INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Aydoğan SOYGÜDEN  
STADYUMA KATILMA VE KATILMAMA NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 72, Pp,1609-1621

SCALE OF REASONS FOR PARTICIPATION AND NON-PARTICIPATION IN THE STADIUM: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2421
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Neslihan YANAR & Dicle AYDIN  
SELÇUK PALAS (AUGUSTUS) OTELİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: MEKÂNSAL DEĞİŞİMLER VE MÜDAHALELER
Sayı 72, Pp,1609-1621

REVALORIZATION OF THE SELCUK PALAS (AUGUSTUS) HOTEL: SPATIAL CHANGES AND INTERVENTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2484
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdurrahman Halil CAN & Güldane GÜNDÜZÖZ  
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ’NİN RÛHU’L-BEYÂN TEFSİRİNDE TEFEKKÜR KAVRAMINA YAKLAŞIMI
Sayı 72, Pp,1635-1650

THE CONCEPT OF CONTEMPLATİON (TAFAKKUR) İN ISMA?IL ?A??I AL-BRUSAWI’S RU? AL-BAYAN FI TAFSIR AL-QUR?AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2452
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nur Efşan GÖRECİ ; Deniz DEMİRARSLAN  
KAMUSAL İÇ MEKÂNLARDA AKVARYUM
Sayı 72, Pp,1651-1670

AQUARIUM IN PUBLIC INTERIOR SPACES ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2555
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Filiz KALYON  
NESÎMÎ VE ŞEYHÎ DİVANINDA GÖRÜLEN ORTAK UNSURLARDAN HAREKETLE NESİMİ’NİN ŞEYHİ ŞİİRLERİNE ETKİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 72, Pp,1671-1682

AN EVALUATION ON THE EFFECT OF NESİMİ'S SHAYHİ'S POEMS FROM THE COMMON ELEMENTS OBSERVED IN THE DIVISION OF NESİMİ AND SHEIKHİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2574
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet ÇOBAN ; Ömer ERGENEKON  
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ÜLKELERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 72, Pp,1683-1699

COMPARISON OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEMS OF TURKEY AND THE FOUNDING COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2570
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül NALBANTOĞLU  
ETHICS IN PUBLIC RELATIONS AND CURRENT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY APPLICATIONS
Sayı 72, Pp,1700-1710

ETHICS IN PUBLIC RELATIONS AND CURRENT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2515
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet Emre FAKAZLI ; Sevim Handan YILMAZ & Ekrem Levent İLHAN  
COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDE UZAKTAN EĞİTİM: AKADEMİK PERSONELLERİN PERSPEKTİFİNDEN
Sayı 72, Pp,1711-1720

DISTANCE EDUCATION IN FACULTIES OF SPORTS SCIENCES DURING THE COVID-19 PANDEMIC: FROM THE PERSPECTIVES OF ACADEMIC STAFF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2575
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derya AKINCI & Nihat DURSUN  
SOKAKLARIN PROTEST İFADE YÖNTEMİ: GRAFİTİ SANATI
Sayı 72, Pp,1721-1738

THE PROTEST EXPRESSION METHOD OF THE STREETS: THE ART OF GRAPHITE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2578
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül PARLAKYILDIZ BİLECEN ; Karomatullo SAFAROV & Emrecan DUYAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SI·GARA-ALKOL KULLANIM DÜZEYLERİ VE AİLE AİDİYETİ
Sayı 72, Pp,1739-1748

CIGARETTE-ALCOHOL USE LEVELS AND FAMILY FRIENDSHIP OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2577
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Büşra USLU AK  
GÖÇ KAVRAMI VE KURAMLARI
Sayı 72, Pp,1749-1758

THE CONCEPT AND THE THEORIES OF MIGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2579
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Onur YÜKSEL & Ömer ÖZİŞLİ  
ZAMAN YÖNETİMİ: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 72, Pp,1759-1765

TIME MANAGEMENT: A RESEARCH ON HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2582
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Raziye AYDIN ; Açelya YELTEKİN; Ata AKGÜN & Seçkin ANT  
Bir Evlenme Türü: OTURAKALMA
Sayı 72, Pp,1766-1778

A Type Of Marriage: SEDENTARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2608
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nuran TAPKI & Zeynep DEMETGÜL  
HATAY İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN ET ve ET ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE SATIN ALMA TERCİHLERİ
Sayı 72, Pp,1779-1788

PURCHASE PREFERENCES OF CONSUMERS IN CONSUMPTION OF MEAT AND MEAT PRODUCTS IN THE URBAN AREA OF HATAY PROVİNCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2580
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Khasan JAYLOVOV & Gülmira KERİM  
LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 72, Pp,1789-1805

THE EFFECT OF LEADERSHIP STYLES ON EMPLOYEES' MOTIVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2595
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Perihan GÖZÜM  
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ ERTELEME DAVRANIŞI PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 72, Pp,1806-1816

THE EFFECT OF PROCRASTINATION BEHAVIOR OF PRIVATE SECTOR EMPLOYEES ON PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2527
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma ULUTÜRK  
COVİD-19’UN HAVACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 72, Pp,1817-1826

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF COVİD-19 ON AVIATION SECTOR EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2625
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sedanur AKSOY & Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU  
FEN EĞİTİMİNDE 5E DESTEKLİ OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI ETKİNLİĞİ: İNSAN VE ÇEVRE ÜNİTESİ
Sayı 72, Pp,1827-1839

5E SUPPORTED OUT-OF-SCHOOL LEARNING ENVIRONMENT ACTIVITIES IN SCIENCE EDUCATION: HUMAN AND ENVIRONMENT UNIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2605
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Latif HASANLI & Murat UNANOĞLU  
THE IMPACT OF DIGITAL LEADERSHIP ON INNOVATIVENESS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Sayı 72, Pp,1840-1859

THE IMPACT OF DIGITAL LEADERSHIP ON INNOVATIVENESS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2581
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yasin AKIN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İSLAM’DA DİN ÖZGÜLÜĞÜNÜN TEMELLERİ- KELAMİ BİR YAKLAŞIM
Sayı 72, Pp,1960-1961Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ümran ERYILMAZ  
NAMAZLA İLGİLİ BAZI MESELELERDE HANEFİ İMAMLARININ İÇTİHATLARI
Sayı 72, Pp,1962-1969

THE IJTIHADS OF HANAFI IMAMS ON SOME ISSUES RELATED TO PRAYER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2584
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice Selin PÜRSELİM ARNİNG & Aynaz UĞUR  
MİLLETLERARASI VEKALETSİZ İŞ GÖRMELERDE HER YERDELİK PRENSİBİ (UBIQUITÆTSPRINZIP)
Sayı 72, Pp,1970-1993

UBIQUITY PRINCIPLE IN INTERNATIONAL NEGOTIORUM GESTIO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2513
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derya BALCI TALİ & İlkay KARADUMAN  
HAVAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA HİZMET KALİTESİ, MARKA ALGISI VE MÜŞTERİ BAĞLILIĞI İLİŞKİSİ
Sayı 72, Pp,1994-2009

THE RELATIONSHIP OF SERVICE QUALITY, BRAND PERCEPTION AND CUSTOMER LOYALTY IN AIRLINE TRANSPORTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2599
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şule GECE Ozan TÜRKMEN  
(ARİSTOTELES)DAĞITICI ADALET ANLAYIŞININ TOPLUM SÖZLEŞMESİ (ROUSSEAU) İZDÜŞÜMÜ
Sayı 72, Pp,2010-2022

(ARİSTOTLE) THE SOCİAL CONTRACT (ROUSSEAU) PROJECTİON OF THE DİSTRİBUTİVE JUSTİCE UNDERSTANDİNG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2614
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |