVRAN  
İÇ GÖÇ VE KIRSAL GENÇLİK: TOROS DAĞ KÖYLERİ ÖRNEĞİ
Sayı 69, Pp,1130-1138

INNER MIGRATION AND RURAL YOUTH: EXAMPLE OF TAURUS MOUNTAIN VILLAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2436
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa SAFA  
KARGI İLÇESİ DİN GÖREVLİLERİNİN SÜNNET YAŞAMI VE SÜNNETİ TOPLUMA AKTARMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 69, Pp,1139-1151

A RESEARCH ON THE SUNNAH PRACTICE AND PREACHING SUNNAH TO THE SOCIETY BY RELIGIOUS OFFICIALS OF KARGI DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2434
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayvaz MORKOÇ  
AZERBAYCAN’DA KIZIL KIRGIN KURBANI SEYİD HÜSEYİN VE EDEBİ FAALİYETLERİ
Sayı 69, Pp,1152-1173

SEYID HUSAYN, ONE OF THE VICTIMS OF THE RED MASSACRE IN AZERBAIJAN AND HIS LITERARY ACTIVITIES.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2439
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül TÜRK & Halil GÜZEL  
1990’LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI VE ANLAM YARATMA SÜREÇLERİ
Sayı 69, Pp,1174-1185

STREET PHOTOGRAPHY AND MEANING-CREATION PROCESSES SINCE 1990'S TODAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2443
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep Nilsun KONAKOĞLU & İrem BEKAR  
KENT KİMLİĞİNDE KÜLTÜREL MİRAS YAPILARI: TRABZON ÖRNEĞİ
Sayı 69, Pp,1186-1195

CULTURAL HERITAGE BUILDINGS IN URBAN IDENTITY: THE EXAMPLE OF TRABZON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2423
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elmas Burcu KARATAŞ & Mustafa MENEKAY  
COVID-19 SÜRECİNDE OKULLARDAENTELEKTÜEL SERMAYE İLE SOSYAL İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 69, Pp,1196-1205

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL AND SOCIAL INNOVATION IN SCHOOLS DURING COVID-19
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2464
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zhamilia KARYMBAEVA  
CANLANDIRMA FİLMLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN KADIN TEMSİLLERİNE YÖNELİK BİR ÇÖZÜMLEME
Sayı 69, Pp,1206-1226

AN ANALYSIS OF WOMEN'S REPRESENTATIONS IN TERMS OF SOCIAL GENDER IN ANIMATION FILMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2414
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep ÇOLAK  
LİDERİN ALGILANAN YASAL VE ZORLAYICI GÜCÜNÜN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sayı 69, Pp,1227-1239

THE EFFECTS OF LEADER’S PERCEIVED LEGITIMATE AND COERCIVE POWER ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: A STUDY ON PRIVATE SECTOR EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2450
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin SALIK & Mustafa MENEKAY  
COVID -19 SÜRECİNDE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SENDİKAL BEKLENTİLERİNİN SENDİKAL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 69, Pp,1240-1247

ANALYZING THE EFFECTS OF EMPLOYEES UNION EXPECTATIONS ON UNION COMMITMENT LEVELS DURING THE COVID-19 PROCESS PANDEMİC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2467
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zahra GASİMOVA & Mortaza OJAGHLOU  
ASYMMETRIC IMPACT OF EXCHANGE RATE TO ISTANBUL STOCK MARKET: A NONLINEAR ARDL APPROACH
Sayı 69, Pp,1248-1254

ASYMMETRIC IMPACT OF EXCHANGE RATE TO ISTANBUL STOCK MARKET: A NONLINEAR ARDL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2441
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özlem FAKAZLI  
DIFFERENT WAYS OF PROMOTING REFLECTIVE TEACHING
Sayı 69, Pp,1255-1267

DIFFERENT WAYS OF PROMOTING REFLECTIVE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2429
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |