INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. M. Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Günay MAMMADOVA  
TÜRKİYE'DE VE AZERBAYCAN'DA OTİZMLİ ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYNLERİN DEPRESYON VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 81, Pp,236-252

A COMPARISON OF THE LEVELS OF DEPRESSION AND DESPAIR OF PARENTS WITH AUTISM IN TURKEY AND AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3001
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yurdanur ÇALIŞKAN & İbrahim Efe EFEOĞLU  
DOES SUSTAINABLE LEADERSHIP HAVE A MEDIATING ROLE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' ENVIRONMENTAL IDENTITY AND ENVIRONMENTAL ATTITUDE?
Sayı 81, Pp,253-268

DOES SUSTAINABLE LEADERSHIP HAVE A MEDIATING ROLE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' ENVIRONMENTAL IDENTITY AND ENVIRONMENTAL ATTITUDE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2935
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İhsan ASLAN ; Murat AKTAY; Aziz TUNCAY & Salih ASLAN  
COVİD 19 SALGINI SÜRECİNİN EĞİTİME ETKİLERİNE DAİR İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 81, Pp,269-278

EVALUATION OF THE OPINIONS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS ON THE EFFECTS OF THE COVID 19 EPISODE PROCESS ON EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2941
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin Selim KOCABIYIK & Murat ÖZCAN  
NİDA, SCHLEİERMACHER VE LEFEVERE’İN KURAMLARI IŞIĞINDA NECİB MAHFUZ’UN “HIRSIZ VE KÖPEKLER” ADLI ROMANINDAKİ DİL OYUNLARININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNİN ANALİZİ
Sayı 81, Pp,279-295

THE ANALYSIS OF THE TURKISH TRANSLATION OF THE FIGURATIVE LANGUAGE IN THE NOVEL “THE THIEF AND THE DOGS” WRITTEN BY NEJIB MAHFUZ WITHIN THE AMBIT OF THE TRANSLATION THEORIES COINED BY NIDA, SCHLEİERMACHER AND LEFEVERE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2974
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat TUNCER & Jafaru Basing ADAMS  
GANALI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME STİLLERİ VE ÖĞRETMEN DUYGUSAL BECERİLERİ
Sayı 81, Pp,296-314

TEACHING STYLES AND TEACHER EMOTIONS SKILLS OF GHANAIAN PROSPECTIVE TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2999
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa KAYA  
HAYDAR ERGÜLEN’ İN ŞİİRİNDE VAROLUŞSAL BİR KAÇIŞ: ÇOCUKLUK
Sayı 81, Pp,315-323

AN EXISTENTIAL ESCAPE IN HAYDAR ERGULEN’S POETRY: CHILDHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2977
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zehra GÖZEL  
FUTBOLCULARA UYGULANAN 8 HAFTALIK ÇABUKLUK ANTRENMANLARININ TOP SÜRME, PAS VE ŞUT PERFORMANSI İLE ÇEVİKLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 81, Pp,324-330

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 8 WEEKS APPLIED TO FOOTBALL PLAYERS ON DRILLING, PASSING AND SHOOT PERFORMANCE AND AGILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3002
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu ÇALIMLI  
İLKÖĞRETİMDEKİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI, DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDA AFET İLE İLGİLİ KAVRAMLARA YER VERİLME DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Sayı 81, Pp,331-343

EXAMINING THE LEVEL OF INCLUDING DISASTER-RELATED CONCEPTS IN CURRICULUMS, COURSES AND WORKBOOKS IN PRIMARY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3004
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ertuğ DURUKAN Mehmet ÇÖZELİ; Yasin YAŞAR; Mehmet Necip TAŞDEMİR  
GÜNEŞ’İN GELİŞ AÇISININ VE GÜNDÜZ SÜRESİNİN TRİGONOMETRİK HESABI
Sayı 81, Pp,344-354

THE TRIGONOMETRIC CALCULATION OF THE SUN'S ANGLE OF INCIDENCE AND DAYTIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2990
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayvaz MORKOÇ  
MİR CELAL PAŞAYEV’İN SANATÇI KİŞİLİĞİ VE EDEBİ FAALİYETLERİ
Sayı 81, Pp,355-371

ARTISTIC PERSONALITY AND LITERATURE ACTIVITIES OF MIR JALAL PASHAYEV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2986
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa DİĞLER & Rasim SOYLU  
BATI RESİM SANATINDA ORYANTALİZM AKIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 81, Pp,372-388

A RESEARCH ON ORIENTALISM CURRENT IN WESTERN PAINTING ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2978
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Satı DÜNDAR & Benan ÇOKOKUMUŞ  
YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNDE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı 81, Pp,389-396

TEACHER'S OPINIONS ON THE VISUAL ARTS COURSE IN THE EDUCATION OF FOREIGN SECONDARY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2998
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gamze DURGUN & Banu SARIBAY  
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN ÜRÜN PAZARLAMA STRATEJİLERİ: MODA SEKTÖRÜNDEN ÖRNEKLER
Sayı 81, Pp,397-406

PRODUCT MARKETING STRATEGIES FOR A SUSTAINABLE WORLD: EXAMPLES FROM THE FASHION SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2989
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çınar KILIÇ & Sönmez GİRGİN  
7. SINIF HÜCRE VE BÖLÜNMELER ÜNİTESİ AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ
Sayı 81, Pp,407-420

DEVELOPMENT AN ACHIEVEMENT TEST ABOUT 7th GRADE “CELL AND DIVISIONS” UNIT: ANALYSIS OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2997
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bahar GÜDEK , Hatun SEZGİN & Büşra AKMANOĞLU  
PİYANO EĞİTİMİNİN GELECEĞİ
Sayı 81, Pp,421-433

THE FUTURE OF THE PIANO EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3026
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma KARAOĞLU  
AYDINLANMA SÜRECİNDE NİETZSCHE ve ELEŞTİREL TEORİSİNİN YORUMSAL ANALİZİ
Sayı 81, Pp,446-455

THE INTERPRETATIONAL ANALYSIS OF NIETZSCHE AND THEIR CRITICAL THEORY IN THE ENLIGHTENMENT PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3006
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nurana IBRAHIMOVA & Elif Özge ERBAY  
TÜRKİYE’DE VE AZERBAYCAN’DA KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ALGILADIKLARI ÖRGÜT İKLİMİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE SOSYAL KAYTARMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 81, Pp,434-445

COMPARISON OF THE PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL CLIMATE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND SOCIAL LOYALTY PERCEPTIONS OF PUBLIC SECTOR EMPLOYEES IN TURKEY AND AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2973
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma GÜNAYDIN  
İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ALGILARI
Sayı 81, Pp,456-466

EDUCATIONAL LEADERSHIP BEHAVIORS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS' PERCEPTIONS OF JOB SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2991
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma Nilhan ÖZALTIN  
FEMALE HEADED BIRDS IN MINIATURE ART
Sayı 81, Pp,467-478

MİNYATÜR SANATI’NDA KADIN BAŞLI KUŞLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3005
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bahattin ÇATMA  
II. MEŞRUTİYET YILLARINDA MUTEDİL BİR YAYIN OLARAK VAZİFE GAZETESİ VE GAZETE ÜZERİNE MÜLAHAZALAR
Sayı 81, Pp,479-489

VAZİFE NEWSPAPER AS A MODERATE PUBLICATION IN II. THE CONSTITUTIONAL YEARS AND DISCUSSIONS ON THE NEWSPAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3028
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özerk YAVUZ  
ANTECEDENTS OF ONLINE PURCHASING BEHAVIOR FOR PRODUCTS MARKETING IN CONTEMPORARY WORLD: AN INTEGRATED APPROACH WITHDEEP LEARNING, MACHINE LEARNING AND DATA MINING
Sayı 81, Pp,490-498

ÇAĞDAŞ DÜNYADA ÜRÜN PAZARLAMASI İÇİN ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERİ: DERİN ÖĞRENME, MAKİNE ÖĞRENİMİ VE VERİ MADENCİLİĞİ İLE ENTEGRE BİR YAKLAŞIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2933
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alpaslan ALKIŞ & Muhammed Salih ÇELİK  
İLLET TESPİT YÖNTEMİ OLARAK SEBR VE TAKSİM
Sayı 81, Pp,499-506

SEBR AND TAKSIM AS METHOD OF DETECTION OF ILLET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3032
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Engin PAYAL  
KISMİ KANONİK KORELASYON ANALİZİ YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’DE ÜRETİM, SERMAYE VE EMEK İLİŞKİSİNİN İLLER BAZINDA İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 81, Pp,507-521

EXAMINATİON AND EVALUATION OF THE RELATIONSHİP OF PRODUCTION, CAPİTAL AND LABOR IN TURKEY OF THE BASIS OF PROVINCES BY PARTİAL CANONİCAL CORRELATİON ANALYSİS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2853
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ensar YILMAZ  
İNÖNÜ DÖNEMİNDE (1938-1950) DEMOGRAFİK YAPININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
Sayı 81, Pp,522-527

İNÖNÜ PERIOD (1938-1950) BASIC FEATURES OF DEMOGRAPHIC STRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3030
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih GÜLAÇTI & Abdulvahap BAYDAŞ  
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Sayı 81, Pp,528-543

THE EFFECT OF FIVE FACTOR PERSONALITY MODEL ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR: AN EMPIRICAL STUDY IN THE AUTOMOBILE INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3003
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tolga ŞENTÜRK & Hüseyin Emin KURNAZ  
Z KUŞAĞI SOSYAL MEDYA REKLAMLARI İÇİN NE DİYOR? REKLAMDAN KAÇINMA VE REKLAM KABULÜ DAVRANIŞLARININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Sayı 81, Pp,544-566

WHAT DOES GENERATION Z SAY ABOUT SOCIAL MEDIA ADS? A QUALITATIVE RESEARCH ON THE DETERMINANTS OF ADVERTISING AVOIDENCE AND ACCEPTANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3027
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seda Özlem ÖZGÖZ  
THE BENEFIT OF TEXTILE RECYCLING TO ECONOMY, ENVIRONMENT, AND ITS PLACE IN METAVERSE TECHNOLOGY
Sayı 81, Pp,567-583

THE BENEFIT OF TEXTILE RECYCLING TO ECONOMY, ENVIRONMENT, AND ITS PLACE IN METAVERSE TECHNOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3035
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Orhan CANSIZ & Orhan KARAMUSTAFAOĞLU  
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ‘BÖLÜNEBİLME EVİ’ EĞİTSEL OYUNU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 81, Pp,584-600

MATHEMATICS TEACHERS' VIEWS ON "THE DIVISIBILITY HOUSE" EDUCATIONAL GAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3038
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Semih ARTÜN  
THE EFFECT OF PAYMENT SYSTEMS OF SHIPS PASSING INTERNATIONAL WATERWAYS ON THE ECONOMY AND SECURITY OF THE COUNTRY
Sayı 81, Pp,601-616

THE EFFECT OF PAYMENT SYSTEMS OF SHIPS PASSING INTERNATIONAL WATERWAYS ON THE ECONOMY AND SECURITY OF THE COUNTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3036
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |