INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hale DEMİR KAYAN  
ÇAĞDAŞ BİR YAPI KOMPLEKSİ TASARIMI: ŞANLIURFA-HİLVAN KADINLAR SAĞLIK, SPOR ve YAŞAM MERKEZİ ile MİNİ GENÇLİK MERKEZİ Dr. Hale DEMİR KAYAN
Sayı 83, Pp,916-926

DESIGN OF A CONTEMPORARY BUILDING COMPLEX:SANLIURFA-HILVAN WOMEN'S HEALTH, SPORTS and LIFE CENTER AND MINI YOUTH CENTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2855
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tolga GÜL  
DUYGUSAL İHMAL İLE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK SERMAYENİN ARACILIK ROLÜ
Sayı 83, Pp,927-937

THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL NEGLECT AND WORK-FAMILY CONFLICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3105
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aydın ÜNAL , Onur ÇELEN & Serap İNCEÖZ  
GEOGRAPHICALLY INDICATIONS PRODUCTS AS A DESTINATION MARKETING COMPONENT: TURKEY 2022 EVALUATION
Sayı 83, Pp,938-979

DESTİNASYON PAZARLAMA BİLEŞENİ OLARAK COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER: TÜRKİYE 2022 DEĞERLENDİRMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3088
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdal KELLECİ ; Özhan Kadir KAYA; Fatih ARICI; Funda EROĞLU GENÇEL & Çağatay ÇEVLİK  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE GÜNLÜK TUTMA DAVRANIŞI KAZANDIRMA ETKİNLİĞİ VE DEĞERLENDİRMESİ: İYİLİKÇE
Sayı 83, Pp,980-985

ACTIVITY AND EVALUATION OF ENCOURAGING SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO KEEP A JOURNAL BEHAVIOR: GOODNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3093
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nuri ERDEMİR ; Ali KIŞ & Zeynel Abidin ERDEMİR  
ERGENLERDE CİNSİYETE GÖRE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Sayı 83, Pp,986-991

EXAMINATION OF THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE BY GENDER IN ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3084
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR ; Taner FIRAT & Buket AÇIKSES FIRAT  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM İLKOKUL CANLI (ONLİNE) DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMUNUN İNCELENMESİ
Sayı 83, Pp,992-1007

EXAMINATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION PRIMARY SCHOOL LIVE (ONLINE) COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3090
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali Ulvi ÖZBEY & Zekiye TAN  
BENLİK, DRAMATURJİ VE GATTACA FİLMİNİN BU KAVRAMLAR BAĞLAMINDA ANALİZİ
Sayı 83, Pp,1008-1018

THE SELF, DRAMATURGY AND ANALYSIS OF THE GATTACA MOVIE IN THE CONTEXT OF THESE CONCEPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3101
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yeşim AYAZ ; Erhan AYAZ & Yunus KULOĞLU  
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE EDİRNE’DEKİ SALGIN HASTALIKLARIN DURUMU (1950-1960)
Sayı 83, Pp,1019-1024

THE STATUS OF EPIDEMIC DISEASES IN EDİRNE DURING THE PERIOD OF THE DEMOCRATIVE PARTY (1950-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3097
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet BAYKARA  
102 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İLE SAĞLANAN YARDIMLARIN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE ETKİSİ
Sayı 83, Pp,1025-1031

THE EFFECT OF THE AIDS PROVİDED BY THE ILO CONVENTIONS NO:102 ON THE TURKISH SOCIAL SECURITY SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3044
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İhsan GÜLÜŞ & Besim YILDIRIM  
OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE YEREL GAZETECİLİK: 1992 ERZİNCAN DEPREMİ, DOĞU GAZETESİ VE MİLENYUM ÇAĞINA DOĞRU ÇADIRDA BİR GAZETECİLİK ÖRNEĞİ
Sayı 83, Pp,1032-1052

LOCAL JOURNALISM IN EXTRAORDINARY PERIODS: 1992 ERZİNCAN EARTHQUAKE, DOĞU NEWSPAPER AND TOWARDS THE MILLENNIUM AGEA JOURNALISM EXAMPLE IN A TENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3077
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seyid BAKIR  
OKUL MÜDÜRLERİNİN SAHİP OLMASI BEKLENEN İLETİŞİM BECERİLERİ
Sayı 83, Pp,1053-1065

COMMUNICATION SKILLS EXPECTED OF SCHOOL PRINCIPALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3087
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dicle AYDIN & Esra YALDIZ  
PALİMPSEST YER OLARAK KONYA ALÂEDDİN TEPESİ; KENTSEL ve MİMARİ BELLEK
Sayı 83, Pp,1066-1084

KONYA ALAEDDIN HILL AS A PALIMPSEST: URBAN AND ARCHITECTURAL MEMORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3099
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet SOSAR , Abdullah ERTAŞ, Serdar ARUSER, Süheyla SARIKUŞ, Yunus HASAR & Behçet ÖZDEMİR  
ÖĞRETMEN ANILARINDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
Sayı 83, Pp,1085-1095

ANALYSING OF VALUE EDUCATION IN TEACHERS' MEMORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3092
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Refik POLAT , Recep ESKİN, Ramazan BEKMEZ, Kadri BOZKUŞ & Edip GÜZELER,  
EĞİTİMDE KÜLTÜREL LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ
Sayı 83, Pp,1096-1105

CONTENT ANALYSIS OF THESIS STUDIES ON CULTURAL LEADERSHIP IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3095
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hürrem SABUNCU & Hakan ERTEKİN  
HASTA GÜVENLİĞİ VE KÜLTÜRÜ
Sayı 83, Pp,1106-1118

PATIENT SAFETY AND CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3096
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammet SARIKAYA  
BİR ŞER’İYYE SİCİLİ’NE GÖRE OSMANLI’DA AİLE: KÜTAHYA ÖRNEĞİ (1785-1788)
Sayı 83, Pp,1119-1125

FAMILY IN OTTOMAN ACCORDING TO ŞER’İYYE REGISTRY: THE CASE OF KÜTAHYA (1785-1788)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3098
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Engin EYLÜL ,Kartal AĞAR, Hüseyin KAŞTI, İsa UMAÇ, Faysal ÇİFTÇİ & Murat YARĞIN  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN SERGİLEDİĞİ YÖNETİM TARZLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 83, Pp,1126-1133

INVESTIGATION OF THE MANAGEMENT STYLES DISPLAYED BY SCHOOL ADMİNİSTRATORS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3106
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hamza ALAKAŞLI , İhsan ERBEK, Bahattin KOCEMAN & Ekrem DAĞTEKİN  
ÖĞRETMENLERİN MANTAR YÖNETİMİ ALGI DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 83, Pp,1134-1147

EXAMINATION OF TEACHERS' PERCEPTION OF MUSHROOM MANAGEMENT ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3082
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |