INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

İlknur ÇELİK , Ahmet ÇELİK, Ramazan TEMEL & Mehmet AYDIN  
ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
Sayı 82, Pp,617-632

THE PROBLEMS FACED BY TEACHERS WORKING IN SPECIAL EDUCATION SCHOOLS IN THE PROCESS OF DISTANCE EDUCATION AND THEIR SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3040
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gonca YAYAN & Büşra SÖNGÜT  
TÜRK MİTOLOJİSİNDE KULLANILAN SEMBOL VE MOTİFLERİN AYŞEGÜL YEŞİLNİL’İN ESERLERİNE YANSIMALARI
Sayı 82, Pp,633-644

REFLECTIONS OF SYMBOLS AND MOTIFS USED IN TURKISH MYTHOLOGY ON AYŞEGÜL YEŞİLNİL’S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2992
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mohammed Arfan SALEM BA YASHOT  
SOSYAL MEDYANIN VE YEMEN'DEKİ SİYASİ OLAYLARIN TÜRKİYE'DE YAŞAYAN YEMENLİLERİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 82, Pp,645-651

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA AND POLITICAL EVENTS IN YEMEN ON YEMEN IS LIVING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2976
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhamad Hadi HASSAN  
DÜNYA PETROL PAZARINDA IRAK’IN YERİ
Sayı 82, Pp,652-657

THE PLACE OF IRAQ IN THE WORLD OIL MARKET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3029
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rukiyenur AYDOĞAN PALAZ  
NEFRET SÖYLEMİ
Sayı 82, Pp,658-666

HATE SPEECH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3031
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuğba ARSLAN & Eylem İNAN SONAKALAN  
STEM EĞİTİMİ ALMIŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE STEM UYGULAMALARINA YER VEREMEMELERİNİN GEREKÇELERİ
Sayı 82, Pp,667-679

THE REASONS OF CLASSROOM TEACHERS WHO CAN NOT REFLECT THE STEM EDUCATION RECEIVED IN CLASSROOM PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3047
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan GÖKSU & Murat MERE  
İKTİSADİ HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ VE EKONOMİK BÜYÜME SİGORTACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?
Sayı 82, Pp,680-689

ARE THE ECONOMIC DISCONTENT INDEX AND GROWTH EFFECTIVE ON THE INSURANCE SECTOR?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3075
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin Selim KOCABIYIK  
CONFUCIANISM AND CHINESE NATIONALISM
Sayı 82, Pp,690-697

KONFÜÇYÜSÇÜLÜK VE ÇİN MİLLİYETÇİLİĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3042
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ertuğrul GENÇAY  
ERGEN ORYANTİRİNG SPORCULARININ KARAR VERME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Sayı 82, Pp,698-704

INVESTIGATION OF DECISION-MAKING BEHAVIORS OF ADOLESCENT ORIENTEERING ATHLETES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3050
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şule Yüksel ÇALIŞKAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AİLEDE AHLAK EĞİTİMİ
Sayı 82, Pp,705-709Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şenol YAVUZ & Hatice Elçin ÖZBEK  
HARİTA ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SEVİYELERİNE BAĞLI OLARAK İSG ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 82, Pp,710-717

EXAMINATION OF OHS PERCEPTION LEVELS OF HIGHER EDUCATION STUDENTS DEPENDING ON EDUCATIONAL LEVELS OF HIGHER EDUCATION IN THE FIELD OF MAP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3043
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülcan UZUN  
TELEVİZYON REKLAMLARINDA DUYGUSAL REKLAM ÇEKİCİLİĞİ OLARAK NOSTALJİ KULLANIMI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ
Sayı 82, Pp,718-729

A SEMIOTIC ANALYSIS ON THE USE OF NOSTALGIA AS EMOTIONAL ADVERTISING APPEAL IN TELEVISION COMMERCIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3046
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Büşra KAZMAZ TEPE  
DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMACILIĞINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK
Sayı 82, Pp,730-739

THE MEDIATION AS AN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION METHOD IN DISPUTES ARISING FROM GOODS TRANSPORTATION BY SEA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3048
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yahya GÜNAY & Reyhan Ayşen WOLFF  
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN STRATEJİK KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİSİ: TEKSTİL İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Sayı 82, Pp,740-754

THE EFFECT TO STRATEGIC DECISION MAKING PROCESS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM: AN APPLICATION ON TEXTILE BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3049
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Buket ACAR & Fatma Zehra TAN  
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
Sayı 82, Pp,755-766

ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERCEPTION IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VALUES: A RESEARCH ON THE IRON AND STEEL INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3074
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adem KALEBAŞI  
OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM VE AKADEMİK BAŞARILARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Sayı 82, Pp,767-779

FACTORS AFFECTING SCHOOL ADJUSTMENT AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF INTERNATIONAL STUDENTS IN THE CONTEXT OF SCHOOL SOCIAL WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3054
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dudu UYSAL  
MARIUS GOLDHORN’UN “PARK” ROMANINDA ANA KARAKTER ARNOLD’UN BEDENSEL VE DİJİTAL ÇÖKÜŞÜ
Sayı 82, Pp,780-800

THE PROTAGONIST ARNOLD'S PHYSICAL AND DIGITAL DECADENCE IN THE NOVEL "PARK" BY MARIUS GOLDHORN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3051
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kader TÜRKOĞLU  
MUHASEBENİN TEORİK VE FELSEFİ BOYUTU
Sayı 82, Pp,801-807

THEORETICAL AND PHILOSOPHY DIMENSION OF ACCOUNTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3085
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan HACICAFEROĞLU , Oğulcan GÜNER, İsa KAVALCI & Hakan KURT  
TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPOR TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 82, Pp,808-816

EXAMINING TOURISM FACULTY STUDENTS' ATTITUDES TO SPORTS TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3037
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İhsan GÜLÜŞ  
ERZİNCAN BASIN TARİHİNDEN BİR KESİT: DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ ERZİNCAN BASINI, YAYIN POLİTİKASI VE YEREL BASIN-SİYASET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE (1950-1960)
Sayı 82, Pp,817-850

A SECTION FROM THE HISTORY OF ERZINCAN PRESS: ERZINCAN PRESS, PUBLISHING POLICY, AND LOCAL PRESS-POLITICS RELATIONS DURING THE PERIOD OF THE DEMOCRATIC PARTY (1950-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3076
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Öznur AKTAŞ & Ahmet GÜRBÜZ  
GELENEKSEL VE YENİ MEDYA REKLAMLARININ Z KUŞAĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 82, Pp,851-865

EFFECTS OF TRADITIONAL AND NEW MEDIA ADS ON THE Z-GENERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3083
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kader TÜRKOĞLU  
LOJİSTİK VE TERS LOJİSTİK MALİYETLERİ
Sayı 82, Pp,866-873

LOGISTICS AND REVERSE LOGISTICS COSTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3086
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aynaz UĞUR  
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA UYGULANACAK HUKUKA KAMU DÜZENİ MÜDAHALESİ
Sayı 82, Pp,874-881

PUBLIC POLICY INTERVENTION TO THE APPLICABLE LAW IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3052
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan ATLI  
ULUSLARARASI GİRİŞİMSEL PAZARLAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 82, Pp,882-889

A CONCEPTUAL RESEARCH ON INTERNATIONAL ENTREPRENEURIAL MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3055
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zuhal ASARLI & Şermin ÖNDER KÜLAHOĞLU  
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (PDR) LİSANS PROGRAMINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ GELECEK ALGILARININ KARİYER UYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 82, Pp,890-915

AN ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE UNDERGRADUATES' PROFESSIONAL FUTURE PERSPECTIVE WITH REGARD TO CAREER COMPATIBILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1744
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |