INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ  
TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLARAK ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM HAKKI: ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ VELİLERİNİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
Sayı 76, Pp,2638-2652

THE RIGHT TO EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITY AS A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS: THE ATTITUDES OF PARENTS OF SECONDARY SCHOOL AGE CHILDREN TOWARDS THE EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2737
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sher Khan AFGHAN  
AFGANİSTANDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GELİŞİMİ VE GAZETECİLERİN BAKIŞ AÇISINDAN MEDYADA DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Sayı 76, Pp,2653-2668

DEVELOPMENT OF PRESS FREEDOM IN AFGHANISTAN AND FREEDOM OF EXPRESSION IN THE MEDIA FROM JOURNALISTS' PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2733
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökçen KARA  
AN OVERVIEW OF GENDER OPPRESSION AND BLACK FEMINISM IN ALICE WALKER'S THE COLOR PURPLE
Sayı 76, Pp,2669-2676

ALİCE WALKER'IN RENKLERDEN MORU ADLI ESERİNDE CİNSİYET BASKISI VE SİYAH FEMİNİZİM ÜZERİNE BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2730
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadriye SLOCUM  
THE MEDIATION EFFECT OF UNCONDITIONAL SELF-ACCEPTANCE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SPECIFIC EARLY MALADAPTIVE SCHEMA DOMAINS AND PSYCHOSOMATIC SYMPTOMS IN A SAMPLE OF WOMEN
Sayı 76, Pp,2677-2692

KADINLARDA SPESİFİK ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMA BOYUTLARININ PSİKOSOMATİK BELİRTİLER İLE İLİŞKİSİ VE KOŞULSUZ KENDİNİ KABULÜN BU İLİŞKİDEKİ ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2650
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat TUNCER & Ramazan TANAŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ YAPILARINA BİLİŞSEL ÜÇLÜ AÇISINDAN BİR TANILAMA ÇALIŞMASI (MÜHENDİSLİK VE İİBF ÖRNEĞİ)
Sayı 76, Pp,2693-2703

A STUDY OF DIAGNOSIS COGNITIVE STRUCTURE OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF THE COGNITIVE TRIAD (EXAMPLE OF ENGINEERING AND ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTIES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2666
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özlem FAKAZLI  
CRITICAL PEDAGOGY AS A TEACHING APPROACH TO EDUCATION
Sayı 76, Pp,2704-2713

CRITICAL PEDAGOGY AS A TEACHING APPROACH TO EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2734
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Can SARIKAYA  
ETİK DEĞERLERİN KİLİT MÜŞTERİ YÖNETİCİLERİNİN SATIŞ PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 76, Pp,2714-2730

STUDY ON THE EFFECT OF ETHICAL VALUES ON SALES PERFORMANCE OF KEY ACCOUNT MANAGERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2700
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat AYGEN & Reha Talha AYGEN  
DEVLET, SİYASET VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ: REİS SEDAT PEKER ÖRNEĞİ
Sayı 76, Pp,2731-2744

STATE, POLITICS AND ORGANIZED CRIMINAL ORGANIZATIONS: THE CASE OF REİS SEDAT PEKER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2760
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer YAVUZ ; Erhan AKTAY; Azize TUNÇ ACAR; Fazilet YAVUZ & Murat TAN  
OKUL MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 76, Pp,2745-2753

SCHOOL PRINCIPALS OPINIONS ON CRISIS MANAGEMENT ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2761
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşenur GÜLLÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TEİZM VE ATEİZM TANRITANIMAZLIĞIN FELSEFİ BOYUTLARI
Sayı 76, Pp,2754-2756



Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özge PARLAK & Esra YALDIZ  
TÜRK OCAĞI BİNALARININ YENİDEN KULLANIMI
Sayı 76, Pp,2757-2770

RE-USE OF TÜRK OCAK BUILDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2767
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özhan TUNCAY & Tuğçe Gümüş KESKİN  
GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE DIŞ BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Sayı 76, Pp,2771-2781

FOREIGN BORROWING AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN DEVELOPING COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2765
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derya YAYMAN  
VERGİ İDARELERİNİN GELECEK SENARYOLARI
Sayı 76, Pp,2872-2795

FUTURE SCENARIOS FOR TAX ADMINISTRATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2775
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erşan YILDIZ  
KIRSAL KALKINMA, KIRSAL TURİZM, IPARD PROGRAMI VE DESTEKLENEN KIRSAL TURİZM PROJELERİ
Sayı 76, Pp,2796-2804

RURAL DEVELOPMENT, RURAL TOURISM, IPARD PROGRAMME, AND SUPPORTED RURAL TOURİSM PROJECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2739
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa DİĞLER & Rasim SOYLU  
PROF. AHMET ATAN'IN RESİMLERİNDE MİSTİK ARAYIŞLAR
Sayı 76, Pp,2805-2815

MYSTIC SEEKING IN AHMET ATAN'S PAINTINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2714
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zülküf ZOR  
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM REFORMLARINDA SUBSİDİARİTE İLKESİNİN ETKİLERİ
Sayı 76, Pp,2816-2829

THE EFFECT OF SUBSIDIARITY PRINCIPLE ON LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2769
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arouna TİAMA & İzzet SARGIN  
HUKUK BAĞLAMINDA İNSAN VE TOPLUM
Sayı 76, Pp,2830-2838

PEOPLE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2759
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cemalettin ERDOĞAN  
TÜRKİYE’DE ALTERNATİF EĞİTİM MODELİ OLAN KÖY ENSTİTÜLERİ VE BİLGİ EVLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 76, Pp,2839-2843

COMPARISON OF VILLAGE INSTITUTES AND KNOWLEDGE HOUSES WITH ALTERNATIVE EDUCATION MODELS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2770
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsmail KILIÇASLAN & Mustafa OF  
DEPREM GERÇEĞİ VE EKONOMİYE ETKİLERİ İLE SİGORTACILIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 76, Pp,2844-2855

A RESEARCH ON INSURANCE WITH THE REALITY OF EARTHQUAKE AND ITS EFFECTS ON THE ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2844
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adem KALEBAŞI  
OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA ORTAÖĞRETİMDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER: PSİKOSOSYAL ALANDA YAŞANAN ZORLUKLAR, İHTİYAÇLAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ
Sayı 76, Pp,2856-2871

INTERNATIONAL STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION IN THE CONTEXT OF SCHOOL SOCIAL WORK: DIFFICULTIES, NEEDS AND FUTURE EXPECTATIONS İN THE PSYCHOSOCIAL FIELD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2813
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burcu GÜLEY Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ; Oğuz EMRE & Mesut ULUTAŞ  
ADÖLESAN DÖNEMDE SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 76, Pp,2872-2876

INVESTIGATION OF CYBERBULLYING IN ADOLESCENCE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2818
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Reem TABBARA & Ahmet ABAY  
SÜNNETTEKİ BİLİMSEL MUCİZELER: "BİR MODEL OLARAK İÇGÜDÜNÜN NİTELİKLERİ"
Sayı 76, Pp,2877-2890

SCIENTIFIC MIRACLES IN THE SUNNAH: "THE QUALITIES OF INSTINCT AS A MODEL"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2819
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sinan YAVUZYİĞİT & Rüştü UÇAN  
İSTANBUL İLİNDE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA: ÜSKÜDAR İLÇESİ ÖRNEĞİ
Sayı 76, Pp,2891-2895

RESEARCH ON SAFE LIVING AREAS IN ISTANBUL PROVINCE: THE CASE OF USKUDAR DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2820
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şükrü GÜVEN & Memiş KARAER  
İTİBAR KAVRAMI VE KURUM İTİBARINA GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 76, Pp,2896-2903

THE CONCEPT OF REPUTATION AND AN OVERVIEW OF CORPORATE REPUTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2842
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süleyman HACICAFEROĞLU  
KENTSEL DÖNÜŞÜM: İSTANBUL KÂĞITHANE İLÇESİ STRATEJİK UYGULAMASI
Sayı 76, Pp,2904-2914

URBAN TRANSFORMATION: ISTANBUL KÂĞITHANE DISTRICT STRATEGIC IMPLEMENTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2901
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış DEMİR & Ömer GÜNGÖR  
TÜRKİYE'DE 2004-2021 YILLARI ARASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 76, Pp,2915-2920

INVESTIGATION OF DOCTORAL THESES ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN TURKEY BETWEEN 2004-2021
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2893
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |