INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Mehmet Burak CERAN  
BİR KÜRESEL REKABET ÖNCELİĞİ OLARAK LOJİSTİK MALİYETLER
Sayı 79, Pp,01-11

LOGISTICS COSTS AS A GLOBAL COMPETITION PRIORITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2940
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Oylum ÖZGÜL  
BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EŞ OLMA DEĞERİ ÖLÇEĞİ (EDÖ)
Sayı 79, Pp,12-18

A SCALE DEVELOPMENT STUDY: MATE VALUE SCALE (MVS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2814
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuba ŞAHİNOĞLU & Uğur ERDEM  
TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE YURTİÇİ YATIRIMLARIN CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
Sayı 79, Pp,19-28

EMPIRICAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT AND DOMESTIC INVESTMENTS ON CO2 EMISSIONS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2910
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mukadder DEMiR , Cuma AYDEMİR, Ömer ALACA, Aziz YOLCU & Selman ARANLI  
HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN USTA ÖĞRETİCİLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 79, Pp,29-36

EXAMINATION OF LIFESTYLE LEARNING QUALIFICATION LEVELS OF MASTER TEACHERS WORKING IN PUBLIC EDUCATION CENTERS.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2919
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burcu İrge ERDOĞAN  
ULUSLARARASI FRANCHİSE SÖZLEŞMELERİNDE YETKİLİ MAHKEME
Sayı 79, Pp,37-48

AUTHORIZED COURT IN INTERNATIONAL FRANCHISE CONTRACTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2915
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Begüm AYTEMUR & Senem SİPAHİ  
MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİ OLAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA İLİŞKİN ALGILARI
Sayı 79, Pp,49-59

PERCEPTIONS OF MUSIC TEACHERS AND PROSPECTIVE TEACHERS REGARDING MUSICALLY GIFTED CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2913
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Müge BEKMAN  
HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA EGEMEN YAKLAŞIMLARIN BETİMLENMESİ
Sayı 79, Pp,60-67

DESCRIPTION OF THE DOMINANT APPROACHES IN PUBLIC RELATIONS PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2936
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cengiz CENGİZ , Yunus YILDIRIM, Fırat SÖNMEZ, Fuat YILMAZ & Meryem KAYA  
TÜRKİYE VE İSPANYA EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 79, Pp,68-77

Comparıson Of Turkısh And Spaın Educatıon Systems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2912
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Güher ULU  
FRANSIZ HUKUKUNDA KAMU KURUMU KAVRAMI VE KURULMASI REJİMİ
Sayı 79, Pp,78-84

THE CONCEPT AND LEGAL REGIME OF PUBLIC ESTAPLISHEMENT IN FRENCH LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2922
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Olgun KÜÇÜK , Özden TOPRAK & Mevlüt Can KOÇAK  
MEDYA VE İNTİHAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 79, Pp,85-94

A STUDY ON MEDIA AND SUICIDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2866
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cem KARATAŞ & Cenk ÇÖL  
ERZİNCAN HALK OYUNLARI EZGİLERİNİN RİTİM KALIPLARINA DAİR BİR İNCELEME (ERKEK BARLARI ÖRNEKLEMİ) (TEZDEN ÜRETİLMİŞTİR)
Sayı 79, Pp,95-105

AN INVESTIGATION ON THE RHYTHM PATTERNS OF ERZINCAN FOLK DANCES MELODIES (SAMPLE: MALE BARS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2916
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Füsun Naz ALTINEL & Emine BİLİR EYÜPOĞLU  
ALEXANDER KONSTANTİNOVİCH GLAZUNOV’UN MÜZİKAL KİMLİĞİ VE OP. 44 VİYOLA & PİYANO İÇİN ELEGİE ESERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 79, Pp,106-118

THE MUSİCAL IDENTITY OF ALEXANDER KONSTANTINOVICH GLAZUNOV AND EXAMINATION OF ELEGIE FOR VIOLA & PIANO Op.44
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2928
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Enejan ANNADOVLETOVA  
THE CURRENT SITUATION OF WOMEN ENTREPRENEURS IN MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN TURKEY AND EU COUNTRIES
Sayı 79, Pp,119-125

THE CURRENT SITUATION OF WOMEN ENTREPRENEURS IN MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN TURKEY AND EU COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2876
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Verda KARAÇİL CERİT  
ROBERT SCHUMANN’IN OP. 1 ABEGG VARYASYONLARI ESERİNİN FORM, TEKNİK VE MÜZİKAL ANALİZİ
Sayı 79, Pp,126-137

FORM, TECHNICAL AND MUSICAL ANALYSIS OF ROBERT SCHUMANN'S OP.1 ABEGG VARIATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2944
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Şirin GÜNDÜZ İlyas TAŞKESEN,Rüya ARMAN,Fedli ZAMAN ,Maşuk TURHAN & Mekin YERLİKAYA  
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMDE DİJİTAL EĞİTİMİN (EBA,EBA TV VE DİĞER PLATFORMLAR) KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 79, Pp,138-148

ANALYSIS OF THE OPINIONS ON THE USE OF DIGITAL EDUCATION (EBA, EBA TV AND OTHER PLATFORMS) IN ORGANIZATIONAL CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2911
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlayda ÇETİN  
SERAP AKARCALI VE TEMSİL AMAÇLI ÜRETMİŞ OLDUĞU SEÇİLİ ARTİSTİK DUVAR PANOLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME; ANKARA BAROLAR BİRLİĞİ VE ROMA IFAD BİNASI
Sayı 79, Pp,149-157

AN EVALUATION ON SELECTED ARTISTIC WALL PANELS THAT SERAP AKARCALI PRODUCED FOR REPRESENTATIVE PURPOSES; ANKARA BAR ASSOCIATION AND ROME IFAD BUILDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2948
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |